Plano rengimo laikotarpis

ĮSITEISĖJUS TEISMO NUTARČIAI DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO

 1. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui;
  • draudžiama grąžinti skolas, atsiradusias iki bankroto bylos iškėlimo;
  • nutraukiamas delspinigių ir palūkanų už visas prievoles skaičiavimas;
  • draudžiama parduoti turtą;
  • leidžiama vykdyti individualią ir (ar) ūkininko veiklą;
  • leidžiama naudoti lėšas savo būtinųjų poreikių patenkinimui.
 2. Laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę.
 3. Po bankroto bylos iškėlimo iš fizinio asmens draudžiama išieškoti skolas teismo ar ne ginčo tvarka.
 4. Stabdomas visų ieškinių dėl skolų išieškojimo iš fizinio asmens nagrinėjimas teismuose.
 5. Antstoliai sustabdo išieškojimų iš fizinio asmens pajamų ir turto vykdymą.

 

FIZINIO ASMENS MOKUMO ATKŪRIMO PLANAS

 1. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 60 dienų nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos turi paruošti fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektą ir jį pateikti bankroto administratoriui. Mes, visiems asmenims, kurių bankroto procesus administruojame, patariame ir padedame paruošti mokumo atkūrimo plano projektą, jį papildyti ir patikslinti pagal kreditorių pateiktas pastabas bei pasiūlymus.
 2. Plane turi būti nurodyta:
  • priežastys, dėl kurių fizinis asmuo negali įvykdyti kreditorių reikalavimų;
  • numatomos gauti lėšos, lėšų šaltiniai;
  • parduodamo turto sąrašas, pardavimo terminai ir kaina;
  • numatomos atgauti iš fizinio asmens skolininkų lėšos;
  • persikvalifikavimo, įsidarbinimo ir kitos priemonės, skirtos mokumui atkurti;
  • fiziniam asmeniui kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšos;
  • hipotekos kreditoriui mokamos lėšos (pagal susitarimą su hipotekos kreditoriumi dėl vienintelio turto išsaugojimo);
  • bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas;
  • po bankroto bylos iškėlimo vykdymų sutarčių sąrašas;
  • kreditorių sąrašas;
  • kreditorių teikiama pagalba;
  • skolų grąžinimo kreditoriams grafikas;
  • nenumatomo parduoto turto sąrašas.
 3. Jeigu fizinis asmuo verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla (toliau - Veikla) arba numato ja verstis bankroto proceso metu, mokumo atkūrimo plane papildomai turi būti nurodyta:
  • lėšos, kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai iš Veiklos bankroto proceso metu;
  • Veiklai vykdyti reikalingo turto sąrašas;
  • Veiklai vykdyti skiriamos lėšos;
  • numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos;
 4. Plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai.

 

VIENINTELIO GYVENAMOJO BŪSTO IŠSAUGOJIMAS

 1. Fizinis asmuo turi teisę išsaugoti vienintelį gyvenamąjį būstą (taip pat ir įkeistą) bankroto proceso metu, jeigu:
  • vienintelis gyvenamasis būstas yra būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti;
  • vienintelis gyvenamasis būstas yra reikalingas fizinio asmens individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti;
  • sudaromas susitarimas su hipotekos kreditoriumi dėl įkeisto turto išsaugojimo.
 2. Sudarius susitarimą su hipotekos kreditoriumi, jam mokamų skolų mokėjimo terminai nėra laikomi pasibaigusiais.
 3. Skola hipotekos kreditoriui mokama susitarime nustatytu grafiku viso fizinio asmens bankroto proceso metu ir vėliau baigus bankroto bylą;
 4. Sudarytas susitarimas su hipotekos kreditoriumi negali pažeisti kitų kreditorių teisių.
 5. Susitarimas su hipotekos kreditoriumi dėl vienintelio būsto išsaugojimo nepažeis kitų kreditorių teisių, jeigu:
  • šio būsto rinkos vertė nebus didesnė negu fizinio asmens skola hipotekos kreditoriui;
  • hipotekos kreditoriui mokamos lėšos nebūtų didesnės, negu išlaidos už būsto nuomą pardavus įkeistą turtą. 

 

FIZINIO ASMENS MOKUMO ATKŪRIMO PLANO TVIRTINIMAS

 1. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą.
 2. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia ją fiziniam asmeniu ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą.
 3. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui, nurodydamas nepritarimo priežastis, plano projektas turi būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas svarstyti kreditorių susirinkimui.
 4. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria patikslintam plano projektui, plano projektas teikiamas teismui tvirtinti.
 5. Plano projektas turi būti pateiktas teismui per 4 mėnesius nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos.
 6. Jeigu plano projektas tikslinamas ar ginčijami kreditorių finansiniai reikalavimai, teismas turi teisę pratęsti 4 mėnesių terminą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesiams nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos.
 7. Jeigu kreditorių susirinkimas planui pritaria, teismas per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano.
 8. Jeigu kreditorių susirinkimas planui nepritaria, teismas priima nutartį dėl plano žodinio proceso tvarka.
 9. Planas gali būti keičiamas jo įgyvendinimo laikotarpiu. Jo pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas.
 10. Dažniausiai kreditorių netenkina asmens gaunamos pajamos, būtinųjų poreikių išlaidos ir atlyginimo administratoriui suma. Todėl privalu prieš teikiant ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pasitarti su administratoriumi apie savo galimybes bankroto proceso metu pasiekti teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Konsultacijos teikiamos tel. Nr. 8-620-13875. Konsultacijos nemokamos.