Civilinė byla Nr. eB2-1720-730/2016

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00774-2016-4

     Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.2.2.;

(S)

     3.4.2.3.; 3.4.2.8.

 

KLAIPĖDOS  APYGARDOS  TEISMAS

 

                                  N U T A R T I S

 

                                                                      2016 m.  gruodžio 6 d.

       Klaipėda

 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

           teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal  ieškovo  Valstybinio socialinio draudimo fondo  valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį bendraatsakoviams IĮ „Stogų artelė“, K. M., dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė:

               

ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei IĮ „Stogų artelė“ bankroto bylą. Ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių esmė, jog įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-10-11 sudarė 3191,84 EUR, iš jų 1838,40 EUR savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų, 1228,47 EUR savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokų, 69, 56 EUR delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų pervedimą, 55, 41 EUR delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokų pervedimą. Remiantis VĮ Regitra, VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2016-10-05 duomenimis, atsakovės IĮ „Stogų artelė“ vardu registruoto turto nėra. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2016-07-26 pranešimas Nr. IB-283 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl IĮ „Stogų artelė“ bankroto bylos iškėlimo“ dėl 2765, 40 EUR įsiskolinimo Fondo biudžetui sumokėjimo, buvo siųstas įmonės ir įmonės savininko registracijos adresais, įteikti asmeniškai. Įsiskolinimas fondo biudžetui nustatytu terminu nebuvo sumokėtas. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo nuomone, atsakovė IĮ „Stogų artelė“ yra nemoki, todėl jai yra pagrindas iškelti bankroto bylą.

Ieškinys tenkintinas.

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Teismas bendraatsakoviams nustatė terminą atsiliepimui ir bankroto bylai nagrinėti reikalingiems dokumentams pateikti, tačiau  nei atsiliepimas į ieškinį, nei bankroto bylai nagrinėti reikalingi dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Procesiniai dokumentai bendraatsakoviams įteikti civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka.  Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų  įrodymų apie atsakovės IĮ „Stogų artelė“ finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo  atsakovei spręstinas vadovaujantis  ieškovo pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, nustatyta, kad atsakovė IĮ „Stogų artelė“ įregistruota Juridinių asmenų registre nuo 2006-05-25.  Atsakovė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. Atsakovės vardu Nekilnojamojo turto registre nekilnojamasis turtas neįregistruotas.  Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre atsakovės vardu  transporto priemonės neįregistruotos. Įrodymų  apie kitokį atsakovės turimą turtą byloje nėra. Byloje duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra. Remiantis byloje esančiais įrodymais, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovui  sudaro 3191,84 EUR.

Teismų praktikoje pažymima, kad sprendžiant klausimą dėl individualios įmonės mokumo ar nemokumo ir nustatant įmonės turtą bei pradelstus įsipareigojimus, įmonės bei jos savininko turtas bei turtinės prievolės turi būti atskirtos ir turi būti vertintinos tik pačios įmonės, kaip juridinio asmens, turto vertės santykis su pradelstais įsipareigojimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1103/2013, 2014-08-22 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-1593/2014).

Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog  duomenų, kad atsakovė IĮ „Stogų artelė“ turi turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas, nėra, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovui  sudaro 3191,84 EUR, duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra, darytina išvada, kad tokia atsakovės IĮ „Stogų artelė“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės IĮ „Stogų artelė“ bankroto administratoriumi skirtinas S. S., sąrašo eilės Nr. FA043. Bankroto administratorius 2016-12-06 pateikė teismui pranešimą, kuriame nurodė, kad jo duomenimis, įmonė yra nutraukusi veiklą, nustatyti kontaktų su įmonės vadovais nepavyko, įmonės dokumentų ir turto buvimo vietos yra nežinomos, todėl didinti administruojamų beturčių įmonių neturi nei fizinių, nei finansinių galimybių. Taip pat bankroto administratorius nurodė, kad bankroto administratorių kandidatūros atrankos ir jo skyrimo kompiuterinė sistema nesuteikia galimybės per šią sistemą atšaukti sutikimo, jei jis paduodamas vėliau kaip per 5 dienas, todėl šiuo prašymu jis atšaukia sutikimą ir prašo laikyti jį nepaduotu ir negaliojančiu. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas motyvuota nutartimi atsisako paskirti programa atrinktą asmenį, jeigu paaiškėja, kad sutikime-deklaracijoje administruoti įmonę buvo pateikti neteisingi duomenys ir (ar) teismas nustato, kad programa atrinktas asmuo yra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis ar giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju susijęs asmuo ir dėl to asmuo negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratoriumi. Tik esant šiems pagrindams, teismas gali neskirti atrinkto asmens bankroto administratoriumi, Įmonių bankroto įstatymas nenustato teismui teisės neskirti atrinkto asmens bankroto administratoriumi, šiam atšaukus  pateiktą sutikimą – deklaraciją. Paskirtas bankroto administratorius turi teisę Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka teikti prašymą dėl atstatydinimo.

Byloje nėra duomenų apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias  bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, šiuo metu vykdomus išieškojimus.

Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

1. iškelti atsakovei IĮ ‚Stogų artelė“, įmonės kodas 300571240, buveinės adresas Kauno g. 39-51, Klaipėda, bankroto bylą.

  2. Bankrutuojančios atsakovės IĮ „Stogų artelė“ , bankroto administratoriumi paskirti S. S., sąrašo eilės Nr. 043, Veiverių g. 151-210, 46417 Kaunas, tel. (8 37) 330506 , mob. 8 687 97551 , el. p. stasys_advokatas@yahoo.com.

3. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

4. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

5. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš  atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias  bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

6. Areštuoti atsakovei IĮ ‚Stogų artelė“, įmonės kodas 300571240,  buveinės adresas Kauno g. 39-51, Klaipėda, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš  atsakovės IĮ „Stogų artelė“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

7. Nustatyti, kad atsakovės IĮ „Stogų artelė“, kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

8. Nustatyti, kad atsakovės IĮ „Stogų artelė“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

9. Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

10. Nustatyti, kad bendraatsakovis K. M. per 10 nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo bankroto administratoriui pateikti viso savo turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe.

Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra neskundžiama.

 

Teisėja                                                                                                                                                          Erinija Kazlauskienė