Civilinė byla Nr. eB2-5078-262/2017

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01743-2017-0

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.3.4.

(S)

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2017 m. rugsėjo 22 d.

Vilnius

Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Autlinta“,

n u s t a t ė :

 

Ieškovas prašo iškelti atsakovui bankroto bylą motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 3702,45 Eur VSD įmokų ir delspinigių.

Atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Teismas įmonės finansinę būklę (t.y. ar įmonė moki, ar nemoki) nustato iš įvairių atsakovo finansinių dokumentų, kuriuos pagal ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalį privalo pateikti atsakovas. Tačiau atsakovas į bylą jokių finansinių dokumentų nepateikė. Todėl ar atsakovui keltina bankroto byla teismas vertina iš kitų bylos aplinkybių visumos.

UAB „Autlinta“ VĮ „Registrų centras“ yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus už 2015 metus, vėlesnių dokumentų nėra pateikta. Iš UAB „Autlinta“ 2015 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turėjo turto už 56 109 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 17 799 Eur. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad šis balansas nebeaktualus, atsakovas VĮ „Registrų centras“ turėjo pateikti balansą už 2016 m., o teismui balansą už 2017 m. pirmus du ketvirčius, tačiau nei vieno iš šių balansų atsakovas nepateikė. Kaip matyti 2015 m. atsakovo balanso didesnę atsakovo turto dalį – 47 034 Eur sudaro trumpalaikis turtas. UAB „Autlinta“ neturi nekilnojamojo turto, visų turimų transporto priemonių dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas.  Ieškovui atsakovas yra skolingas 3702,45 Eur, tačiau šios sumos antstoliui nepavyko išieškoti.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovo argumentus ir duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė arba susiduria su dideliais finansiniais sunkumais, arba apskritai nebevykdo veiklos. Taigi, UAB „Autlinta“ yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Vilniaus bankroto administratoriai“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

Keliant bankroto bylą yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti visą atsakovo UAB „Autlinta“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

 

Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

             

Iškelti UAB „Autlinta“ (į. k. 224293670, registracijos adresas Ukmergės g. 246, Vilnius). bankroto bylą.

Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Vilniaus B. A.“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA180).

Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti visą atsakovo UAB „Autlinta“ (į. k. 224293670, registracijos adresas Ukmergės g. 246, Vilnius) nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

Teisėja                                                                                        Ona Gasiulytė