Civilinė byla Nr. eB2-3765-779/2019

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01014-2019-3

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.2.1.3.

 (S)

 

 

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2019 m. rugpjūčio 1 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau - VSDFV) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Olinas“,

 

n u s t a t ė :

 

1.       Ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Olinas“, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 10 978,99 Eur sumą. 

2.       UAB „Olinas“ VSDF biudžetui susidarė nemokant apdraustųjų VSD įmokų. Nesumokėtų įmokų skola sudaro 10 888,80 Eur, delspinigiai – 90,19 Eur. 

3.       VSDFV, siekdamas iš UAB „Olinas“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, atsakovui taikė priverstinio poveikio priemones: kredito įstaigoms buvo teikiami mokėjimo nurodymai dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka iš draudėjo sąskaitų, kurie iki šiol yra neapmokėti. Atsakovo sąskaitose lėšų nepakanka. Paskutinį kartą iš draudėjo sąskaitos lėšos buvo nurašytos 2019-01-30 – 78,21 Eur. Kadangi debeto mokėjimo nurodymais nurašomos sumos nebuvo pakankamos skolai padengti, 2019-05-09 sprendimas Nr. VRE_SP2-46608 dėl skolos išieškojimo ne ginčo tvarka buvo perduotas antstoliams (Priedas Nr. 3). Pagal pateiktą sprendimą lėšų negauta.

4.       Atsakovas UAB „Olinas“ atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų nepateikė.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5.       Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kurioje nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6.       Remiantis išdėstytu, vertintinas UAB „Olinas“ turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis.

7.       Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės (ne)mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta. duomenų, įrodančių, jog įmonės finansinė padėtis yra gera ir kad ji vykdo veiklą, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013; 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013; 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-682-381/2016).

8.       Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareiškimą bei nepateikė reikalaujamų įmonės finansinę padėtį apibūdinančių dokumentų, sprendžiant klausimą apie įmonės mokumą, teismas remiasi pareiškėjo pateiktais dokumentais bei kitais teismui prieinamais registrų bei viešais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

9.       Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Olinas“ įregistruotas 2015 m. rugsėjo 23 d., jo vadovo pareigas nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. eina A. Š. 

10.       Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ registro duomenimis UAB „Olinas“ nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto neturi. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitose ar kasoje. 

11.       Ieškovo pateiktais duomenimis įmonės skola susidarė nuo 2019 m. I ketvirčio. Bylos duomenys bei informacija iš Antstolių informacinės sistemos patvirtina, kad atsakovui taikytos priverstinio poveikio priemonės dėl skolos išieškojimo buvo neveiksmingos, pradelsti mokesčiai nebuvo sumokėti; skolos atgauti nepavyko.

12.       Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui ieškovo pateiktus argumentus ir duomenis apie įmonės įsipareigojimus, turtinę padėtį, taip pat įvertinus iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, negali ir negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

13.       ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius MB „Tavix“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi.

 

Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 26, 35 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

 

iškelti UAB „Olinas“ (į. k. 304098468, registracijos adresas: Ukmergės g. 306A-75, Vilnius) bankroto bylą, taikant supaprastintą bankroto procesą.

Įmonės administratoriumi paskirti MB „Tavix“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA340).

Taikyti bankrutuojančios UAB „Olinas“ (į. k. 304098468, registracijos adresas: Ukmergės g. 306A-75, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti bankrutuojančios įmonės vadovui 15 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį bankroto administratoriui turi būti perduotas įmonės turtas pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visi dokumentai.

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui, pateikti patvirtintas nutarties kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims, apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

Įpareigoti bankroto administratorių atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus: raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registrui apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir savo duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą), asmens kodą (juridinio asmens kodą), gyvenamąją vietą (buveinę).

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

Teisėja                                                Inga Staknienė

-->