Civilinė byla Nr. eB2-2631-555/2016

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01173-2016-7

Procesinio sprendimo kategorijos:

3.4.2.2; 3.4.2.3;

(S)

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. lapkričio 10 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei K. O. firmai, ir

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme 2016 m. rugsėjo 29 d. gautas ir 2016 m. spalio 3 d. priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – VSDFV Kauno skyrius) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei K. O. firmai. Ieškovė nurodė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. rugsėjo 8 d. sudarė 8145,15 Eur, iš jų: 5 670,75 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų, 494,88 Eur delspinigių ir 1 979,52 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų už savininką. Ieškovė, siekdama iš K. O. firmos išieškoti valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, vadovaudamasis VSD įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. nuo 2010 m. gruodžio 13 d. teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Skolos išieškojimą VSDFV Kauno skyriaus direktoriaus sprendimu Nr. 678 priverstine tvarka 2002 m. rugpjūčio 13 d. perdavė antstolei A. A.. Antstolė nepervedė piniginių lėšų į Fondo biudžetą.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 3 d. nutartimi įpareigojo atsakovės K. O. firmos administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Minėta teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės administracijos buveinės adresu: (duomenys neskelbtini), tačiau teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 17 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

Nustatyta, jog į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei K. O. firmai kreipėsi ieškovė VSDFV Kauno skyrius, kuri nurodė, kad įmonės įsiskolinimai Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. rugsėjo 8 d. sudarė 8145,15 Eur, iš jų: 5 670,75 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų, 494,88 Eur delspinigių ir 1 979,52 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų už savininką. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. VĮ Registrų centro duomenimis nuo įmonės įregistravimo (1994-07-29) Juridinių asmenų registro tvarkytojui dienos, VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos, todėl laikytina, kad atsakovė finansinių ataskaitų nesudaro. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės ir atsakovės savininko vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra, o jos savininko vardu nuosavybės teise priklauso dvi transporto priemonės (būsena – išregistruotos, dalyvavimas viešajame eisme – draudžiama). VSDFV viešai skelbiamais duomenimis įmonėje apdraustų asmenų nėra, 2016 m. lapkričio 8 d. atsakovės skola Fondo biudžetui sudarė 8 590,23 Eur, kuri kaip matyti nuolat didėja. VMI prie LR FM viešai skelbiamais duomenis atsakovė skolos valstybės, savivaldybės biudžetams neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo.

Atsižvelgiant į tai, kad įmonė, jos savininkas duomenų apie įmonės finansinę būklę nepateikė, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, įmonėje nėra apdraustų asmenų, darytina išvada, kad tokia K. O. firmos būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Iškėlus bankroto bylą K. O. firmai, jos savininkas K. O. bankroto byloje įtrauktinas bendraatsakovu.

Iškėlus K. O. firmai bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

 

Dėl administratoriaus kandidatūros.

Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB „Mandarlita“, kuris pateikė sutikimą-deklaraciją bei ilgalaikį sutikimą administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, K. O. firmos bankroto administratoriumi skirtinas Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinktas šias paslaugas atlikti UAB „Mandarlita“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA063), atitinkantis LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

 

n u t a r i a:

 

iškelti atsakovei K. O. firmai (j. a. k. 134164274) bankroto bylą.

Atsakovės K. O. firmos bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Mandarlita“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA063).

Bendraatsakovu įtraukti atsakovės savininką K. O. (a. k. (duomenys neskelbtini)

Uždėti K. O. firmos (j. a. k. 134164274) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

              Nustatyti, kad K. O. firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad K. O. firmos administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.             

 

 

Teisėjas                                                                                                              Egidijus Tamašauskas