Civilinė byla Nr. eB2-3090-912/2019

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00534-2019-9 Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4

 (S)

img1 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2019 m. gegužės 24 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Tomas Venckus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Zeta projektai“ direktoriaus A. L. ieškinį atsakovei UAB „Zeta projektai“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo UAB „Delta projektai“.

 

Teismas

 

nustatė:

 

1.       Ieškovas prašo teismo iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodo, kad bendrovė negali ir negalės atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Kreditoriai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė veiklos nevykdo, jos dalyviai nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti.

2.       Trečiasis asmuo UAB „Delta projektai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, jog sutinka, kad atsakovei būtų iškelta bankroto byla.

3.       Ieškinys tenkintinas.

4.       Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5.       Atsakovė UAB „Zeta projektai“ 2007 m. kovo 8 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, atsakovės vadovas – ieškovas A. L.. Iš teismui pateikto 2019 m. balandžio 4 d. balanso matyti, kad atsakovės turto vertė – 113 Eur, kurį sudaro trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos – 135 Eur). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai lygūs 102 446 Eur. Pagal 2019 m. balandžio 4 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, atsakovė 2018 m. patyrė 107 032 Eur nuostolių, 2019 m. – 803 Eur. Atsakovė pateikė kreditorių su pradelstais įsipareigojimais sąrašą. Atsakovės bendra pradelsta įsipareigojimų kreditoriams suma – 102 445,37 Eur.

6.       Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos teisumuose nėra nagrinėjamų bylų, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai atsakovei. Antstolių informacinės sistemos AIS duomenimis, šiuo metu nėra nebaigtų vykdomųjų bylų, kuriose būtų vykdomas skolos išieškojimas iš atsakovės.

 

 

 

 

 

 

7.       Kelių transporto priemonių registro duomenimis, atsakovė neturi nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių. Teismas neturi duomenų apie kitą atsakovei priklausantį turtą.

8.       Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos viešaisiais duomenimis, įmonėje dirba 1 apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu darbuotojas. Atsakovė skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 28,16 Eur.

9.       Įvertinęs nurodytas aplinkybes, pradelstus įsipareigojimus, duomenis apie atsakovei priklausantį turtą, teismas daro išvadą, kad įmonė nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

10.       ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorė MB „Valdymo ekspertai“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Teismas neturi duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

        

Iškelti UAB „Zeta projektai“ (kodas 300657440; buveinė Vilniuje, Konstitucijos pr. 7) bankroto bylą.

Įmonės administratore paskirti MB „Valdymo ekspertai“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA203).

Areštuoti iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos bankrutuojančios „Zeta projektai“ (kodas 300657440; buveinė Vilniuje, Konstitucijos pr. 7) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį turtą.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis, dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą, kitoje dalyje nutartis neskundžiama.

 

Teisėjas Tomas Venckus

(parašas)

 

Kopija tikra

teisėjas

 

Tomas Venckus

2019 m. gegužės 24 d.