Civilinė byla Nr. eB2-1738-896/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00286-2018-3

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.3.2.1.3; 3.4.3.5.1.

(S)

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. gegužės 10 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Eurokoncepsija“ iškėlimo ir

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme 2018 m. kovo 29 d. yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Eurokoncepsija“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. kovo 7 d. sudarė 3 024,14 Eur, iš jų 2 744,73 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus ir 279,41 Eur delspinigių. Įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. 2018 m. kovo 7 d. VĮ Registrų centras duomenimis įmonė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Eurokoncepsija“ vardu registruotų transporto priemonių nėra. Paskutinis įmonės balansas VĮ Registrų centras buvo teiktas už 2009 metus. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos gautos 2009 m. balandžio 16 d.  VSDFV Kauno skyrius UAB „Eurokoncepsija“ registruotais laiškais siuntė raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. VSDFV Kauno skyrius skolos Fondo biudžetui išieškojimą 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. 6.2-290 perdavė vykdyti antstoliui priverstine tvarka, tačiau skola neišieškota.

Atsakovei UAB „Eurokoncepsija“ keltina bankroto byla.

Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Teismo procesiniai dokumentai dėl duomenų apie finansinę įmonės būklę pateikimo siųsti atsakovės buveinės adresu Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 5-2 grįžo neįteikti. Taigi, iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti UAB „Eurokoncepsija“ finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia tirdamas civilinėje byloje ieškovo pateiktus dokumentus ir teismo iniciatyva išreikalautus rašytinius įrodymus (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovės skola sudaro 3 024,14 Eur. VSDFV duomenimis įmonėje apdraustų asmenų nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu nėra registruotų transporto priemonių. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą teikti už 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitinį laikotarpį. Viešaisiais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. gegužės 10 d. duomenimis UAB „Eurokoncepsija“ neturi deklaruotų mokesčių.  

Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui paskutinį kartą teikė už 2009 metus. Šios aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad tikėtina, jog UAB „Eurokoncepsija“ veiklos nevykdo. Atsakovė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustačius faktinį atsakovės nemokumą, UAB „Eurokoncepsija“ ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

Dėl administratoriaus kandidatūros.

Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko Stasį Sipavičių, sąrašo eilės Nr. B-FA043, kuris pateikė sutikimą–deklaraciją administruoti atsakovę.

Iškėlus UAB „Eurokoncepsija“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

 

n u t a r i a :

 

Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Eurokoncepsija“, juridinio asmens kodas 300556167, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 5-2.

Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Eurokoncepsija“ bankroto administratoriumi Stasį Sipavičių, kontaktiniai duomenys: Kauno m. sav. Kauno m. Veiverių g. 151-210, el. p. stasys_advokatas@yahoo.com (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA043).

Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Eurokoncepsija“, juridinio asmens kodas 300556167, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 5-2, nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Eurokoncepsija“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Eurokoncepsija“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Eurokoncepsija“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                    Tomas Romeika