Civilinė byla Nr.B2-1449-642/2019

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00506-2019-0

                                                                  Procesinio sprendimo kategorijos: 

  3.4.3.2.1.3; 3.4.3.2.2.1; 3.4.3.4; 3.4.3.5.1

 (S)

 

 

img1 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2019 m. gruodžio 3 d.   

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Žvinklytė,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ignė“ direktorės A. C. pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignė“ dėl bankroto bylos iškėlimo, 

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

1.       2019 m. lapkričio 5 d. buvo gautas ieškovės pareiškimas iškelti atsakovei bankroto bylą.

2.       Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog būdama atsakovės vienintele akcininke ir vadove, įpareigota įstatymo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nes šiandieninė atsakovės finansinė padėtis ir veiklos nevykdymas jau nuo 2014 m. rugpjūčio mėnesio sąlygoja, kad įmonė negali ir negalės atsiskaityti su esamais kreditoriais. Kadangi šiai dienai atsakovės veikla nevykdoma, ieškovė finansinių resursų neturi, kad finansuoti įmonės veiklą, tai nėra jokio pagrindo tikėtis, kad bus galimybių subalansuoti susidariusią situaciją.

3.       Paskutinė finansinė atskaitomybė buvo suruošta tik už 2012 metus, už 2013 metus atskaitomybė neparuošta, kadangi nebuvo apmokėtos buhalterinės paslaugos. Šiuo metu galima teigti, kad visos balanso eilutės yra lygios nuliui, jokio turto ir jokių gautinų sumų įmonė neturi.

4.       Kreditoriai yra tik tie subjektai, kurie inicijavo atsakovei vykdomąsias bylas, t.y. (duomenys neskelbtini.

5.       Ieškovės turimomis žiniomis, iki pareiškimo teikimo teismui dienos kreditoriai nėra pateikę pareiškimo teismui dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

6.       Šiuo metu yra vykdomos vykdomosios bylos dėl išieškojimo iš atsakovės išieškotojams . (duomenys neskelbtini).  Duomenų apie debitorius nėra.

 

Pareiškimas tenkintinas

7.       Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8.       Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. lapkričio 13 d. Pagal ieškovės paskutinio pateikto balanso valstybės įmonei Registrų centrui  už 2012 metus,  duomenis, atsakovė 2013 m. sausio 1 d. turėjo turto (turtas – trumpalaikis) už 77525 Lt (22452 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 62275,77 Lt (18036 Eur).

9.       Atsakovė 2019 m. lapkričio 11 d. pateikė atsakovės direktorės A. C. pasirašytą balansą 2019 m. lapkričio 4 d., kuriame nurodyti duomenys, kad atsakovė 2019 m. lapkričio 4 d. turėjo turto (turtas – trumpalaikis) už 9492 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 6275 Eur.

10.       Iš valstybės įmonės Registrų centrui pateikto balanso už 2012 metus ir pareiškėjos 2019 m. lapkričio 11 d. pateikto balanso nustatyta, kad atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, be to, antstoliai vykdo išieškojimus iš atsakovės, todėl pripažįstama, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas.

11.       Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės bankroto administratore skirtina uždaroji akcinė bendrovė „Reniva“, sąrašo eilės Nr. (duomenys neskelbtini).

12.       Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus atsakovės atžvilgiu, nėra.  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

Iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignė“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini)  registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini). 

Paskirti bankrutuojančios atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ignė“ bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Reniva“, sąrašo eilės Nr. (duomenys neskelbtini).

Įpareigoti bankroto administratorę Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, byloje dalyvaujantiems asmenims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

Įpareigoti bankroto administratorę, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignė“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini),  registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ignė“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignė“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovės pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ignė“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ignė“,valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2896 eurų.

Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. 

Kita nutarties dalis neskundžiama.

 

 

 

Teisėja                                                                                                           Danutė Žvinklytė