Civilinė byla Nr. eB2-1348-460/2017

                                                                                                 (Proceso Nr. 2-57-3-00342-2017-6)

                                                                                            Procesinio sprendimo kategorija

                                                                                                     3.1.18.1; 3.4.2.2.

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2017 m. birželio 7 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sauslaukio statyba“ direktoriaus Vaidoto Balčyčio pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sauslaukio statyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo, bendraieškė uždaroji akcinė bendrovė „Lemora“,

 

n u s t a t ė :

 

pareiškėjas 2017-05-18 kreipėsi į teismą su pareiškimu, juo prašo atsakovei UAB „Sauslaukio statyba“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Mano, kad atsakovė yra nemoki.

Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki, tai yra, kai pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra realiai nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, nurodytus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą. Finansinę būklę visa apimtimi parodo finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys, į kurį įeina balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Vadinasi, įmonės balansas laikytinas pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu jos finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-440/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1486/2012),

Analizuojant UAB „Sauslaukio statyba“ 2017-03-31 balansą ir pelno–nuostolių ataskaitą matyti, kad įmonė ir 2017 metais, ir 2016 metais dirbo nuostolingai. Bendrovės nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį sudaro 97.816 EUR. Bendrovės turtą sudaro 338.893,00 EUR, o įsipareigojimai sudaro 775 644 EUR (beveik visi yra pradelsti), t. y. bendrovės įsipareigojimai viršija bendrovės turimą turtą daugiau kaip du kartus.

Apibendrinant įmonės finansinius duomenis konstatuotina, jog pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija ne tik pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, bet ir visą turto vertę. Akivaizdu, jog įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais ir matyti, kad jie nėra laikino pobūdžio (CPK 178 straipsnis).

Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas konstatuoja, kad atsakovė yra nemoki, todėl atsakovei iškeltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 10 straipsnis).

Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių.

Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto administratore skirtina UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).

Teismas pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl Įmonių bankroto įstatyme yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalies 1, 5, 6 punktais ir Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

 

1. Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sauslaukio statyba“, įmonės kodas 171675652, buveinės adresas Sauslaukio k., Rietavo sav., dėl nemokumo.

2. Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sauslaukio statyba“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Mokumo valdymo sprendimai“, įmonės kodas 120943066, adresas Gedimino pr. 32-5, Vilnius, sąrašo Nr. B-JA113.

3. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sauslaukio statyba“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

4. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registrui.

5. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte pavesti atlikti paskirtajai administratorei, kartu sudarant galimybę administratorei teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

6. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

7. Nustatyti, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

8. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei susipažinti.

Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

Teisėja                                                                                                                                                 Aušra Maškevičienė