Civilinė byla Nr. B2-1376-945/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01337-2017-0

Procesinio dokumento kategorijos: 3.4.3.4;

3.4.3.5.1

(S)

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. sausio 10 d.

Kaunas

 

              Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs uždarosios akcinės bendrovės „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko direktoriaus O. P. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko,

 

              n u s t a t ė:

 

                            Kauno apygardos teisme 2017 m. gruodžio 12 d. priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko direktoriaus O. P. pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko iškėlimo.

              Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnyje.

              Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 – 2 punktais, 2 straipsnio 8 dalimi, įmonei bankroto byla gali būti keliama kai įmonė yra nemoki, t. y. pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, taip pat kai įmonė negali vykdyti įsipareigojimų.

Iš su pareiškimu pateikto UAB „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko 2017 m. lapkričio 16 d. balanso matyti, kad įmonės turtas sudaro 522 Eur, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams sudaro 39 521 Eur, visos sumos mokėtinos per vienerius metus. Iš 2017 m. lapkričio mėn. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad nuostoliai sudaro 146 776 Eur. Tiek iš balanso, tiek ir iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad bendrovė neturi jokio ilgalaikio turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės nustatyta, kad įmonei priklauso automobilis AUDI, kuris yra išregistruotas ir jam draudžiamas eismas.

Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, balanse nurodytą bendrovės turto vertę ženkliai viršija vien įsiteisėjusia Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) nustatyta UAB „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko prievolė sumokėti Advokatų profesinės bendrijai (duomenys neskelbtini) 10 000 Eur skolą.

Kad įmonė negali vykdyti finansinių įsipareigojimų, pareiškime patvirtino bendrovės direktorius akcentuodamas, jog pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams viršija visą bendrovės turto vertę keletą kartų, bendrovė nepajėgi vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir negali su jais atsiskaityti.

Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad UAB „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko keltina bankroto byla, esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytoms bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė E. K., kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.).

Iškėlus atsakovei UAB „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos adresas (duomenys neskelbtini), Kaunas) bankroto bylą.

Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko bankroto administratore E. K. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-FA191).

Taikyti uždarajai akcinei bendrovei „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus uždarajai akcinei bendrovei „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko valdymo organai privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, proceso dalyviams, administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko administratorei atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

Pavesti administratorei per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko kreditorių susirinkimą.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratorės kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                                                    Marius Bartninkas