Civilinės bylos Nr. eB2-5349-450/2017

                                         Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01985-2017-8

      Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4.

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2017 m. spalio 17 d.

Vilnius

Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau - VMI) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Karika“, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

 

n u s t a t ė :

 

Ieškovas prašo iškelti atsakovui UAB ,,Karika“ bankroto bylą motyvuodama tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas valstybės biudžetui 1545,65 Eur mokestinės nepriemokos sumą.

Atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimo nepateikė.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Juridinių asmenų registre atsakovas UAB ,,Karika“ (į. k. 303209232) įregistruotas 2013 m. gruodžio 19 d., paskutinį kartą įmonė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2015 m. laikotarpį. Pagal Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktą balansą už 2015 metus, UAB „Karika“ turto turėjo už 7042 Eur, iš jo trumpalaikio turto už 4340 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 4850 Eur. Ieškovo pateiktais duomenimis įmonės 1545,65 Eur įsiskolinimas susidarė nesumokėjus mokesčių nuo 2016 m. vasario mėn.: 2 Eur mokesčio už aplinkos teršimą, 1455,45 Eur gyventojų pajamų mokesčio, 81,20 Eur delspinigių, 5 Eur pelno mokesčio, 2 Eur šio mokesčio avanso. Ieškovo taikytos nuo 2016 m. liepos 14 d. priverstinio skolos išieškojimo priemonės buvo neveiksmingos. Teismui pateiktas antstolės J. B. 2017 m. rugpjūčio 16 d. patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei išieškojimo negalimumo aktas; konstatuojama, jog skolininkas neturi turto ir piniginių lėšų, į kuriuos galėtų būti nukreiptas išieškojimas; JAR duomenimis ir išieškotojo nurodytu adresu įmonė nerandamas. Viešųjų registrų duomenimis, atsakovas neturi registruoto nekilnojamojo turto bei transporto priemonių. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Viešai prieinamais duomenimis skola VMI yra 1549,46 Eur, skola VSDFV biudžetui yra 3557,60 Eur, įmonė turi tris apdraustus asmenis, todėl darytina išvada, jog įmonė nevykdo veiklos.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovo pateiktus argumentus ir duomenis, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, įmonė negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastaruoju atrinktas bankroto administratorius UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

             

iškelti UAB „Karika“ (į. k. 303209232, registracijos adresas: Musninkų g. 22-39, Vilnius) bankroto bylą.

Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA084).

Uždėti bankrutuojančios UAB „Karika“ (į. k. 303209232, registracijos adresas: Musninkų g. 22-39, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                    Asta Radzevičienė