Civilinė byla Nr. eB2-2498-436/2016

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01071-2016-4

Procesinio sprendimo kategorija

(S)

3.5.2.2.; 3.4.2.3.; 3.2.7.1.

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. rugsėjo 30 d.

Kaunas

 

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos viešajai įstaigai „Eureka Racing“ iškėlimo,

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme 2016 m. rugpjūčio 31 d. yra priimtas ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimas dėl bankroto bylos viešajai įstaigai „Eureka Racing“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės įsiskolinimas valstybės biudžetui 2016-08-24 dienos duomenimis sudaro 62 037,88 Eur. Mokestinė nepriemoka susidarė pagal patikrinimo aktą nuo 2015-07-16. VSDFV duomenimis įmonėje dirbančių asmenų nėra, bendrovė nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi. Ieškovės vertinimu, atsakovė yra nemoki, ji negali ir neketina atsiskaityti su kreditoriais, todėl jai keltina bankroto byla.

Atsakovės UAB „Eureka Racing“ vadovas pateikė teismui dokumentus, patvirtinančius, kad atsakovė 99 945,55 Eur yra skolinga UAB „Euroracing“, ieškovei skolinga 60 623,12 Eur, antstolei A. A. – 411,31 Eur.

Uždarajai akcinei bendrovei „Eureka Racing“ keltina bankroto byla.

Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

Teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo atsakovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d.).

Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė įregistruota 2009-04-10, registrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis transporto priemonių atsakovė neturi. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė šiai dienai nėra skolinga, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. VMI prie FM duomenimis atsakovės skola valstybės biudžetui yra 62 037,88 Eur. Iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, kad ji turi pradelstų įsipareigojimų ne tik ieškovei, bet ir kitiems kreditoriams, iš viso 160 979,98 Eur.

Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Eureka Racing“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Eureka Racing“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Eureka Racing“ bankroto bylą, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki ir įmonė negali vykdyti įsipareigojimų.

Administruoti atsakovės UAB „Eureka Racing“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Bankrotų centras“. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

Iškėlus UAB „Eureka Racing“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

 

Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

 

n u t a r i a:

 

Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Eureka Racing“ (juridinio asmens kodas 302329022, adresas Kauno m. sav., Kauno m. Draugystės g. 19) bankroto bylą.

Administruoti UAB „Eureka Racing“ paskirti bankroto administratorių MB „Bankrotų centras“ (sąrašo Nr. B-JA205, adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liepojos g. 92, tel 8 686 73724, el. p.               info@bankrotucentras.lt).

Areštuoti UAB „Eureka Racing“ (juridinio asmens kodas 302329022) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad UAB „Eureka Racing“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad UAB „Eureka Racing“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos įstaigai, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

 

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                     Arūnas Rudzinskas