Plano vykdymo laikotarpis

FIZINIO ASMENS TURTO PARDAVIMAS

 1. Parduodamas turtas, turto pardavimo kaina, pardavimo eiliškumas ir terminai turi būti nurodyti plane.
 2. Pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.
 3. Turtą parduoda administratorius.
 4. Turto pardavimas vykdomas įsiteisėjus nutarčiai patvirtinti mokumo atkūrimo planą.
 5. Turto parduodant mažesne, nei plane numatyta kaina, būtinas rašytinis fizinio asmens sutikimas.
 6. Nekilnojamas turtas parduodamas varžytynėse.
 7. Iki varžytynių paskelbimo dienos fizinis asmuo gali surasti ir pasiūlyti bankroto administratoriui turto pirkėją.
 8. Varžytynėse neparduoto turto kainą, suderinus su fiziniu asmeniu, nustato kreditorių susirinkimas.
 9. Apie įkeisto turto pardavimą būtina pranešti įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui.
 10. Įkaito turėtojas ir (ar) hipotekos kreditorius turi teisę perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą.
 11. Kilnojamojo turto ir nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis, pardavimo iš varžytynių aktas arba perdavimo aktas neturi būti sudaromi notarine forma.   

 

FIZINIO ASMENS TURTO PARDAVIMO YPATUMAI

 1. Kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai, turtas gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos:
  • mokumo atkūrimo plane turi būti numatyta šio turto pardavimo tvarka ir terminai;
  • kartu su prašymu patvirtinti planą teismo prašoma priimti sprendimą dėl šio turto pardavimo;
  • per šešis mėnesius nuo plano patvirtinimo fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą.
 2. Akcijos, vertybiniai popieriai, taurieji metalai, brangakmeniai, istorinės, mokslinės ar meninės vertės turintis turtas, įrenginiai su radioaktyviomis medžiagomis parduodamas teisės aktais nustatyta tvarka.
 3. Kai parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas, tačiau ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla ir antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą, teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti bankroto administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis. Už turtą gautos lėšos paskirstomos proporcingai pagal bendraturčiams priklausančias turto dalis.

 

BENDROJI DALINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Jeigu fiziniam asmeniui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta:
  • administratorius pasiūlo fiziniam asmeniui nustatyti turto dalį ir naudojimosi daikto dalimi tvarką;
  • asmuo turi kreiptis su prašymu į teismą dėl turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo;
  • teismas nustato fiziniam asmeniui priklausančio turto dalį ir naudojimosi šia turto dalimi tvarką.
 2. Fiziniam asmeniui priklausanti turto dalis parduodama įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio fizinio asmens turto dalis ir naudojimosi juo tvarka.   

 

KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS

 1. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą arba jį perdavus hipotekos kreditoriui.
 2. Jeigu plane nenumatyta parduoti įkeisto turto, mokėjimai įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui atliekami kiekvieną mėnesį pagal su hipotekos kreditoriumi sudarytą susitarimą dėl vienintelio būsto išsaugojimo.
 3. Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais (išskyrus įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus):
  • pirmuoju etapu tenkinami reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų;
  • antruoju etapu tenkinamos palūkanos ir netesybos.
 4. Pirmąja eile tenkinami:
  • darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais;
  • reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo, kitokio kūno sužalojimo ar mirties;
  • piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti;
  • žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus.
 5. Antrąja eile tenkinami:
  • kreditorių reikalavimai, atsiradę dėl fiziniam asmeniui paskolintų piniginių lėšų bankroto procedūroms atlikti;
  • bankroto proceso metu iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos dėl neįvykdytų prievolių atsiradę reikalavimai;
  • Garantinio fondo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atgręžtiniai reikalavimai.
 6. Trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.
 7. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.
 8. Kreditorių reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą gali būti tenkinami iš Garantinio fondo.
 9. Žemės ūkio subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus gali būti tenkinami iki 40 % reikalaujamos sumokėti sumos iš Žemės ūkio ministerijos einamaisiais metais šiam tikslui skirtų lėšų.