Civilinė byla Nr.eB2-686-544/2018

Proceso Nr. 2-59-3-00299-2018-0           

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.3.2.1.3; 3.4.3.4; 3.4.3.5.1;   

 (S)

 

 

img1 

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2018 m. gruodžio 19 d.  

Panevėžys

 

Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Panevėžio skyriaus (j. a. k. 191674725, buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys) pareiškimą atsakovėms  J. N. įmonei (j. a. k. 147888110, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Žemaičių g. 14-85), įmonės savininkei J. N. (a. k. (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikoje gyvenamoji vieta nedeklaruota; pagal Gyventojų registro duomenis, išvykusi į Vokietiją; adresas pagal Juridinių asmenų registro duomenis: (duomenys neskelbtini)), dėl bankroto bylos iškėlimo ir

 

n u s t a t ė:

 

pareiškėjas prašo iškelti atsakovei J. N. įmonei bankroto bylą, nes įmonė nemoki (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Nurodo, kad įmonė nemoka pagal įstatymus privalomų mokėti valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų už įmonės savininką, todėl įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m.  lapkričio 5 d. buvo 4729,01 Eur. Skyrius, siekdamas išieškoti įsiskolinimą, yra priėmęs sprendimus išieškoti skolas priverstine tvarka,  taikė priverstines poveikio priemones, įskaitant ir kreipimąsi į Vokietijos kompetentingąją instituciją, tačiau taikytos priemonės rezultatų nedavė. Įmonė turto neturi, joje samdomų darbuotojų nėra. Įmonės savininkė nuosavybės teise valdo žemės sklypų dalis, kurios išnuomotos žemės ūkio bendrovei, bei statinių dalį, yra deklaravusi išvykimą į Vokietiją. Mano, kad įmonės finansiniai sunkumai ilgalaikiai, nes įmonė ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų kreditoriams.

Atsakovių atsiliepimų į pareiškimą negauta.      

Prašymas iškelti bankroto bylą tenkinamas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 punktas, 6 straipsnio 1, 3 dalys, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

 J. N. įmonė VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruota 1994 m. gruodžio 8 d., jos savininkė J. N., įmonės veiklos rūšis -  mažmeninė prekyba, naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse.  

Pareiškėjas 2018 m. rugpjūčio 29 d. ir 2018 m. spalio 3 d. įmonės buveinės adresu siuntė atsakovei pranešimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos nebus sumokėta mokestinė nepriemoka. Vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 1- 2 dalimis, minėti pranešimai yra laikomi atsakovei įteiktais tinkamai. Atsakovė nurodytu terminu su ieškovu neatsiskaitė. Todėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų laikytasi.

Pareiškėjo pateikti ir iš viešųjų registrų surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovė nemokėjo priklausančių pagal įstatymus mokėti privalomų įmokų į valstybinio socialinio draudimo biudžetą, todėl 2018 m.  lapkričio 5 d. skola buvo  4729,01 Eur. Kadangi pareiškėjas  yra atsakovės kreditorius, tai jis turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 3 straipsnio 1 punktas, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 punktas).

        Pagal VĮ Registrų centro, VĮ Regitros, pareiškėjo turimus duomenis, atsakovė J. N. įmonė registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, veiklos nevykdo, samdomų darbuotojų neturi. Įmonės savininkė J. N. yra deklaravusi išvykimą į Vokietiją, tačiau pareiškėjui per Vokietijos kompetentingąją instituciją dokumentų jai įteikti nepavyko. Pagal VĮ Registrų centro duomenis, įmonės savininkė J. N. paveldėjo ir asmeninės nuosavybės teise nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. valdo 3/16  arba 1/8 dalį 5  žemės sklypų ir pastatų, esančių (duomenys neskelbtini), tačiau pagal skelbiamus duomenis jie nėra ženklios vertės, atsakovei priklauso tik 3/16 arba 1/8 jų dalis, sklypai išnuomoti žemės ūkio bendrovei. Taigi pareiškimą pagrindžiančias aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai, kurių visuma duoda pagrindą daryti išvadą, kad atsakovė yra nemoki, nes turi pradelstų skolų kreditoriams, su jais neatsiskaito ilgą laiką, veiklos nevykdo ir neturi jokio turto, todėl yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnis).

ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą.  

ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 11 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šios straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Pagal šią tvarką atrinktas bankroto administratorius yra  Mažoji bendrija (toliau – MB) „Sekmė“. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatytų aplinkybių, kurioms esant būtų pagrindas neskirti bendrovės administratoriumi bankroto programa atrinkto asmens, teismui nežinoma ir nenustatyta.

Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, 11 straipsnio 1, 2 dalimis,

 

n u t a r i a:

        1. J. N. įmonei (j. a. k. 147888110, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Žemaičių g. 14-85), įmonės savininkė J. N. (a. k. (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikoje gyvenamoji vieta nedeklaruota), iškelti bankroto bylą.

        2.Įmonės bankroto administratore paskirti MB „Sekmė“ (sąrašo eilės Nr. B-JA237, adresas korespondencijai – (duomenys neskelbtini), el. pašto adresas – (duomenys neskelbtini). pradedant vykdyti šias pareigas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

        3. Įpareigoti bankroto administratorę MB „Sekmė“ įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1-23 punktuose nurodytus reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jai priskirtas funkcijas.

        4.Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti visų teismų, institucijų ir pareigūnų nutartimis, nutarimais ar sprendimais taikytas visas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas J. N. įmonei (j. a. k. 147888110, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Žemaičių g. 14-85).         

5.Nustatyti J. N. įmonės (j. a. k. 147888110, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Žemaičių g. 14-85) savininkei J. N. (a. k. (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikoje gyvenamoji vieta nedeklaruota) terminą - ne ilgiau kaip 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos - per kurį ji privalo perduoti įmonės bankroto administratorei MB „Sekmė“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą šios nutarties įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

        6.Nustatyti R. S. įmonės (j. a. k. 248510050, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. (duomenys neskelbtini)), įmonės savininkė J. N. (a. k. (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikoje gyvenamoji vieta nedeklaruota), kreditoriams terminą – 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei MB „Sekmė“ savo kreditorinius reikalavimus.

        7. Nustatyti terminą – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos – sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.        8. Pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismų rūmams bei antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio mieste, Panevėžio apygardos prokuratūrai bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovė – J. N. įmonė (j. a. k. 147888110, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Žemaičių g. 14-85), įmonės savininkė J. N. (a. k. (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikoje gyvenamoji vieta nedeklaruota), ir jai reiškiamos turtinės pretenzijos, kad šie proceso įstatymo numatytais atvejais, t. y. kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad atsakovei iškelta bankroto byla, perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, bylas, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais bendrovei reiškiamos turtinės pretenzijos.

        9. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei J. N. įmonei (j. a. k. 147888110, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Žemaičių g. 14-85), įmonės savininkė J. N. (a. k. (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikoje gyvenamoji vieta nedeklaruota), nustatyta tvarka pateikti informaciją elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt ir adresu www.antstoliai.lt.

        Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

 

Teisėja                                        Ramunė Čeknienė