Civilinė byla Nr. eB2-2599-910/2019

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00128-2019-8

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4

(S)

 

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2019 m. kovo 22 d.

Vilnius

Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Podesta“,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei bankroto bylą. Prašymas motyvuojamas tuo, kad atsakovė nemoka Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų socialinio draudimo įmokų, atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. sausio 21 d. sudaro 26 528,24 Eur (26 060,38 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokos už darbuotojus ir 467,86 Eur delspinigiai). Atsakovė registruotino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi. Ieškovo taikytos priverstinio poveikio priemonės teigiamo rezultato nedavė.

Atsakovė atsiliepime į ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad su pareiškimu nesutinka, prašė jį atmesti. Nesutikimą su pareiškimu atsakovė motyvavo tuo, kad ji yra neseniai įsteigta įmonė, naujas rinkos dalyvis, todėl greitas jos pašalinimas iš rinkos neužtikrintų teisinio stabilumo. Atsakovės teigimu, ji elgiasi sąžiningai, siekia padengti įsiskolinimą ieškovui, yra pateikusi jam prašymą dėl įsiskolinimų dengimo grafiko sudarymo. Atsakovės teigimu, ieškovė į bylą nepateikė įrodymų, kurie rodytų atsakovės nemokumą. Atsakovė šiuo metu turi 5 darbuotojus, kuriuos bankroto bylos iškėlimo atveju tektų atleisti, be to, atsakovė siekia sudaryti itin sėkmingą sandorį artimiausiu metu, kuris suteiktų galimybę įmonei itin sėkmingai veikti.

Paskirto teismo posėdžio dieną iki posėdžio pradžios atsakovė pateikė teismui raštą, kuriame pripažino, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Nurodė, kad įmonės įsipareigojimai sudaro 97 378 Eur, iš kurių pradelsti – 74 746 Eur.

 

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

 

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad egzistuoja ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta bankroto bylos iškėlimo sąlyga, t. y. esant bendrovės nemokumui. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

 

Juridinių asmenų registre atsakovė įregistruota 2018 m. sausio 3 d. Ieškovės pateiktais duomenimis, atsakovė nesilaikė valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo nustatytos tvarkos, jos įsiskolinimas VSDF biudžetui 2019 m. sausio 21 d. sudaro 26 528,24 Eur. Atsakovė, siekdama padengti susidariusį įsiskolinimą, kreipėsi į ieškovą su prašymu dėl skolos mokėjimo išdėstymo ir taikos sutarties sudarymo, tačiau ieškovas 2019 m. kovo 19 d. raštu atmetė atsakovės prašymą. Pažymėtina, kad nuo ieškinio teisme gavimo dienos iki šios nutarties priėmimo atsakovės įsiskolinimas VSDF biudžetui padidėjo daugiau nei pusantro karto – iki 43 926,87 Eur. Viešųjų registrų duomenimis atsakovė taip pat turi 23 035,10 Eur deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui. Registruotino nekilnojamo ir kilnojamojo turto atsakovė neturi (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Atsakovė nurodė, kad įmonės įsipareigojimai sudaro 97 378 Eur, iš kurių pradelsti – 74 746 Eur.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovo teismui nurodytus argumentus ir pateiktus duomenis apie atsakovės turtinę padėtį, iš viešųjų registrų gautus ir pačios atsakovės nurodytus duomenis, teismas daro išvadą, kad atsakovė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Verslo valdymo centras“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

        

iškelti UAB „Podesta“ (juridinio asmens kodas 304743036, registracijos adresas: J. Savickio g. 4, Vilnius) bankroto bylą.

Įmonės administratore paskirti UAB „Verslo valdymo centras“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA057).

Taikyti bankrutuojančios UAB „Podesta“ (juridinio asmens kodas 304743036, registracijos adresas: J. Savickio g. 4, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Pavesti paskirtai bankroto administratorei:

1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nutarties dalį dėl nekilnojamojo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                   Laima Ribokaitė