Proceso dalyvių pareigos ir teisės

FIZINIO ASMENS TEISĖS

 1. Fizinis asmuo bankroto proceso metu turi teisę:
  • teikti bankroto administratoriui pasiūlymus dėl mokumo atkūrimo plano tikslinimo;
  • gauti iš administratoriaus duomenis apie savo turto pardavimą;
  • gauti iš administratoriaus informaciją apie lėšų naudojimą;
  • dalyvauti kreditorių susirinkimuose;
  • gauti iš kredito įstaigos depozitinės sąskaitos išrašus apie lėšų naudojimą;
  • tęsti ar pradėti individualią ir (ar) ūkininko veiklą, jeigu tai numatyta mokumo atkūrimo plane;
  • esant pagrindui kreipti į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo;
  • kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;
  • prisiimti skolinius įsipareigojimus bankroto procedūroms atlikti;
  • gaunamas lėšas naudoti būtiniesiems poreikiams tenkinti;
  • gaunamas lėšas naudoti individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti;
  • iki turto varžytynių pradžios surasti ir pasiūlyti administratoriui turto pirkėją.

 

FIZINIO ASMENS PAREIGOS

 1. Bankroto proceso metu fizinis asmuo privalo:
  • atsakingai valdyti ir naudoti visą turimą turtą;
  • neatlikti veiksmų ir nesudaryti sandorių, kurie pablogintu asmens turtinę būklę;
  • nustatytu terminu pateikti administratoriui mokumo atkūrimo plano projektą;
  • visus gautus grynuosius pinigus nedelsiant įnešti į asmeninę sąskaitą kredito įstaigoje;
  • laiku ir tinkamai vykdyti mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams ir administratoriui;
  • apie finansinės būklės pasikeitimą (padidėjus arba sumažėjus pajamoms) nedelsianti informuoti administratorių;
  • pateikti administratoriui jo prašomą informaciją ir dokumentus;
  • nedelsiant informuoti administratorių apie pakeistą gyvenamąją vietą, nurodant naująjį adresą;
  • dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla;
  • aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą;
  • tinkamai įgyvendinti mokumo atkūrimo plane numatytas priemones ir (ar) vykdyti jame numatytą veiklą;
  • bendradarbiauti su administratoriumi organizuojant bankroto procedūras.

 

BANKROTO ADMINISTRATORIAUS PAREIGOS

 1. Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą (toliau - Planas) dienos bankroto administratorius:
  • fizinio asmens vardu atidaro depozitinę sąskaitą:
  • disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis;
  • tvarko visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;
  • teikia teismui tvirtintų kreditorių finansinius reikalavimus:
  • teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus;
  • organizuoja Plano projekto svarstymą kreditorių susirinkime;
  • kreditorių susirinkimo pritartą arba nepritartą Planą teikia tvirtinti teismui;
  • šaukia kreditorių susirinkimus ir juose dalyvauja be balsavimo teisės;
  • atstovauja fiziniam asmeniui bylose dėl turto išieškojimo iš kitų asmenų fizinio asmens naudai;
  • esant pagrindams kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens  bankroto bylos nutraukimo; 
  • organizuoja ir atlieka kitas bankroto procedūras.
 2. Nuo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą (toliau - Plalnas) įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius:
  • disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės  sąskaitos lėšomis pagal Plane nustatytą tvarką;
  • atlieka Plane numatytus mokėjimus kreditoriams;
  • tvarko visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;
  • parduoda fizinio asmens turtą pagal Plane nustatytą eiliškumą ir terminus;
  • teikia teismui, kreditoriams ir fiziniam asmeniui Plano vykdymo eigos ataskaitą;
  • šaukia kreditorių susirinkimus ir juose dalyvauja be balsavimo teisės;
  • imasi priemonių išieškoti skolas iš skolininkų;
  • vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo sprendimus;
  • organizuoja Plano pakeitimų svarstymus;
  • esant pagrindams organizuoja bankroto procedūros nutraukimą;
  • organizuoja ir atlieka kitas bankroto procedūras.

 

BANKROTO ADMINISTRATORIAUS TEISĖS

 1. Bankroto administratorius fizinio asmens bankroto  proceso metu turi teisę:
  • gauti iš fizinio asmens visus su fizinio asmens bankroto procesu susijusius dokumentus ir juos tikrinti;
  • apžiūrėti fizinio asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas patalpas;
  • suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant mokumo atkūrimo plano projektą ar jo pakeitimo projektus;
  • kreiptis  į  teismą dėl kreditorių  susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;
  • gauti informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas iš valstybės registrų, kredito įstaigų ir  kitų institucijų;
  • atsistatydinti iš bankroto administratoriaus pareigų.

 

KREDITORIŲ TEISĖS

 1. Kreditoriai,  kurių  reikalavimus patvirtino  teismas, turi teisę:
  • per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti administratoriui savo reikalavimus;
  • pateikti finansinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus;
  • nurodyti, kaip fizinis asmuo yra užtikrinęs finansinių reikalavimų įvykdymą;
  • bankroto proceso metu perleisti savo reikalavimus kitiems asmenims;
  • reikalauti, kad jų reikalavimai būtų tenkinami mokumo atkūrimo plane numatyta tvarka;
  • dalyvauti ir ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose;
  • iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašymo sprendimo projekto;
  • gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie bankroto bylos eigą;
  • suteikti pagalbą fiziniam asmeniui dėl skolinių įsipareigojimų vykdymo:
   • atidėti skolų grąžinimo terminus;
   • atsisakyti dalies ar visų reikalavimų;
   • leisti fiziniam asmeniui atsiskaityti turtu arba įvykdyti prievolę natūra.
 2. reikalauti atlyginti dėl fizinio asmens ar administratoriaus kaltės patirtus nuostolius;
 3. teikti pasiūlymus fiziniam asmeniui ir bankroto administratoriui dėl mokumo atkūrimo plano;
 4. esant pagrindams kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo;
 5. apskųsti teismui kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus;
 6. esant pagrindams kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

 

KREDITORIŲ SUSIRINKIMAS

 1. Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 2. Pirmajame kreditorių susirinkime išrenkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas.
 3. Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą, kreditorių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą į pusmetį.
 4. Kreditorių susirinkimus šaukia administratorius.
 5. Kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti kreditoriai arba jų įgalioti atstovai,  fizinis asmuo, jo sutuoktinis ar sugyventinis, administratorius.
 6. Kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja (įskaitant balsavusius raštu) kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę visų reikalavimų.
 7. Kreditorių susirinkimo sprendimas laikomas priimti, kai už jį balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro daugiau negu pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos.
 8. Kreditorių susirinkime dėl pritarimo plano projektui balsuojama grupėse:
  • viena grupė - įkaito turėtojai ir hipotekos kreditoriai;
  • kita grupė – visi kiti kreditoriai.
 9. Nutarimas laikomas priimtu, kai kiekvienoje grupėje mokumo atkūrimo plano projektui pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę šios grupės kreditorių reikalavimų sumos;
 10. Jeigu balsai vienoje grupėje pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad plano projektui nepritarta.
 11. Sprendimas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo priimamas 2/3 balsų dauguma.
 12. Pakartotinis kreditorių susirinkimas šaukiamas per 15 dienų, jam netaikomi kvorumo reikalavimai, sprendimai priimami dalyvaujančių susirinkime kreditorių balsų dauguma ir tik pagal neįvykusio kreditorių susirinkimo darbotvarkę.
 13. Kreditorių susirinkimo sprendimai gali būti apskųsti per 14 dienų nuo sužinojimo apie priimtą sprendimą dienos.
 14. Kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui.

 

KREDITORIŲ SUSIRINKIMO TEISĖS

 1. Kreditorių susirinkimas turi teisę:
  • rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką;
  • išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas
  • svarstyti mokumo atkūrimo planą ir jo pakeitimus, priimti sprendimus dėl pritarimo (nepritarimo) planui;
  • nagrinėti kreditorių skundus dėl bankroto administratoriaus veiksmų;
  • reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas;
  • tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti;
  • spręsti klausimus dėl fizinio asmens individualios ir (ar) ūkininko veiklos;
  • teikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo;
  • tvirtinti pradinę, už ją nepardavus, sumažintą turto pardavimo kainą;
  • spręsti klausimus dėl varžytynėse neparduoto įkeisto turto perdavimo įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui;
  • nustatyti,  kokia tvarka kreditoriai gauna  iš   bankroto administratoriaus informaciją;
  • kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo;
  • spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.