Civilinė byla Nr. eB2-2523-431/2019

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00070-2019-4

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4.

 

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2019 m. vasario 7 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Valristas“ ir KO, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, 

 

n u s t a t ė :

 

Ieškovas prašo iškelti atsakovui bankroto bylą motyvuodama tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolinga valstybės biudžetui 8152,04 Eur mokestinės nepriemokos sumą.

Atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų. 

Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovo skola Sodrai yra 676,84 Eur.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

UAB „Valristas“ ir KO Juridinių asmenų registre yra įregistruota adresu: (duomenys neskelbtini). Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) yra UAB „Valristas“ ir KO kreditorius. Mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis 2019-01-10 datai bendrovės mokestinė nepriemoka yra 8152,04 Eur. Mokesčių administratorius, siekdamas išieškoti mokestinę nepriemoką, taikė priverstinio išieškojimo veiksmus. 2017-08-22 sprendimas buvo perduotas vykdyti antstoliui S. M., tačiau antstolis lėšų neišieškojo. 2018-12-19 patvarkymu „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui“ Nr. eS025002 antstolė grąžino minėtą sprendimą ir surašė išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nurodyta, kad patikrinus sprendimo įvykdymo galimybes, nustatyta, kad UAB „Valrista“ ir KO turto ir piniginių lėšų nerasta. VĮ Registrų centras duomenimis bendrovė balanso už 2017 m. nėra pateikusi. VĮ „Registrų centras”, VĮ „Regitra” 2018 m. gruodžio 4 d. duomenimis bendrovė nuosavybės teise registruoto turto ir registruotų transporto priemonių neturi. Antstolių informacinės sistemos 2019-01-10 duomenimis bendrovės atžvilgiu vykdoma viena byla.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovo pateiktus argumentus ir duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji įmonė negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB Verslo valdymo centras, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

        

Iškelti UAB „Valristas“ ir KO, į.k. (duomenys neskelbtini) bankroto bylą.

Įmonės administratoriumi paskirti UAB Verslo valdymo centras, sąrašo eilės Nr.: (duomenys neskelbtini).

Uždėti bankrutuojančios UAB „Valristas“ ir KO, į.k. (duomenys neskelbtini) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. 

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                     Laima Gerasičkinienė