Vadovo pareigos ir asmeninė atsakomybė

Vadovo pareigos, esant įmonės nemokumo tikimybei 

Jeigu per artimiausius tris mėnesius įmonės taps nemokia, t. y. įmonė negalės vykdyti savo prievolių kreditoriams arba visi įmonės įsipareigojimai viršis įmonės turto vertę (balanso duomenys), vadovas privalo:

 • nedelsdamas informuoti akcininkus apie įmonės nemokumo tikimybę ir siūlyti spręsti finansinių sunkumų klausimą;
 • imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti;
 • vengti tyčinių ir (ar) didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtų keliamas pavojus juridinio asmens gyvybingumui.

 

Vadovo pareigos, esant įmonei nemokiai

Jeigu įmonė tapo nemokia, t. y. įmonė negali vykdyti savo prievolių kreditoriams arba visi įmonės įsipareigojimai viršija įmonės turto vertę (balanso duomenys), vadovas privalo:

 • nedelsdamas informuoti akcininkus apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą;
 • nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas, inicijuoti nemokumo procesą;
 • imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti;
 • vengti tyčinių ir (ar) didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtų keliamas pavojus įmonės gyvybingumui.

 

Vadovo asmeninė atsakomybė

Įmonės bankrotas bus pripažintas tyčiniu ir (arba) įmonės vadovas privalės asmeniškai atlyginti žalą bankrutuojančiai įmonei ir (arba) jos kreditoriams, jeigu:

 • Vadovas laiku neinicijavo įmonės nemokumo proceso, tokiu būdu dar labiau blogindamas įmonės padėtį ir didindamas skolas kreditoriams;
 • Įmonei esant nemokiai vadovas sudarė nuostolingus ar ekonomiškai nenaudingus sandorius, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priėmė kitus nuostolingus ar ekonomiškai nenaudingus įmonei sprendimus;
 • Įmonei esant nemokiai vadovas turtą pardavė mažesne negu rinkos kaina, turtą perleido neatlygintinai, atsiskaitymą už turtą atidėjo įmonei ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančios įmonės ir (arba) įmonės, nepateikusios Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinių ataskaitų rinkinių, akcijomis;
 • Įmonei esant nemokiai vadovas vykdė atsiskaitymus su kreditoriais pažeidžiant atsiskaitymų su kreditoriais grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą;
 • Įmonei esant nemokiai vadovas atsiskaitė su dalimi kreditorių perleisdamas jiems įmonės skolininkus;
 • Įmonės vadovas neorganizavo tinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo;
 • Įmonei esant nemokiai vadovas įmonės veiklą ir (ar) turtą perkėlė į kitą juridinį asmenį, o skolas kreditoriams paliko nemokioje įmonėje.

 

Susisiekite: +370 37 30 89 45 arba el. paštu: biuras@adminbiuras.lt