Civilinė byla Nr. eB2-1708-638/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00443-2019-9

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.4.

3.4.3.2.2.1; 3.4.3.5. (S)

 

img1 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. rugpjūčio 5 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Techralis“,

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme 2019 m. birželio 5 d. priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – VSDFV Kauno skyrius) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Techralis“. Ieškovė nurodė, kad UAB „Techralis“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019-05-20 sudarė 1163,93 Eur, iš jų: 1096,17 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 67,76 Eur delspinigių. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2019-05-20 duomenimis UAB „Techralis“ apdraustųjų nėra. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos mokėjimo nurodymu nurašytos 2017-03-24. VSDFV Kauno skyrius UAB „Techralis“ siuntė raginimą dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. VSDFV Kauno skyrius 2017-03-07 sprendimu Nr. 30.A-14596 skolos Fondo biudžetui išieškojimą priverstine tvarka perdavė vykdyti Antstolių rūmams, kurie perdavė sprendimą vykdyti antstoliui V. Z.. A. V. Z. neįvykdytą sprendimą 2019-05-17 grąžino su 2019-05-13 patvarkymu Nr. S-19-137-7483 ir išieškojimo negalimumo aktu Nr. S-19-137-7482, kuriame konstatavo, kad UAB „Techralis“ veiklos nevykdo,  piniginių lėšų kredito įstaigose neturi, kito realizuotino ir likvidaus turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, neturi.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

Siekdamas pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 5 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Techralis“ administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. UAB „Techralis“ vadovas nepateikė jokių teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartyje nurodytų dokumentų. Pažymėtina, kad UAB „Techralis“ buveinė nurodyta Juridinių asmenų registre yra  Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija.

 Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

VĮ Registrų centras duomenimis, Juridinių asmenų registre UAB „Techralis“ įregistruota 2015 m. birželio 17 d. UAB „Techralis“ finansinės atskaitomybės dokumentus pateikusi tik už 2015 metus. Kadangi UAB „Techralis“ balansas yra tik už 2015 metus, tai šiai dienai neatspindi esamos įmonės situacijos. Remiantis VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „Techralis“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis viešais Sodros duomenimis įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. UAB „Techralis“ skola VSDFV Kauno skyriui yra 1163,93 Eur. VĮ Registrų centras duomenimis, įmonė nekilnojamojo turto neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo.

Teismo vertinimu, nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad UAB „Techralis“ veiklos nevykdo. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB „Techralis“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, UAB „Techralis“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu t. y. nustačius, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

  Administruoti atsakovės UAB „Techralis“ bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Verslo valdymo centras“. Paskirta administratorės kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

Iškėlus bankroto bylą UAB „Techralis“, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

 

n u t a r i a:

 

Iškelti UAB „Techralis“ (juridinio asmens kodas: 304061644, adresas Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija) bankroto bylą.

Administruoti UAB „Techralis“ paskirti bankroto administratorę UAB „Verslo valdymo centras“ (sąrašo Nr. B-JA057).

Areštuoti UAB „Techralis“ (juridinio asmens kodas 304061644, adresas Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad UAB „Techralis“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad UAB „Techralis“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.        

 

 

Teisėja                       Diana Labokaitė

 

-->