Civilinė byla Nr. B2-1440-343/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-255-2019-0

Procesinio sprendimo kategorijos: 

 (S)

3.4.4.2; 3.2.7.1; 3.2.7.2

img1 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. gegužės 6 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lanalita“ direktoriaus D. A. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei UAB “Lanalita“,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lanalita“ direktorius D. A. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Lanalita“. Nurodo, kad bendrovė įregistruota 2009 m. gruodžio 15 d., bendrovės pagrindinė veikla yra specializuota vilnonių ir pusvilnonių audinių bei vilnonių pledų ir kitų namų tekstilės prekių gamyba ir didmeninė prekyba. Šiuo metu bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų. Bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais, nes 2016 metais sudegė katilinė, dėl to prarado užsakymus, klientus, katilinės atstatymui gauta paskola, kuri grąžinama iš apyvartinių lėšų, vėluoja atsiskaitymai už produkciją, žaliavų kainos augo sparčiau už produkcijos. Pažymi, kad bendrovė ūkinės veiklos nėra nutraukusi, bendrovė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi. Taigi bendrovė atitinka visus ĮRĮ nustatytus kriterijus, todėl jai keltina restruktūrizavimo byla. Administratoriumi prašo skirti juridinį asmenį UAB „Renavita“.

 

Atsakovei UAB „Lanalita“ keltina restruktūrizavimo byla.

 

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Tokie tikslai pasiekiami per laiku pradėtą restruktūrizavimo procesą, taip padedant išvengti įmonės bankroto bei su juo susijusių nepageidaujamų socialinių ir ekonominių padarinių (mokesčių mokėtojo, darbo vietų netekimo, įmonės vertės praradimo). Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetas taikytinas tai vertybei, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes gaivinant įmonę tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė toliau funkcionuos kaip verslo subjektas, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė iš mokamų mokesčių gaus pajamų, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą), nei pradėjus įmonės bankroto ar likvidavimo procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1878/2014).

ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis).

Teismas, įvertinęs byloje pateiktus dokumentus sprendžia, kad yra pagrindas kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Lanalita“. Pagal byloje pateikto bendrovės 2019 m. vasario 15 d. balanso duomenis (b. l. 36-37) įmonė 2018 m. turto apskaitė už 1150337 Eur, kurį sudarė ilgalaikis turtas 539251 Eur ir trumpalaikis turtas 611086 Eur. 2018 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1102507 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 428046 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 674461 Eur. Tai reiškia, kad atsakovės finansiniai įsipareigojimai yra ilgalaikiai. 2018 metais įmonė patyrė nuostolius, kurie siekė 372361 Eur (b. l. 35). Bendrovės 2019 02 15 balanso duomenimis įmonės turtą sudaro 1077982 Eur, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 305808,16 Eur (b. l. 41-42). Taigi, įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams nesiekia pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

Bendrovė įregistruota 2009 m. gruodžio 15 d., kurioje dirba 50 darbuotojų ir jiems darbo užmokesčio įsiskolinimas yra 155396 Eur (b.l. 55-56, 36-37). Pagrindinė bendrovės nemokumo priežastis yra apyvartinių lėšų trūkumas, dėl gaisro patirti nuostoliai it klientų praradimas,  bendrovė negaudama planuotų pajamų patiria nuostolius. Bendrovė veiklos nėra nutraukusi. Byloje bei teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenų, kad UAB „Lanalita“ yra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, nėra.

ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą. Iš pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Lanlita“ tebevykdo ūkinę veiklą. Teismui vertinant klausimą dėl preliminaraus verslo plano įgyvendinimo galimumo atsakovei UAB „Lanlita“ įgijus restruktūrizuojamos įmonės statusą, teismas atsižvelgia į tai, kad įmonė restruktūrizavimo laikotarpiu numato toliau vykdyti veiklą ir gauti pajamas iš pagrindinės veiklos, nes suderintos naujos, didesnės kainos, dalį lėšų, reikalingų atsiskaitymui su kreditoriais, numatoma gauti išreikalavus skolas iš debitorių. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane, todėl restruktūrizavimo plano metmenims nekeltini tokie pat kokybiniai reikalavimai, kaip restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 12 straipsnis, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2154/2011, 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis Nr. 2-1418/2012 ir kt.).

Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje restruktūrizavimo bylose akcentuojama būtinybė pernelyg formaliai nevertinti įmonių finansinius sunkumus sukėlusių priežasčių, parengtų metmenų, atsižvelgti į įmonės akcininkų ir vadovų dedamas maksimalias pastangas įmonę restruktūrizuoti, jų veiksmų operatyvumą ir sąžiningą įmonės faktinės situacijos atskleidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-966-370/2016).

Teismas, įvertinęs pateiktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad UAB „Lanlita“ atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Įmonė įsteigta daugiau nei prieš tris metus, turi laikinų finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, nebuvo restruktūrizuojama. UAB „Lanlita“ direktorius pateikė įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (b. l. 82-107), kurie atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, įvykdė ir ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytus reikalavimus. Teismui pateiktas UAB „Lanalita“ 2019 m. kovo 27 d. vienintelio akcininko sprendimas, kuriuo patvirtinti UAB „Lanalita“ restruktūrizavimo plano metmenys, pritarta restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Renavita“ kandidatūrai bei administravimo išlaidų sąmatai (b. l. 10). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra ĮRĮ 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sąlygos restruktūrizavimo procesui taikyti, todėl, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą, UAB „Lanalita“ keltina restruktūrizavimo byla.

Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti juridinį asmenį UAB „Renavita“. Šio administratoriaus kandidatūrai pritarė vienintelis įmonės akcininkas. UAB „Renavita“ sutinka teikti įmonės restruktūrizavimo paslaugas, bei turi leidimą teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. R-JA50, įrašymo į sąrašą data - 2014 m. rugsėjo 29 d., pateikė teismui deklaraciją (b. l. 81), kad atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus, todėl UAB „Lanalita“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtina UAB „Renavita“ (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalis, 15 straipsnis).

Vadovaujantis ieškovo pateiktais dokumentais: pažyma, darbo užmokesčio žiniaraščiais, PVM sąskaitomis faktūromis (b.l. 57-80); pripažintina pagrįstomis mėnesinėmis bendrovės išlaidomis 83000 Eur suma, todėl nustatytina, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 83 000 Eur.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 8 dalimi, 11 dalimi, 13 dalimi, 14 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Lanalita“ (juridinio asmens kodas 302334051, buveinės adresas (duomenys neskelbtini)).

Restruktūrizuojamos UAB „Lanalita“ restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Renavita“ (R-JA50, adresas: (duomenys neskelbtini), tel. (duomenys neskelbtini, el. paštas (duomenys neskelbtini)).

Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos UAB „Lanalita“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti.

Nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos administravimo išlaidų sąmatą patvirtinti 3600 Eur be PVM, iš kurių 1800 Eur be PVM atlyginimas administratorei ir 1800 Eur be PVM restruktūrizavimo plano paengimo išlaidos. 

Leisti mokėti uždarosios akcinės bendrovės „Lanalita“ (įmonės kodas 302334051, buveinės adresas: (duomenys neskelbtini)) darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš bendrovės sąskaitų nurodant, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 83 000 Eur.

Nustatyti 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Lanalita“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

Nutarties kopijas išsiųsti ieškovui - UAB „Lanalita“ direktoriui D. A., atsakovei UAB „Lanalita“, administratorei UAB „Renavita“.

Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „Lanalita“ administratorę UAB „Renavita“ atlikti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jos kompetencijai priskirtus, veiksmus.

Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB “Lanalita”, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos kopijas išsiųsti administratorei UAB „Renavita“, atsakovei, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams elektroniniu paštu, Kauno apylinkės teismui.

Nutartis per 7 kalendorines dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

 

Teisėja                                                Rūta Palubisnakitė