Civilinė byla Nr. eB2-1105-555/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00967-2018-9

Procesinio sprendimo kategorijos: 

3.2.7.1; 3.4.3.4; 3.4.3.5.1; 3.4.3.11

(S)

 

img1 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. sausio 24 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alpių projektai“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tavix“, pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Investicinės idėjos“ iškėlimo, ir

 

n u s t a t ė:

 

ieškovė bankrutavusi UAB „Alpių projektai“, atstovaujama bankroto administratorės „Tavix“, kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Investicinės idėjos“ iškėlimo ir nurodė, kad atsakovės skola susidarė 2005 m. vasario 15 d. neprotestuotino paprastojo vekselio pagrindu, pagal kurį bankrutavusi UAB „Alpių projektai“ nukreipė išieškojimą į skolą UAB „Investicinės idėjos“ 72 405,00 Eur (250 000,00 Lt) sumai. Atsakovė 2017 m. gruodžio 7 d. laišku, siųstu įmonės juridiniu adresu ir laiduotojo adresu, buvo tinkamai informuota apie skolos perleidimą, taip pat jai buvo pateikta vykdomojo įrašo kopija ir neprotestuotino paprasto vekselio kopiją.

Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Investicinės idėjos“ administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Minėta teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registruotu buveinės adresu (duomenys neskelbtini) bei administracijos vadovo A. M. deklaruotu gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini) tačiau teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje.

 

Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.

 

Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Investicinės idėjos“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2004 m. spalio 15 d., kurios organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o juridinio asmens vardu nuo 2005 m. spalio 17 d. veikia vadovas A. M.. VĮ Registrų centras duomenimis – paskutiniai įregistruoti finansinės atskaitomybės dokumentai yra už 2007 metus. Šiuo atveju nesant šiai dienai aktualių įmonės realią būklę atspindinčių finansinės atskaitomybės duomenų, negalima nustatyti tikrosios įmonės turtinės padėties, todėl teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos UAB „Investicinės idėjos“ iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenys patvirtina, kad bendrovės vardu nėra registruota nei nekilnojamojo turto, nei transporto priemonių, priklausančių nuosavybės teise (CPK 179 straipsnio 3 dalis). VSDFV viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad įmonėje apdraustų asmenų nėra, skolos Fondo biudžetui neturi. VMI prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovė deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos taip pat neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo, tačiau iš antstolių informacinės sistemos duomenų nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu yra vykdomi keturi išieškojimai, kurių bendra suma yra 6 822,92 Eur. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovė veiklos nevykdo, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, taip pat negeneruoja pajamų ir neturi galimybių bei neketina atsiskaityti su savo kreditoriais.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė duomenų apie įmonės finansinę būklę nepateikė, įmonėje apdraustų asmenų nėra, įmonės vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, į teismo įpareigojimus nereaguoja, atsakovės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, darytina išvada, kad tokia UAB „Investicinės idėjos“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė yra nemoki, nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovei yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 dalis). Kitų pagrindų, dėl ko įmonei galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Iškėlus UAB „Investicinės idėjos“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko M. V., kuri pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl UAB „Investicinės idėjos“ bankroto administratore skirtina M. V. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA421).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, 

 

n u t a r i a:

 

iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Investicinės idėjos“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Investicinės idėjos“ bankroto administratore paskirti M. V. (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA421, veiklos adresas (duomenys neskelbtini)).

Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Investicinės idėjos“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Investicinės idėjos“ kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Investicinės idėjos“ administracijos vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

Teisėjas                                                                                                              Egidijus Tamašauskas