Civilinė byla Nr. eB2-1980-480/2017

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00330-2017-2

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.2.2.1.; 3.4.3.4.; 3.4.3.5.1.

(S)

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. gegužės 10 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rembilda“,   

 

n u s t a t ė :

Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Rembilda“. Ieškovė nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 90.618,99 Eur. Įmonės vadovas pažeidžia ieškovės, kaip kreditoriaus interesus, neteikdamas pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kadangi atsakovė jau kuris laikas negali atsiskaityti su ieškove. Pagal įmonės pateiktą balansą, sudarytą 2016-08-31, įmonės pradelsti įsipareigojimai 95.147,00 Eur viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės 122.307,00 Eur, todėl konstatuotina, jog įmonė yra nemoki. Įmonės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto, registruota tik viena transporto priemonė. Įmonės mokestinė nepriemoka nelikviduota, kas patvirtina, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

Atsakovės vadovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį bei įmonės finansinių dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę, nepateikė.

Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2017-03-30 nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Rembilda“ vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti įmonės registracijos adresu, kuris sutampa su įmonės vadovo VĮ Registrų centre nurodytu bei deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „netikslus adresas“. Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Rembilda“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

Pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „Rembilda“ įregistruota 2007-09-11, bendrovės vadovas nuo įmonės įregistravimo yra R. L.. VĮ Registrų centro duomenimis bendrovė šiai įstaigai pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2015 m., už 2016 m. finansinės atskaitomybės dokumentai nepateikti. Iš atsakovės UAB „Rembilda“ VĮ Registrų centrui pateikto balanso, sudaryto 2015-12-31, duomenų matyti, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė minėtai dienai sudarė 246.537,00 Eur, iš kurio ilgalaikio turto – 77.648,00 Eur, trumpalaikio turto – 168.889,00 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 97.208,00 Eur; per vienerius metus gautinos sumos – 64.961,00 Eur; kitas trumpalaikis turtas – 6.561,00 Eur; pinigai ir pinigų ekvivalentai – 159,00 Eur). Per vienerius metus mokėtinos sumos minėtai dienai sudarė 199.593,00 Eur. Įsiskolinimas ieškovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM sudaro 90.618,99 Eur. Atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai viešai skelbiamais duomenimis 2017-05-10 0,18 Eur, įmonėje yra 2 apdrausti asmenys. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė UAB „Rembilda“ registruoto nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruota viena transporto priemonė – VW PASSAT 2008 m. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Rembilda“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė negali įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, nemoka privalomų mokesčių valstybei. Tai sudaro pagrindą tenkinti ieškovės pareiškimą ir iškelti UAB „Rembilda“ bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. UAB „Rembilda“ administratoriumi skirtinas R. P., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

Iškėlus UAB „Rembilda“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

 

n u t a r i a :

Iškelti atsakovei UAB „Rembilda“ (j. a. k. 301107563, registracijos adresas: Šiaurės pr. 4-73, Kaunas) bankroto bylą.

Paskirti atsakovės UAB „Rembilda“ bankroto administratoriumi R. P. (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA135).

Uždėti atsakovės UAB „Rembilda“ (j. a. k. 301107563, registracijos adresas: Šiaurės pr. 4-73, Kaunas) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad atsakovės UAB „Rembilda“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovei, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims. 

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą. 

 

Teisėja                                                                                                                    Albina Rimdeikaitė