Bylos nutraukimas ir pabaiga

FIZINIO ASMENS BANKROTO BYLOS NUTRAUKIMAS

 1. Teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
  • nustatytais terminais teismui nepateikiamas tvirtinti planas;
  • teismas plano nepatvirtina;
  • paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją  apie savo turtą, pajamas, skolas, nemokumo priežastis;
  • paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl kreditorių teises pažeidžiančių sandorių sudarymo;
  • paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (alkoholis, narkotikai, azartiniai lošimai ir pan.);
  • paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų.
  • fizinis  asmuo nuslepia nuo  bankroto  administratoriaus bankroto  proceso  metu gautas lėšas;
  • paaiškėja, kad yra iškelta bankroto byla fizinio asmens individualiai įmonei;
  • fizinis asmuo miršta;
  • paaiškėja, kad plane numatytos priemonės neįgyvendinamos.
 2. Aukščiau nurodytas pagrindais nutraukus bankroto bylą, visi mokesčiai palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą išsiteisėjimo dienos.
 3. Nuo bankroto bylos nutraukimo aukščiau nurodytais pagrindais fizinis asmuo 10 metų neturės teisės inicijuoti sau kitą bankroto bylą, išskyrus jeigu bankroto byla nutraukta dėl to, kad:
  • nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti;
  • teismas plano nepatvirtina;
  • iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.
 4. Labai svarbu mokumo atkūrimo plane numatyti tuos įsipareigojimus, kuriuos asmuo realiai gali įvykdyti, o ne tuos kurių pageidauja kreditoriai ar siūlo administratorius, jeigu jų įvykdyti asmuo neturi ir neturės jokių galimybių. Dažniausia bankroto bylų nutraukimo priežastis – mokumo atkūrimo plane numatytų asmens įsipareigojimų nevykdymas (numatytų pajamų negavimas, būtinųjų poreikių išlaidų viršijimas, atsisakymas plane numatytais terminais organizuoti turto pardavimą, kitų plane numatytų įsipareigojimų nevykdymas ir t.t.).
 5. Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu labai svarbus administratoriaus vaidmuo, kuris kontroliuoja plano vykdymą ir ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos atskaitas kreditoriams ir teismui. Pagal administratoriaus pateikta informaciją kreditoriai sprendžia, ar yra tinkamai vykdomi mokumo atkūrimo planu prisiimti įsipareigojimai. Jeigu mokumo atkūrimo planas nevykdomas, kreditoriai inicijuoja bankroto bylos nutraukimą.
 6. Mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitoje nurodoma fizinio asmens per ataskaitinį laikotarpį gautų lėšų suma, informacija, kaip šios lėšos paskirstytos, ir išsami informacija apie tai, kaip vykdomos plane numatytos pajamų gavimo ir mokumo atkūrimo priemonės. Kreditoriams teikiamos Plano vykdymo eigos ataskaitos turi būti pagrįstos fizinio asmens pateiktais dokumentais.

 

FIZINIO ASMENS BANKROTO PROCESO PABAIGA

 1. Kai atlikti paskutinis mokumo atkūrimo plane numatytas mokėjimas, administratorius nė vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo parengti Plano įgyvendinimo aktą.
 2. Plano įgyvendinimo aktą pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas.
 3. Pasirašytą Plano įgyvendinimo aktą administratorius per 5 darbo dienas pateikia teismui.
 4. Gavęs Plano įgyvendinimo aktą teismas, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba ją nutraukti.
 5. Teismas priima sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą:
  • gavęs dokumentus, patvirtinančius, kad anksčiau termino patenkinti visų kreditorių reikalavimai;
  • gavęs dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės įvykdyti skolinius įsipareigojimus kreditoriams;
  • gavęs dokumentus patvirtinančius, kad visi kreditoriai atsisakė savo reikalavimų.
 6. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai baigus fizinio asmens bankroto bylą nurašomi, išskyrus:
  • piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti;
  • baudos, paskirtos už administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas;
  • įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus reikalavimai, sudarius susitarimą dėl vienintelio būsto išsaugojimo.
 7. Baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, palūkanos ir netesybos skaičiuojamos nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
 8. Administratorius per 10 dienų nuo teismo sprendimo baigti ar nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, grąžina fiziniam asmeniui su bankroto procesu susijusius dokumentus ir perveda depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas.

 

DUOMENŲ APIE FIZINIO ASMENS BANKROTĄ SKELBIMAS

 1. Informacija apie fiziniam asmeniui iškeltą, nutrauktą ar baigtą bankroto bylą 10 metų skelbiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos internetinėje svetainėje.