Civilinė byla Nr. B2-1785-555/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00509-2019-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 

3.2.7.1.; 3.4.3.4.; 3.4.3.5.1.; 3.4.3.11.;

(S)

img1 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. liepos 16 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. Š. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Daimora“ iškėlimo, ir

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Daimora“ iškėlimo. Ieškovas nurodo, kad įmonė yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais.

 

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas

 

Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „Daimora“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2013 m. vasario 12 d., kurios organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o juridinio asmens vardu nuo 2013 m. vasario 13 d. veikia vadovas R. Š.. VĮ Registrų centras duomenimis – paskutiniai įregistruoti finansinės atskaitomybės dokumentai yra už 2018 metus.

Ieškovas R. Š. kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Daimora“ iškėlimo taip pat pateikė teismui 2018 m. ir 2019 m. birželio 19 d. balansus, 2018 m. ir 2019 m. birželio 19 d. pelno (nuostolių) ataskaitas. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2018 m. atsakovė turėjo turto už 30 678,00 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas – 10 331,00 Eur (materialus turtas), trumpalaikis turtas – 20 347,00 Eur (atsargos – 18 710,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 827,00 Eur, trumpalaikės investicijos – 608,00 Eur ir pinigai – 202,00 Eur). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 29 702,00 Eur, iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 9 678,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 20 024,00 Eur. 2018 m. pelno (nuostolio) ataskaita patvirtina, kad atsakovė 2018 m. baigė su 1 741,00 Eur nuostoliais. 2019 m. birželio 19 d. atsakovė turėjo turto už 26 135,00 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas – 9 398,00 Eur (materialus turtas), trumpalaikis turtas – 16 737,00 Eur (atsargos – 14 038,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 2 451,00 Eur ir pinigai – 248,00 Eur). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 32 641,00 Eur, iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 4 756,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 27 885,00 Eur. 2019 m. birželio 19 d. pelno (nuostolio) ataskaita patvirtina, kad atsakovė 2019 m. antrajame ketvirtyje turėjo 2 278,00 Eur nuostolį. Taigi, atsakovės finansinė padėtis yra prasta, o ieškovo pateikti aktualūs finansinės atskaitomybės duomenys patvirtina, kad atsakovės turimi pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertę.

Ieškovo pateiktame atsakovės kreditorių sąraše yra nurodyti trisdešimt penki kreditoriai, kuriems atsakovė yra skolinga 32 622,80 Eur sumą. Tarp turimų įsipareigojimų kreditoriams, atsakovė yra skolinga valstybės ir socialinio draudimo fondo biudžetams, taip pat ir įmonės darbuotojams. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis taip pat nustatyta, kad įmonėje apdraustų asmenų šiuo metu yra trys, atsakovės skola Fondo biudžetui 2019 m. liepos 11 d. sudarė 451,38 Eur (daugiau nei nurodyta pateiktame teismui kreditorių sąraše), o VMI prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovės skola valstybės, savivaldybės biudžetams 2019 m. liepos 15 d. sudarė 7 546,71 Eur. Atsakovė turi debitorinių įsiskolinimų už 2 440,41 Eur sumą, tačiau  byloje nėra duomenų apie tai, kad būtų reali galimybe šiuos įsiskolinimus atgauti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos realiu turtu, nes jų atsakovė gali ir neatgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. civilinėje byloje Nr. 2-373/2014). Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Tokių gautinų sumų atgavimas praktikoje ne visada yra realus dėl tokių priežasčių, kaip skolininkų įmonių bankrotai, nesąžiningumas, skolų išieškojimo negalimumas ir panašiai. Taigi, atsakovės turimi debitoriniai įsiskolinimai nelaikytini realiu jos turtu ir neįskaičiuotini į turto sudėtį.  VĮ „Regitra“ duomenys patvirtina, kad atsakovės vardu yra registruota viena transporto priemonė – ROVER 75, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) Tuo tarpu remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo. Antstolių informacinės sistemos duomenis atsakovės atžvilgiu yra vykdomi trys piniginiai išieškojimai, kurių bendra suma yra 13 275,82 Eur. Taigi, nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovė veiklos nevykdo, taip pat negeneruoja pajamų ir neturi galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais, o jos turimi pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertę. 

Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, o atsakovės turimi įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turimo turto vertę, dėl ko ji neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais, darytina išvada, kad tokia UAB „Daimora“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovei yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Kitų pagrindų, dėl ko įmonei galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Iškėlus UAB „Daimora“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko R. G., kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „Daimora“ bankroto administratoriumi skirtinas Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinktas šias paslaugas atlikti R. G. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini)), atitinkantis LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, 

 

n u t a r i a:

 

iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Daimora“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Daimora“ bankroto administratoriumi paskirti R. G. (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini), darbovietės adresas (duomenys neskelbtini)).

Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Daimora“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

        Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Daimora“ kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Daimora“ administracijos vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                                              Egidijus Tamašauskas