Civilinė byla Nr. B2-2092-945/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00740-2019-9

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.4;

3.4.3.5.1 (S) 

 

img1 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2019 m. spalio 31 d.

Kaunas

 

        Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės L. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Torisa“,

 

n u s t a t ė:

 

        Kauno apygardos teisme 2019 m. rugsėjo 19 d. yra priimtas ieškovės L. K. pareiškimas dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Torisa“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, jog įmonė yra nemoki, nemoka skolų, pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė pareiškė kreditoriams, kad negali vykdyti įsipareigojimų.

        Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau nei pozicija dėl pareiškimo pagrįstumo, nei teismo reikalauti finansiniai dokumentai nebuvo pateikti.

        Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

        Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) bei CPK nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, jog yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

        Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

        Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

        Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi prie pareiškimo pridėtais dokumentais ir kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

        VĮ Registrų centro 2019 m. spalio 30 d. duomenimis, UAB „Torisa“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto. Iš Kelių transporto priemonių registro 2019 m. spalio 30 d. gautų duomenų nustatyta, kad įmonė transporto priemonių neturi.

        Iš viešai prieinamų Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų nustatyta, kad 2019 m. spalio 30 d. UAB „Torisa“ turėjo 594,78 Eur deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką.

        Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenys patvirtina, kad UAB „Torisa“ apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, o skola biudžetui sudaro 11,55 Eur. Taigi teismo turimais duomenimis skola dviem antros eilės kreditoriams yra 606,00 Eur (594,78 Eur + 11,22 Eur).

        Pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenis UAB „Torisa“ įregistruota 2017 m. kovo 3 d., bendrovės vadovas nuo 2017 m. gegužės 23 d. yra A. L. A. VĮ Registrų centro duomenimis UAB „Torisa“ metinės finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė, todėl tikroji įmonės turtinė padėtis nėra žinoma.

        Iš ieškovės pateiktos Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno darbo ginčų komisijos (toliau – DGK) 2019 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. DGKS-3477 kopijos bei teismo iniciatyva gautų Antstolių informacinės sistemos registro duomenų nustatyta, kad iš UAB „Torisa“ DGK sprendimų pagrindu vykdomas su darbo santykiais susijusių išmokų ieškojimas L. K. naudai, išieškoma suma 2019 m. spalio 30 d. duomenimis – 1 745,85 Eur, bei S. K. naudai, išieškoma suma 2019 m. spalio 30 d. duomenimis – 2 308,76 Eur. Bendra UAB „Torisa“ skola dviem pirmos eilės kreditoriams yra 4 054,61 Eur (1 745,85 Eur + 2 308,76 Eur).

        Iš Antstolių informacinės sistemos registro duomenų taip pat nustatyta, kad iš UAB „Torisa“ vykdomas ir 2 669,68 Eur išieškojimas fizinio asmens L. K. naudai pagal Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-29022-1085/2018. Teismų informacinėje sistemoje Liteko esančiais duomenimis nustatyta, kad skola atsirado atsakovei UAB „Torisa“ neatsiskaičius už suteiktas paslaugas (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 6 d. preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-29022-1085/2018).

        Antstolio Mareko Petrovskio 2019 m. rugsėjo 9 d. pažymoje apie vykdomo išieškojimo eigą nurodoma, kad vykdant išieškojimą pagal DGK 2019 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. DGKS-3477 dėl neišmokėto darbo užmokesčio išieškojimo L. K. naudai iš UAB „Torisa“ nustatyta, jog skolininkės banko sąskaitos areštuotos, tačiau piniginių lėšų nėra, skolininkės vardu registruoto nekilnojamojo turto, ginklų, laivų, žemės ūkio technikos nėra, skolininkei priklausančio neregistruoto kilnojamojo/nekilnojamojo turto nenustatyta, pažymos surašymo dieną skolininkė nebuvo pateikusi jokios informacijos apie turimą turtą ar lėšas, į kurias būtų galima nukreipti išieškojimą.

        Prie ieškovės pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo yra pateiktas UAB „Torisa“ vadovo A. L. A. rašytinis 2019 m. liepos 5 d. pareiškimas, adresuotas Kauno apygardos teismui, kuriame nurodoma, kad įmonė neturi galimybės atsiskaityti su darbuotojais ir sutinka, kad įmonei būtų keliama bankroto byla.

        Įvertinus tai, kad įmonėje nėra darbuotojų, įstatymų nustatyta tvarka nėra teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, atsakovė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, neatsiskaito už paslaugas, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, darytina išvada, jog įmonė realiai nevykdo jokios veiklos, negauna jokių pajamų ir neturi turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti.

        Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, jog UAB „Torisa“ yra nemoki, dėl ko atsakovei keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

        Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

        Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius UAB „Reniva“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

        Iškėlus UAB „Torisa“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

        Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

iškelti atsakovei UAB „Torisa“ (įmonės kodas 304472880, registracijos adresas: M. ir P. Šalčių g. 5, Kaunas) bankroto bylą.

Paskirti UAB „Torisa“ bankroto administratoriumi UAB „Reniva“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-JA213).

Taikyti UAB „Torisa“ (įmonės kodas 304472880, registracijos adresas: M. ir P. Šalčių g. 5, Kaunas) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus UAB „Torisa“.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Torisa“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, proceso dalyviams, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Pavesti UAB „Torisa“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Torisa“ kreditorių susirinkimą.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                         Marius Bartninkas