img1 

 (S)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

n u t a r t i s

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Istpro“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-3235-619/2020 pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „AUDATA“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 panaikinimo, ir 

 

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

 

1.       Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 14 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Bordolina“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB„AUDATA“ (toliau – bankroto administratorė). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 13 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartį nepakeistą.

2.       Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

3.       Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Bordolina“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti BUAB „Bordolina“ 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 ir patvirtinti pateiktą finansinę atskaitomybę už laikotarpį nuo įmonės likvidavimo pradžios iki einamųjų atskaitomųjų metų (2014 m. – 2019 m.). Bankroto administratorė akcentavo, kad kreditorės UAB „Istpro“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ balsavo prieš finansinės atskaitomybės patvirtinimą nemotyvuotai.

4.       Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius su bankroto administratorės skundu sutiko.

5.       Kreditorė UAB „Istpro“ pateiktame atsiliepime su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 

 

6.       Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi patenkino bankroto administratorės skundą, panaikino 2020 m. balandžio 30 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 „Dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo“ ir patvirtino finansinę atskaitomybę už laikotarpį nuo įmonės likvidavimo pradžios iki einamųjų atskaitomųjų metų (2014 m. – 2019 m.).

7.       Teismas nenustatė, kad priimant skundžiamą BUAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimo nutarimą būtų buvusi pažeista procedūrinė nutarimo priėmimo tvarka.

8.       Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog įstatyme nustatyta pareiga bankroto administratorei teikti informaciją ir nustatytos formos ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai, teismui ir akcininkams, bankroto administratorė taip pat turi pareigą sudaryti ir teikti metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

9.       Teismas pabrėžė, jog pagal teismų praktiką finansinių ataskaitų pateikimas kreditorių susirinkimui savaime nėra pagrindas jas tvirtinti, tačiau tik tuo atveju, kai iš finansinių ataskaitų turinio neįmanoma nustatyti konkrečių duomenų pagrįstumo ir imamasi įstatyme numatytų priemonių trūkstamai informacijai gauti ar patikslinti, o bankroto administratorė atsisako tokią informaciją pateikti, kreditorių susirinkimo sprendimas atsisakyti tvirtinti pateiktas finansines ataskaitas gali būti pripažįstamas pagrįstu.

10.       Įvertinęs bankroto administratorės pateiktą tvirtinti 2014 m. – 2019 m. finansinę atskaitomybę, teismas konstatavo, jog pateikta ataskaita atitinka įstatyme įtvirtintus finansinės atskaitomybės reikalavimus. Be to, teismas pažymėjo aplinkybę, jog kreditorių susirinkimas turėjo objektyvių priežasčių netvirtinti jam pateiktų finansinių ataskaitų, byloje esant neįrodytą.

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

11.       Kreditorė UAB „Istpro“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį ir priimti naują nutartį – atmesti bankroto administratorės skundą dėl 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 (dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo) panaikinimo. Atskirasis skindas grindžiamas šiais motyvais:

11.1.                      Bankroto administratorė UAB „AUDATA“ vykdydama BUAB „Bordolina“ bankroto procedūrą grubiai pažeidė savo pareigą teikti įmonės kreditoriams informaciją apie bankroto procedūros eigą.

11.2.                      Bankroto administratorė nėra sudariusi ir teikusi BUAB „Bordolina“ finansinių ataskaitų už 2014-2019 m. laikotarpį, taip pat nėra sudariusi ir teikusi bendrovės likvidavimo pradžios ataskaitų.

11.3.                      Neatlikus finansinių ataskaitų rinkinio už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2019 m. nepriklausomo audito, nėra galimybės ir objektyvių prielaidų pasitikėti bankroto administratorės parengtos finansinės atskaitomybės tikrumu.

11.4.                      Apskųstoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo sprendimo.

12.       Kreditorė UAB „KARDOS“ atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu sutiko, prašo jį tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį. Atsiliepimas motyvuojamas tokiais argumentais:

12.1.                      Apskųsta nutartis iš esmės pažeidžia BUAB „Bordolina“ kreditorių teises ir jų interesus, kadangi ja patvirtinami įmonės nemokumo administratorės neteisėti veiksmai.

12.2.                      BUAB „Bordolina“ negalėjo prisiimti atsakomybės ir tvirtinti finansinių ataskaitų teisingumą už 6 metų laikotarpį, kai nėra nepriklausomo audito išvadų.

12.3.                      Bankroto administratorės veiksmai apsunkino galimybę kreditoriams patikrinti pateiktų finansinių ataskaitų teisingumą.

12.4.                      Teismas siekė įvykdyti tik formalųjį teisingumą, nenagrinėjo ir neanalizavo finansinėse ataskaitose nurodytų rodiklių pagrįstumo bei teisėtumo.

13.       Kreditorė valstybinė įmonė „Turto bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko, prašo jį atmesti. Valstybinė įmonė „Turto bankas“ nurodė neturinti informacijos, kad bankroto administratorės finansinė atskaitomybė būtų parengta netinkamai.

14.       Bankroto administratorė UAB „AUDATA“ su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepimas motyvuojamas šiais atsikirtimais:

14.1.                      Kreditorės UAB „Istpro“ atskirojo skundo argumentai dėl to, kad bankroto administratorė neteikė informacijos, yra jau išnagrinėti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartimi.

14.2.                      UAB „Istpro“ nenurodė objektyvių argumentų dėl to, kurie finansinėse ataskaitose užfiksuoti duomenys yra neteisingi.

14.3.                      Kreditorė UAB „Istpro“ nepateikė jokių objektyvių motyvų dėl audito atlikimo.

15.       Kreditorė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su atskiruoju skundu sutiko, prašė jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais motyvais:

15.1.                      Kreditorių abejonės yra akivaizdžiai pagrįstos, kadangi finansinė atskaitomybė pateikta neatlikus jos nepriklausomo audito už tokį ilgą laikotarpį, t. t. net už 6 metų laikotarpį.

15.2.                      Bankroto administratorė elgėsi netinkamai BUAB „Bordolina“ kreditorių atžvilgiu, kadangi neteikė kreditoriams konkrečios informacijos dėl jiems svarbių klausimų bankroto eigoje.

15.3.                      Bankroto administratorė akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis ir visiškai nepagrįstai inicijuoja teisminius procesus.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

16.       Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320, 338 straipsniai).

17.       Šioje byloje ginčas kilo dėl kreditorių susitrinkimo nutarimo, kuriuo nepatvirtinta bankroto administratorės pateikta finansinė atskaitomybė pagrįstumo.

18.       Apskųsta nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad priimant 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų. Šios pirmosios instancijos teismo išvados kreditorė (apeliantė) UAB „Istpro“ atskirajame skunde neginčijo, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau šiuo klausimu nepasisako.

19.       Apskųstoje nutartyje pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gegužės 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340-421/2015, analizuodamas kreditorių susirinkimo teisę netvirtinti bankroto administratoriaus pateiktos finansinės atskaitomybės, suformavo teisės aiškinimą, jog kreditoriams susipažinus su bankroto administratoriaus pateiktomis finansinėms ataskaitomis ir kilus abejonių dėl finansinių ataskaitų turinio, šių abejonių kaip pagrindo netvirtinti pateiktų ataskaitų pakankamumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo galimybes šias abejones pašalinti.

20.       Nagrinėjamu atveju savo abejones dėl bankroto administratorės pateiktų finansinės atskaitomybės duomenų teisingumo, UAB „Istpro“ iš esmės grindžia tuo, kad ataskaita pateikta už ilgą (6 metų) laikotarpį neatlikus nepriklausomo audito. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, jog civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, pagal kurią laikoma, kad šalys yra sąžiningos, kol neįrodoma priešingai. Sutiktina su bankroto administratorės pastebėjimu, jog UAB „Istpro“ atskirajame skunde nėra nurodyta, kokiais konkrečiais pateiktos finansinės atskaitomybės duomenimis yra abejojama. Taip pat pažymėtina, kad vien tai, kad ataskaita pateikta už 6 metų laikotarpį negali būti laikoma objektyvia priežastimi abejoti joje esančių duomenų teisingumu, kadangi laikotarpio trukmė per se (savaime) negali nei patvirtinti, nei paneigti pačių duomenų atitikimo tikrovei.

21.       Be to, nors UAB „Istpro“ akcentavo, jog bankroto administratorė neteikė informacijos, tačiau atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, jog vykdant BUAB „Bordolina“ bankroto procedūras pati UAB „Istpro“ būtų siekusi gauti ir negavusi kokios nors informacijos, susijusios su UAB „AUDATA“ pateiktais finansinės atskaitomybės duomenimis.

22.       CPK 7 straipsnis be kita ko teismą ir byloje dalyvaujančius asmenis įpareigoja laikytis proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principų, t. y. teismas privalo imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Aptariamu atveju bankroto byla BUAB „Bordolina“ buvo iškelta daugiau nei prieš 6 metus. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Bordolina“ bankroto procedūros trunka jau ganėtinai ilgai, deklaratyvūs teiginiai apie egzistuojančią galimybę, kad pateikti duomenys yra neteisingi, nenurodant objektyvių tokio įtarimo pagrindų, negali būti pripažįstami objektyvia priežastimi netvirtinti bankroto administratorės pateiktos finansinės atskaitomybės.

23.       Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

24.       Esant nurodytoms aplinkybėms, nenustačius objektyvių ir pagrįstų kreditorių abejonių dėl BUAB „Bordolina“ bankroto administratorės pateiktos finansinės atskaitomybės už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2019 m. teisingumo ar netikslumo pagrindų, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios panaikinti nėra pagrindo.

 

        Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu

 

n u t a r i a :

 

        Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

 

 

Teisėja                                                        Jūratė Varanauskaitė