Civilinė byla Nr. e2-1574-553/2019

                                                                                    Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01057-2019-0

                                                                                    Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4  

 (S)

 

img1 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. lapkričio 7 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lavitas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Magirnis“ iškelta bankroto byla,

 

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

 

1.       Byloje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Magirnis“ iškėlimo pagrįstumo.

2.       Pareiškėjas UAB „Magirnis“ vadovas M. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos jo vadovaujamai bendrovei iškėlimo.

3.       Nurodė, kad UAB „Magirnis“ užsiima generalinio rangovo paslaugų teikimu, pastatų renovacija, bendraisiais ir specialiaisiais statybų darbais. Paaiškino, kad bendrovė jau ilgą laiką susiduria su rimtais finansiniais sunkumais, o priemonės, kurių imtasi bendrovės finansinei padėčiai normalizuoti, nebuvo veiksmingos. Kartu su pareiškimu pateikti naujausi tarpinės finansinės atskaitomybės bei kiti duomenys patvirtina, kad atsakovės finansiniai sunkumai atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje nustatytus nemokumo kriterijus.

4.       Trečiasis asmuo UAB „Lavitas“ atsiliepimu prašė pareiškimo netenkinti. Paaiškino, kad su atsakove yra sudaręs Statybos rangos sutartis, pagal kurias yra atlikęs darbus, tačiau dėl pastarosios bendradarbiavimo stokos neturi galimybės darbus priduoti bei gauti 121 100,15 Eur apmokėjimą.

5.       Trečiasis asmuo UAB „Mano Būstas Vilnius“ atsiliepimu prašė pareiškimo netenkinti. Nurodė, kad su atsakove yra sudaręs Statybos rangos darbų sutartį dėl namo, esančio A. Vivulskio g. 14, Vilniuje, atnaujinimo. Paaiškino, kad darbai pagal nurodytą sutartį iš esmės atlikti, todėl atsakovei patvirtinus atitinkamų darbų aktų korekcijas, darbai galėtų būti priduoti ir už juos atsakovė gautų 39 406,74 Eur. Be to, atlikusi papildomus darbus nurodytame objekte, UAB „Magirnis“ galėtų gauti dar 10 000 Eur. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad pareiškėjo pateikti atsakovės finansinės atskaitomybės duomenys kelia abejonių. 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodyta, kad nebaigtos produkcijos ir vykdomų statybos darbų vertė lygi 0 Eur, pirmiau nurodytos gautinos sumos balanse nėra apskaitytos. Tikėtina, kad bendrovės balanse nėra apskaityta ir daugiau gautinų sumų. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyti ne visi bendrovės debitoriai.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

6.       Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartimi UAB „Magirnis“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė E. S..  

7.       Teismas nustatė, kad pagal 2019 m. birželio 30 d. balansą atsakovė turi 1 268 608 Eur turto, iš kurio trumpalaikio – 1 238 064 Eur, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 470 397 Eur, iš kurių skolos tiekėjams sudaro 1 352 961 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 57 079 Eur, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 60 358 Eur. Iš kitų bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų teismas nustatė, kad per beveik du 2019 m. ketvirčius bendrovė patyrė 413 754 Eur nuostolį, kad jos skola kreditoriams sudaro 1 218 775,90 Eur sumą, iš kurios mokėjimo terminas nepasibaigęs 200 865,14 Eur sumai, bendra debitorių įsiskolinimo bendrovei suma – 1 013 979,99 Eur, mokėjimo terminas nepasibaigęs 478 282 Eur sumai. Teismas taip pat nustatė, kad įmonės trumpalaikio turto savikaina sudaro 35 973,79 Eur, ilgalaikio turto likutinė vertė – 29 556,84 Eur. Teismas pažymėjo, kad iš pateikto įmonės 2019 m. liepos 8 d. vykdomų statybos rangos darbų sąrašo matyti, jog šiuo metu įmonė vykdo darbus 17 objektų.

8.       Teismas pažymėjo, kad į paminėtą atsakovės vykdomų statybos rangos darbų sąrašą yra įtraukti ir UAB „Lavitas“ nurodyti darbai, todėl atmetė trečiojo asmens argumentą dėl reikšmingos atsakovės bankroto bylos iškėlimui informacijos slėpimo.

9.       Teismas nustatė, kad trečiojo asmens UAB „Mano Būstas Vilnius“ nurodyti objektai, esantys Vivulskio g. 14, Vilnius, Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda, Rumpiškės g. 18, Klaipėda, kuriuose atsakovė vykdo statybos rangos darbus, yra įtraukti į 2019 m. liepos 8 d. debitorių sąrašą, kad į sąrašą įtrauktos debitorių mokėtinos sumos nežymiai skiriasi nuo trečiojo asmens nurodytų sumų. Atsižvelgiant į tai, teismas nesutiko su trečiojo asmens argumentu, kad atsakovė savo finansinės atskaitomybės dokumentuose neapskaitė dalies debitorių įsiskolinimų. Teismas pažymėjo, kad atsakovė vykdytinus darbus nurodė kaip per vienerius metus gautinas sumas.

10.       Iš ankstesnių atsakovės finansinės atskaitomybės duomenų teismas nustatė, kad bendrovė jau ilgą laiką patiria finansinius sunkumus. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovė vėluoja atsiskaityti su darbuotojais, kad pradelsti įsipareigojimai žymiai viršija jos turtą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), teismas sprendė, jog UAB „Magirnis“ keltina bankroto byla.

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

 

11.       Trečiasis asmuo UAB „Lavitas“ (toliau – ir apeliantas) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti ir esmės – atmesti pareiškimą dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

11.1.                      Tretieji asmenys pateikė teismui argumentus ir įrodymus, kurie patvirtina atsakovės 2019 m. birželio 30 d. balanso duomenų netikslumą. Balanse nurodyta, kad nebaigtos produkcijos ir vykdomų statybos darbų vertė lygi 0 Eur, nors su pareiškimu pateiktame vykdomų statybos rangos darbų sąraše nurodyta, kad darbai vykdomi 17 objektų, o trečiųjų asmenų į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad bent pusėje šių objektų darbai yra iš dalies arba visiškai baigti. Taigi atsakovė artimiausiu metu turėtų gauti apyvartinių lėšų, kurias galėtų panaudoti bent jau pradelstų įsipareigojimų kreditoriams padengimui.

11.2.                      Pareiškimą dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo pateikė bendrovės valdymo organas, kuris galėjo ir privalėjo teismui pateikti visapusišką informaciją apie atsakovės finansinę padėtį. Nesant išsamios informacijos apie įmonės finansinę padėtį, teismas neturi galimybės tinkamai išspręsti atsakovės bankroto bylos iškėlimo klausimą.

11.3.                      Tretieji asmenys turi ribotą informaciją apie atsakovės finansinę padėtį, tačiau iš jų pateiktų duomenų akivaizdu, kad 2019 m. birželio 30 d. balansas neatspindi realios bendrovės finansinės padėties. Nesutiktina su teismo išvada, kad balanso eilutėje produkcijos ir vykdomų statybos darbų vertė nurodyta akivaizdžiai klaidinga reikšmė, neturinti įtakos balanso teisingumui, nes gautinos sumos yra apskaitytos kaip per vienerius metus gautinos sumos. Balansas yra rengiamas pagal atitinkamas taisykles, todėl visi jo duomenys turi būti apskaityti tinkamai ir teisingai, ir tik tokiu būdu sudaryto balanso duomenimis galima pasitikėti ir vadovautis. Teismo išvada, kad trečiųjų asmenų nurodyti atlikti darbai yra įskaičiuoti į per vienerius metus gautinas sumas, niekuo nepagrįsta.

12.        Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

12.1.                      Teismas pagrįstai pripažino atsakovę nemokia ir iškėlė jai bankroto bylą. Šią teismo išvadą patvirtina ir 2019 m. rugpjūčio 31 d. balansas bei pelno (nuostolių) ataskaita, iš kurių matyti, kad pradelsti bendrovės įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę jos turto, kad bendrovė patyrė didelį veiklos nuostolį. Blogą atsakovės finansinę padėtį patvirtina ir ilgalaikio bei trumpalaikio turto, kreditorių bei debitorių sąrašai.

12.2.                      Pažymėtina, kad atsakovės sąskaitos yra areštuotos, kas taip pat apsunkina veiklos vykdymą. Atsakovė šiuo metu susiduria su rimtais finansiniais sunkumais, kurie negali būti pašalinti, o visos priemonės, kurių buvo imtasi, nebuvo pakankamos atsakovės finansinei padėčiai stabilizuoti, nėra realių galimybių atkurti atsakovės veiklą bei mokumą.

13.        Trečiasis asmuo UAB „Mano būstas Vilnius“ atsiliepimu prašo patenkinti atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

13.1.                      Sutiktina su atskirajame skunde išdėstytais argumentais. Nors pareiškimas grindžiamas 2019 m. birželio 30 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitomis, nėra aišku, ar šie dokumentai buvo audituoti ir atitinka tikrąją atsakovės finansinę padėtį. Balanse nurodytas ilgalaikis turtas apskaitytas buhalterine verte, tačiau reali rinkos vertė yra žymiai didesnė (pavyzdžiui, transporto priemonių).

13.2.                      Trečiojo asmens nuomone, atsakovės balanse yra daugiau nenurodytų gautinų sumų už atliktus statybos rangos darbus, o debitoriai nenurodyti prie pareiškimo pridėtame sąraše. Atsakovė vykdo statybos rangos darbus užsakovei UAB „Mano Būstas Baltija“ objekte, esančiame Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda. Šią aplinkybę patvirtina pareiškėjo pateiktas 2019 m. liepos 8 d. atsakovės vykdomų statybos rangos darbų sąrašas. Trečiojo asmens duomenimis, darbai nurodytame objekte yra baigti, priduoti darbus ir gauti 19 492,51 Eur apmokėjimą trūksta garantinių įsipareigojimų draudimo, be kurio negalima priduota objekto valstybinei komisijai. Kitame užsakovės UAB „Mano Būstas Baltija“ objekte, esančiame Rumpiškės g. 18, Klaipėda, pasirašytas priešpaskutinis statybos rangos darbų priėmimo – perdavimo aktas 27 194,48 Eur sumai ir 2019 m. rugsėjo 4 d. perduotas apmokėjimui VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. Taigi, atsakovei atlikus minimalius veiksmus, ji galėtų papildomai gauti 50 000 Eur sumą, kuri jos finansinės atskaitomybės dokumentuose nėra atspindėta. Be to, užsakovė UAB „Mano Būstas Baltija“ nėra įtraukta į debitorių sąrašą.

13.3.                      Didelė atsakovės gautinų sumų dalis nėra apskaityta jos finansinės atskaitomybės dokumentuose, todėl tikroji bendrovės finansinė padėtis nėra aiški. Prie bendrovės gautinų sumų pridėjus iš pirmiau nurodytos debitorės gautinas sumas, atsakovė gautų pakankami apyvartinių lėšų ir galėtų toliau vykdyti veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais, todėl pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turėtų būti atmestas.

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

14.       Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

 

Dėl naujų įrodymų prijungimo

15.       Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus – 2019 m. rugpjūčio 31 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kreditorių, debitorių, ilgalaikio bei trumpalaikio turto sąrašus ir banko sąskaitos išrašą. Nors atsakovė nesuformulavo atskiro prašymo dėl naujų įrodymų prijungimo, apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl CPK 314 straipsnio taikymo pagrindo.

16.       Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

17.       Atsižvelgiant į tai, kad sprendžiant juridinio asmens nemokumo klausimą reikalinga visapusiškai įvertinti realią jo finansinę būklę, kad kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė pateikė aktualius finansinės atskaitomybės ir kitus jos finansinę būklę apibūdinančius duomenis, su kuriais visi byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybes susipažinti ir šią savo teisę realizavo, apeliacinės instancijos teismas pirmiau nurodytus dokumentus prijungia prie bylos ir vertins kartu su kitais bylos duomenimis.

Dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo

18.       Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria UAB „Magirnis“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą kreipėsi bendrovės vadovas.

19.       Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne) mokumo, bet atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams ir pan. Taigi, įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

20.       Pirmosios instancijos teismas UAB „Magirnis“ nemokumą nustatė, išanalizavęs bendrovės vadovo į bylą pateiktus 2019 m. birželio 30 d. finansinės atskaitomybės duomenis, kreditorių, debitorių sąrašus ir kitus dokumentus, apibūdinančius bendrovės finansinę padėtį, taip pat atsižvelgęs į ankstesnių atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų rodiklius.

21.       Nesutikimą su skundžiama nutartimi apeliantas iš esmės grindžia netinkamu byloje pateiktų įrodymų vertinimu. Apelianto teigimu, teismas netinkamai įvertino aplinkybę, kad atsakovės 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodyta produkcijos ir vykdomų statybos darbų vertė – 0 Eur, nors pareiškėjo pateiktas vykdomų statybos rangos darbų sąrašas ir trečiųjų asmenų pateikti į bylą duomenys patvirtina, kad nemaža dalis atsakovės vykdomų darbų yra atlikti ir artimiausiu metu ji turėtų disponuoti atitinkama apyvartinių lėšų suma. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ši aplinkybė neturi įtakos balanso teisingumui, kad už nurodytus darbus gautinos lėšos yra apskaitytos kaip per vienerius metus gautinos sumos.

22.        Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija. Pirma, teismas byloje esančius įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnis). Apelianto nesutikimas su teismo byloje atliktu įrodymų vertinimu savaime nepatvirtina skundžiamo procesinio sprendimo neteisėtumo. Antra, tai, kad atsakovės iš debitorių gautinos sumos buvo apskaitytos ne toje balanso eilutėje, kurioje apeliantas įsivaizduoja, kad jos turi būti apskaitytos, nesudaro pagrindo teigti, jog 2019 m. birželio 30 d. balansu negalima vadovautis sprendžiant atsakovės nemokumo klausimą. Pažymėtina, kad balanso eilute nebaigta produkcija bei vykdomi darbai detalizuojama viena iš trumpalaikio turto rūšių – atsargos. Tuo tarpu kita trumpalaikio turto rūšis – per vienerius metus gautinos sumos, detalizuojama pirkėjų skolomis ir kitomis eilutėmis (įmonių grupės įmonių skolos, asocijuotų įmonių skolos, kitos gautinos sumos). Kaip matyti iš 2019 m. birželio 30 d. balanso, būtent eilutėje pirkėjų skolos, yra apskaityta 1 029 104 Eur suma. Panaši suma nurodyta ir pareiškėjo pateiktame 2019 m. liepos 8 d. debitorių sąraše. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, už atsakovės vykdomus statybos rangos darbus gautinos sumos yra priskirtinos trumpalaikio turto rūšiai – per vienerius metus gautinoms sumoms, o ne atsargoms, todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovės nemokumo klausimą, pagrįstai vadovavosi pareiškėjo pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais.

23.       Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo akcentuoja, kad užsakovė UAB „Mano Būstas Baltija“ nėra įtraukta į atsakovės debitorių sąrašą, nors pastaroji vykdo darbus nurodytos užsakovės objektuose, Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda ir Rumpiškės g. 18, Klaipėda. Kaip matyti iš 2019 m. liepos 8 d. vykdomų statybos rangos darbų sąrašo, pareiškėjas į šį sąrašą įtraukė darbus, vykdomus paminėtuose objektuose, tačiau užsakove nurodė ne UAB „Mano Būstas Baltija“, o UAB „Vėtrungės būstas“. Lėšos, gautinos už statybos rangos darbus paminėtuose objektuose, įtrauktos ir į debitorių sąrašą, tik debitoriais nurodyti daugiabučių namų, esančių Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda ir Rumpiškės g. 18, Klaipėda, savininkai. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nustatytas neatitikimas neturi esminės reikšmės sprendžiant atsakovės nemokumo klausimą, kadangi šiuo atveju aktualu atitinkamos UAB Magirnis“ gautinos sumos, o ne tikslus debitoriaus nurodymas. Nustatytas debitorių sąrašo neatitikimas nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovė turi daugiau užsakovų, kurie nėra įtraukti į debitorių sąrašą. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų šį trečiojo asmens argumentą. Byloje taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių UAB „Mano Būstas Vilnius“ teiginius, kad reali atsakovės disponuojamo turto vertė yra žymiai didesnė, nei nurodyta 2019 m. birželio 30 d. balanse (CPK 12, 178 straipsniai).

24.       Iš kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikto 2019 m. rugpjūčio 31 d. balanso bei debitorių sąrašo matyti, kad atsakovės turto apimtis, lyginant su buvusia 2019 m. birželio 30 d., padidėjo 110 077 Eur suma, tačiau 2019 m. rugpjūčio 31 d. kreditorių sąrašo duomenimis nustatyta, kad pradelstų įsipareigojimų kreditoriams suma išaugo nuo 1 044 740,86 iki 1 196 352,17 Eur. Iš 2019 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovės nuostoliai, lyginant su 2019 m. birželio 30 d., padidėjo nuo 413 754 Eur iki 663 575 Eur. Papildomai nustatyti duomenys patvirtina, kad atsakovės finansinė padėtis ir toliau prastėja, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti Vilniaus apygardos teismo išvadai dėl UAB „Magirnis“ nemokumo (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

25.       Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam klausimo dėl bankroto bylos UAB „Magirnis“ iškėlimo išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

Dėl procesinės bylos baigties

26.       Apibendrinus išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

27.        Pažymėtina, kad įmonės bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, t. y. visiems kreditoriams atsisakius savo reikalavimų ir teismui priėmus nutartį priimti atsisakymus, bankrutuojančiai įmonei atsiskaičius su visais kreditoriais ir administratoriui teismui pateikus tai įrodančius dokumentus arba pasirašius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus. Taigi, bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad atsakovė yra pajėgi įvykdyti prievoles, jos bankroto byla gali būti nutraukta.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a:

            

Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19  d. nutartį palikti nepakeistą.

        

 

Teisėja                                             Aldona Tilindienė

 

 

-->