Civilinė byla Nr. eB2-1532-230/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00324-2019-7

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.2.1.3.; 3.4.3.2.2.1.;

 (S)

3.4.3.4.; 3.4.3.5.1.

 

img1 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. birželio 10 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Nordma“,   

 

n u s t a t ė :

 

ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo iškelti atsakovei UAB „Nordma“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad atsakovės UAB „Nordma“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. balandžio 10 d. sudarė 1 758,53 Eur. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2019 m. balandžio 10 d. duomenimis UAB „Nordma“ apdraustųjų asmenų nėra. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš atsakovės UAB „Nordma“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Be to, VSDFV Kauno skyrius siuntė raginimus atsakovei dėl skolos sumokėjimo fondo biudžetui geruoju. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos mokėjimo nurodymu nurašytos 2016 m. birželio 22 d. Ieškovas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

Pareiškimas tenkinamas, o atsakovei keltina bankroto byla.

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2019 m. balandžio 26 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Nordma“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas iki 2019 m. balandžio 30 d., įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2019 m. balandžio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės registravimo duomenis. Minėta nutartis buvo išsiųsta 2019 m. balandžio 26 d. atsakovės buveinės ir atsakovės administracijos vadovo gyvenamosios vietos adresais, tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte“. 2019 m. gegužės 14 d. nutartis pakartotinai išsiųsta tais pačiais atsakovės buveinės ir jos administracijos vadovo gyvenamosios vietos adresais, tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte“. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nordma“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Nordma“ įregistruota 2015 m. vasario 2 d., bendrovės direktorius E. G.. Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad metinės finansinės atskaitomybės duomenų įmonė nėra pateikusi.

Pagal VSDFV 2019 m. birželio 6 d. duomenis UAB „Nordma“ apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, kas rodo, jog įmonė veiklos nevykdo, įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 1 758,53 Eur įsiskolinimą. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. birželio 8 d. duomenų matyti, jog atsakovė turi 1 114,26 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams.

Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis UAB „Nordma“ nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad UAB „Nordma“ vardu registruotų transporto priemonių nėra.

Nustačius, kad atsakovė UAB „Nordma“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, įmonėje apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, kas rodo, jog įmonė veiklos nevykdo, nekilnojamojo turto neturi, jos vardu registruotų transporto priemonių nėra, įmonės vadovas nei įmonės buveinės, nei gyvenamosios vietos adresu yra nerandamas, spręstina, jog UAB „Nordma“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu.

Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė Ž. J., kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 ir 4 dalys).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

 

n u t a r i a :

 

iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Nordma“ (juridinio asmens kodas 303564870, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija) bankroto bylą.

           Paskirti administratore Ž. J. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA136).

Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Nordma“ (juridinio asmens kodas 303564870, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Nordma“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Nordma“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti administratoriui atlikti kitus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

Teisėja                                                                 Nijolia Indreikienė