Civilinė byla Nr. eB2-793-368/2018

     Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00253-2018-9

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.3.; 3.4.3.11.

 (S)

 

img1 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 18 d.

Šiauliai

 

 Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo valdybos Mažeikių skyriaus (toliau – VSDFV) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gintura“ ir,

 

n u s t a t ė :

 

Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės VSDFV ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Gintura“. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartimi įpareigojo atsakovę pateikti teismui finansinės atskaitomybės dokumentus, išskiriant pradelstų įsipareigojimų dydį 2018 m. rugsėjo 1 d.

Atsakovei UAB „Gintura“ keltina bankroto byla.

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau-LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013). Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, atsižvelgia į pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį bei viešai prieinamus duomenis.

Iš viešai prieinamų www.rekvizitai.lt duomenų matyti, kad atsakovės UAB „Gintura“ skola Valstybinio socialinio fondo biudžetui 2018-10-15 dienai sudarė 12000,95 Eur. Iš byloje esančio Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad 2016-01-01 iki 2016-12-31 atsakovės ilgalaikio turto vertė 50458 Eur, viso turto vertė kartu su trumpalaikiu turtu (per vienerius metus gautinomis sumomis) sudaro 120664 Eur.

Pagal atsakovės UAB „Gintura pateiktus 2017 m. gruodžio 1 d. ir 2018 m. rugsėjo 1 d. balansus matyti, kad atsakovė nekilnojamojo turto neturi, kito atsakovės ilgalaikio turto vertė sumažėjo (nuo 15342,39 Eur iki 12978 Eur), kartu su trumpalaikiu turtu (per vienerius metus gautinomis sumomis) nuo 95967,87 iki 49774,94 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai padidėjo daugiau kaip 2 kartus (nuo 33982,08 Eur iki 78818,99 Eur). 2018 m. rugsėjo mėnesį atsakovė patyrė 112171,26 Eur nuostolių. Atsakovė nepateikė tikslių duomenų apie pradelstus įsipareigojimus 2018 m. rugsėjo 1 d., tačiau iš tų duomenų, ką atsakovė teismui pateikė, spręstina, kad atsakovės įsipareigojimų suma yra ženkliai didesnė nei atsakovės balanse įrašyto turto vertė. Remiantis šiais duomenimis, akivaizdu, jog atsakovės įsipareigojimai viršija pusės į jos balansą įrašytos turto vertės, ir todėl teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki Įmonių bankroto įstatymo prasme (ĮBĮ 2 str. 8 d.) ir jai keltina bankroto byla.

        Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorių UAB „Jonvita“. Taigi UAB „Gintura“ administratoriumi skirtina UAB „Gintura“, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr.: (duomenys neskelbtini).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

1. Iškelti bankroto bylą UAB „Gintura“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini)

2. Bankrutuojančios UAB „Gintura“ administratoriumi paskirti UAB „Jonvita“, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini).

3. Uždrausti UAB „Gintura“ be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB „Gintura“ turtą.

4. Nustatyti terminą UAB „Gintura“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

5. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 5 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

6. Įpareigoti UAB „Gintura“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

7. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Gintura“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

Apie iškeltą UAB „Gintura“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei UAB „Gintura“.

Nutartis per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

 

 

 

Teisėjas Egidijus Mockevičius