Civilinė byla Nr. eB2-1230-480/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00070-2019-5

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.2.2.1; 3.4.3.4; 3.4.3.5.1

(S)

img1 

 

 

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. kovo 15 d.

 Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autirsa“, 

 

n u s t a t ė :

 

ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Autirsa“.

Ieškovė nurodė, kad UAB „Autirsa“ įsteigimo data – 2016 m. liepos 13 d., veiklos pobūdis – automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas. Bendrovės vadovas nuo 2016 m. rugpjūčio 5 d. - G. E. (Turkijos pilietis). Bendrovė laiku nesumokėjo Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų privalomųjų mokėjimų biudžetui. Bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui 2019 m. sausio 24 d. sudaro 7610,74 Eur. Vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis VMI atliko mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmus, t. y. nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) (toliau – nurodymas), sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto (toliau – sprendimas): 2017 m. lapkričio 22 d. nurodymas – 3108,00 Eur; 2018 m. sausio 10 d. nurodymas – 184,91 Eur; 2018 m. sausio 31 d. nurodymas – 210,07 Eur; 2018 m. liepos 30 d. nurodymas – 4215,88 Eur; 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimas – 7844,27 Eur. VĮ „Registrų centras“ bei VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Autirsa“ vardu registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) duomenimis, UAB „Autirsa“ nėra nei vieno apdrausto darbuotojo. VĮ „Registrų centras“ duomenimis įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai nėra teikiami. Paskutinė UAB „Autirsa“ pateikta deklaracija yra patikslinta pridėtinės vertės mokesčio deklaracija (FR0600), pateikta 2018 m. sausio 17 d. už laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. Vertinant UAB „Autirsa“ nemokumą turi būti atsižvelgta į faktiškai bendrovės turimą turtą bei galimybę išieškoti skolas. Tai, kad UAB „Autirsa“ yra nemoki, patvirtina, jog mokesčių administratoriui nepavyksta išieškoti mokestinės nepriemokos, nėra apdraustųjų asmenų, neteikiamos deklaracijos.

Atsakovės UAB „Autirsa“ vadovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės finansinių dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę, nepateikė.

 

Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 31 d. nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą per 7 dienas nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai siųsti įmonės registracijos adresu: (duomenys neskelbtini), taip pat UAB „Autirsa“ vadovo G. E. žinomais gyvenamosios vietos adresais: (duomenys neskelbtini), grįžo neįteikti, siuntos grįžo į teismą su atžyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 12 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Autirsa“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

Pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „Autirsa“ įregistruota 2016 m. liepos 12 d., bendrovės vadovas nuo 2016 m. liepos 12 d. yra G. E. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Autirsa“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų niekada neteikė. Atsakovės skola ieškovui VMI sudaro 7610,74 Eur. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi, VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu įregistruotų transporto priemonių taip pat nėra.

Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Autirsa“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė negali įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, nemoka privalomų mokesčių valstybei. Tai sudaro pagrindą tenkinti ieškovo pareiškimą ir iškelti UAB „Autirsa“ bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratore atrinkta UAB „Usela“, kuri skirtina UAB „Autirsa“ bankroto administratore (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

Iškėlus UAB „Autirsa“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,  

 

n u t a r i a :

 

iškelti atsakovei UAB „Autirsa“,  juridinio asmens kodas 304294164, registracijos adresas: (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

Paskirti atsakovės UAB „Autirsa“ bankroto administratore UAB „Usela“, juridinio asmens kodas 304701628, (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA362, adresas: (duomenys neskelbtini), tel.: (duomenys neskelbtini).

Uždėti atsakovės UAB „Autirsa“ nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad atsakovės UAB „Autirsa“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti bankroto administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2896,00 Eur baudą.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėja       Albina Rimdeikaitė