Civilinė byla Nr. eB2-1315-642/2019

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00402-2019-5

Procesinio sprendimo kategorijos: 

  3.4.3.2.1.3; 3.4.3.2.2.1; 3.4.3.4; 3.4.3.5.

(S)

 

img1 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2019 m. spalio 11 d.   

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Žvinklytė,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skonio audra“, dėl bankroto bylos iškėlimo,  

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

1.       Ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo reiškia reikalavimą iškelti atsakovei uždarajai akcinei „Demeksa“ bankroto bylą, paskirti administratorių, prisiimantį riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. rugpjūčio 14 d. sudarė 6466,49 Eur.  Remiantis valstybės įmonės „Regitra“, valstybės įmonės Registrų centro, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2019 m. rugpjūčio 13 d. duomenimis atsakovė savo vardu registruotino turto neturi.  

2.       Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Demeksa“ atsiliepimo į pareiškimą iškelti bankroto bylą nepateikė, nors pareiškimas atsakovei įteiktas, teismo skirtų įpareigojimų neįvykdė.

Pareiškimas tenkintinas

3.       Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

4.       Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog 2019 m. rugpjūčio 20 d. ir 2019 m. rugsėjo 20 d. teismas nustatė atsakovės vadovui terminą atsiliepimui bei bankroto bylai reikalingiems finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti, tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas mano, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, spręstinas vadovaujantis ieškovo pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

5.       Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2017 m. birželio 19 d. Atsakovės įsiskolinimas ieškovui 2019 m. rugpjūčio 14 d. duomenimis sudarė 6466,49 Eur. Remiantis valstybės įmonės Regitra, valstybės įmonės Registrų centro, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, atsakovė registruotino turto neturi. Byloje duomenų apie atsakovės vykdomą veiklą nėra. Kadangi byloje nėra duomenų apie kitus atsakovės pradelstus įsipareigojimus, nuosavybės teise turimą turtą, todėl pripažįstama, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 6466,49 Eur, tai yra, skola ieškovui.

6.       Balanso duomenų atsakovė nėra pateikusi, skolos ieškovui nesumoka, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovės finansiniai sunkumai yra laikini. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog duomenų, kad atsakovė turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas, nėra, atsakovės įsiskolinimas kreditoriui, tai yra, ieškovui sudaro 6466,49 Eur, duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra, darytina išvada, kad tokia atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Demeksa“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Demeksa“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

7.       Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės bankroto administratore skirtina uždaroji akcinė bendrovė „Z68“, sąrašo eilės Nr. kodas (duomenys neskelbtini)

8.       Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus atsakovės atžvilgiu, nėra.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

Iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Demeksa“, (duomenys neskelbtini), registruotos buveinės adresas kodas (duomenys neskelbtini) bankroto bylą.

Paskirti bankrutuojančios atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Demeksa“ bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Z68“, sąrašo eilės Nr. (duomenys neskelbtini).

Įpareigoti bankroto administratorę Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, byloje dalyvaujantiems asmenims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

Įpareigoti bankroto administratorę, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Demeksa“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Demeksa“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Demeksa“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovės pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Demeksa“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Demeksa“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2896 eurų.

Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. 

Kita nutarties dalis neskundžiama.

 

 

 

Teisėja                                                                                                           Danutė Žvinklytė