Civilinė byla Nr. eB2-1717-601/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00452-2019-9

Procesinio sprendimo kategorijos: 

3.2.7.1; 3.4.3.4; 3.4.3.5.1; 3.4.3.11

(S)

 

img1 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2019 m. liepos 3 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Fabulor“,

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius 2019 m. birželio 5 d. pateikė pareiškimą Kauno apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Fabulor“. Pareiškime nurodė, kad įmonės įsiskolinimas ieškovui iki kreipimosi į teismą dienos sudarė 1 480,08 Eur. Mokėjimo nurodymai nevykdomi nuo 2018 m. gruodžio mėnesio. Ieškovas taikė priverstinio poveikio priemones, teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose, siuntė raginimus dėl skolos sumokėjimo geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Ieškovas pažymėjo, kad 2019 m. kovo 1 d. patikrinus nekilnojamo turto registro ir transporto priemonių registro duomenis nustatyta, kad UAB „Fabulor“ vardu nėra registruota turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog UAB „Fabulor“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 6 d. raštu įpareigojo UAB „Fabulor“ vadovą pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį. Šis teismo raštas buvo išsiųstas įmonės registracijos ir jos vadovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresais Partizanų g. 61-806, Kauno m. sav. ir (duomenys neskelbtini), tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 18 d. pakartotinai dokumentus išsiuntė atsakovės registracijos adresu, todėl pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės procesinės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 ir 6 straipsniuose. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Fabulor“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje ieškovo pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

 

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

 

ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (ĮBĮ 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

Juridinių asmenų registre esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Fabulor“ įregistruota 2018 m. birželio 19 d., įmonės vadovas nuo 2018 m. spalio 17 d. yra L. P., prieš jį įmonės vadovo pareigas 2018 m. rugpjūčio 8 d.–2018 m. spalio 17 d. laikotarpiu ėjo L. M.. Bendrovės buveinės adresas – Partizanų g. 61-806, Kauno m. sav. Iš juridinių asmenų registre esančių duomenų matyti, kad UAB „Fabulor“ finansinės atskaitomybės dokumentų nėra teikusi. Iš valstybės įmonės Registrų centro turimų duomenų matyti, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto. Valstybės įmonės „Regitra“ duomenimis įmonės vardu nėra registruota transporto priemonių. Sodros duomenimis įmonėje nedirba nė vienas darbuotojas, įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 1 480,08 Eur. Viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis atsakovė yra skolinga 49,80 Eur. Antstolių informacinėje sistemoje esantys duomenys liudija, kad bendrovės atžvilgiu nėra inicijuotų vykdomųjų bylų. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovė, nėra.

Teismo vertinimu, aukščiau nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė UAB „Fabulor“ nevykdo veiklos ir yra nemoki. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB „Fabulor“ laiku nevykdo prisiimtų turtinių įsipareigojimų, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (IBĮ 4 straipsnio 2, 3, 5 punktai). Esant tokioms aplinkybėms, UAB „Fabulor“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 2 punkto pagrindais, t. y. nustačius, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Iškėlus bankroto bylą, areštuotinas UAB „Fabulor“ turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „Talismanas Lt“, kuri pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl UAB „Fabulor“ bankroto administratore skirtina UAB „Talismanas Lt“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA185).

 

Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

 

n u t a r i a:

 

iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Fabulor“ (įmonės kodas 304861700, reg. Partizanų g. 61-806, Kauno m. sav.) bankroto bylą.

Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Fabulor“ bankroto administratore UAB „Talismanas Lt“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA185, buveinės adresas: Žalgirio g. 47, Radviliškio m.).

Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Fabulor“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui bei piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Fabulor“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Fabulor“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos pranešti teismui apie visas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovei, atsakovei, administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

Pavesti administratorei atlikti kitus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per dešimt dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas Evaldas Burzdikas

-->