Civilinė byla Nr. eB2-3938-934/2019

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01156-2019-0

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4.

      (S)

 

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2019 m. rugsėjo 5 d.

Vilnius

 

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, 

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakove individualiai įmonei „Deimolita“ ir bendraatsakovei D. K., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos,

n u s t a t ė :

Ieškovas Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV) prašo iškelti atsakovei individualiai įmonei (toliau - IĮ) ,,Deimolita“ bankroto bylą motyvuodamas tuo, kad atsakovė nevykdo savo mokestinių prievolių, yra skolinga valstybės biudžetui 2 235,04 Eur valstybinio socialinio draudimo bei privalomo sveikatos draudimo įmokų. 

Iki teismo nustatyto termino atsakovė ir bendraatsakovė atsiliepimo į ieškinį ir reikalaujamų dokumentų nepateikė.

Trečiasis asmuo VMI pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog sutinka su prašymu dėl bankroto bylos iškėlimo, papildomai pažymėjo, kad IĮ „Deimolita“ valstybės (savivaldybės) biudžetui 2019-08-14 dienos mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos balanso duomenimis skolinga 0,30 Eur sumą, o IĮ „Deimolita“ savininkės D. K. skola valstybės (savivaldybės) biudžetui sudaro 47,00 Eur sumą.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Juridinių asmenų registre atsakovė IĮ ,,Deimolita įregistruota 2005 metais, atsakovės savininkė ir vadovė nuo jos įsteigimo buvo D. K., įmonė finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui nėra teikusi. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar valdomą turtą teismas neturi.

Ieškovo pateiktais duomenimis atsakovei taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės tikslo nepasiekė, antstolis grąžino vykdomąjį dokumentą kartus su surašytu skolos išieškojimo negalimumo aktu. IĮ „Deimolita“ savo vardu registruoto turto neturi, įmonės savininkės vardu registruotas nekilnojamas turtas yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kuriais pritaikytas areštas ir priverstinė hipoteka. Duomenų apie kitą atsakovės IĮ „Deimolita“ turimą turtą, į kurį galima nukreipti išieškojimą, nėra. Savininkės vardu yra registruotos transporto priemonės. Iš viešai skelbiamų VSDFV duomenų matyti, kad įmonėje samdomų darbuotojų nėra, todėl laikytina, kad įmonė pajamų negauna.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui ieškovo pateiktus argumentus ir duomenis apie atsakovės nevykdomą veiklą, antstolio surašytą išieškojimo negalimumo aktą, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius MB „Penktas šansas“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

n u t a r i a :

iškelti IĮ „Deimolita“, juridinio asmens kodas 300510390, adresas: Gerovės g. 45 – 14, Vilnius, bankroto bylą.

Įmonės administratoriumi paskirti MB „Penktas šansas“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA316).

Uždėti bankrutuojančios IĮ „Deimolita“, juridinio asmens kodas 300510390, adresas: Gerovės g. 45 – 14, Vilnius, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.  

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. 

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                        Žilvinas Terebeiza