Civilinė byla Nr. eB2-1450-480/2017

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01437-2016-0

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.4.; 3.4.3.5.1.;

(S)

 

          

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

            LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. kovo 31 d.

Kaunas

 

 

Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė,

sekretoriaujant Reginai Mockevičienei,

dalyvaujant ieškovės G. P. atstovei advokato padėjėjai S. B., trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei R. M.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės G. P. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Carbo“, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius,  

 

n u s t a t ė:

 

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Carbo“. Ieškovė ieškinyje ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad ji yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovės skola pagal šalių pasirašytą 2015-11-26 Taikos sutartį sudaro 32000,00 Eur. Taikos sutartimi šalys sutarė UAB „Carbo“ pradėtą bankroto procesą baigti taikiai, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė ir skolos ieškovei nesumokėjo. Atsakovei 2016-09-16. ir 2016-10-22 įteiktas ieškovės pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, tačiau atsakovė per nustatytą terminą su ieškove neatsiskaitė. Atsakovė jau ilgą laiką nevykdo realios veiklos, neatsiskaito su kreditoriais. Įmonė nekilnojamojo turto neturi. Atsakovė nuo 2011 m. turi įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir kitiems kreditoriams, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui nuo 2013 m., kas patvirtina, kad atsakovės finansinė būklė nėra gera. Atsakovė nepateikė duomenų apie skolų susigrąžinimo iš debitorių realumą. atsakovė nevykdo veiklos, todėl jai keltina bankroto byla.

Atsakovės UAB „Carbo“ vadovas A. P. į teismo posėdį neatvyko, nors jo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Atsakovės vadovas apie teismo posėdį informuotas tinkamai, iki teismo posėdžio pradžios prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Atsakovės vadovas byloje pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nėra jokių sąlygų ir neegzistuoja aplinkybės iškelti įmonei bankroto bylą, kadangi įmonė artimiausiu metu ketina parduoti turtą ir atsiskaityti su visais kreditoriais. UAB „Carbo“ yra veikianti ir veiklą vykdanti bendrovė, įmonei priklausančio ilgalaikio turto (lentpjūvės, sandėlių ir kiemo statinių) vertė balanse sudaro 215242,00 Eur, tačiau įmonė yra gavusi pasiūlymą turtą parduoti už 260000,00 Eur. Turtas lizinguojamas AB SEB banko pagal lizingo sutartį, įsipareigojimų bankui likutis – 120500,42 Eur. Net ir atskaičius kreditorių reikalavimų sumą iš įmonės turto vertės, įmonė negali būti laikoma nemokia.

 

Trečiojo asmens VSDFV Kauno skyriaus atstovė nurodė, kad atsakovė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų, paskutinį kartą įmonė šias įmokas mokėjo 2010-05-21. VSDFV Kauno skyrius taikė atsakovei priverstinio poveikio priemones, 2010-02-02 ir 2011-07-27 sprendimais skolos išieškojimas priverstine tvarka buvo perduotas vykdyti antstoliui, tačiau įsiskolinimas nebuvo išieškotas. Atsakovė veiklos nevykdo, nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi, išduotas teismo vykdomasis raštas dėl atsakovės iškeldinimo iš patalpų. Atsakovės vadovas pateikė klaidingus duomenis apie įmonės finansinę būklę. UAB „Carbo“ vadovas A. P. iš įmonės vadovo pareigų atleistas VSDFV Kauno skyriaus 2017-03-16 sprendimu, kitų apdraustų asmenų įmonėje nėra.

Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „Carbo“ įregistruota 1991-10-29, bendrovės vadovas nuo 2006-11-07 yra A. P.. VĮ Registrų centro duomenimis bendrovė šiai įstaigai neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2013 m.

Iš byloje pateikto UAB „Carbo“ balanso, sudaryto 2017 m. sausio 9 d., duomenų matyti, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė viso sudaro 431695,00 Eur, iš kurio ilgalaikio turto – 215242,00 Eur, trumpalaikio turto – 216453,00 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 12,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 216264,00 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 177,00 Eur). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viso sudaro 341822,00 Eur, iš kurių po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 304087,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 37735,00 Eur. Pagal įmonės vadovo pateiktą kreditorių sąrašą pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 2017 m. kovo 31 d. duomenimis viso sudaro 26280,00 Eur. Kreditorių sąraše nenurodyta 32000,00 skola ieškovei, taip pat prie atsiliepimo pateikti įrodymai, kad atsakovės skola AB SEB bankui sudaro 120500,42 Eur, tačiau nenurodyta, kokia dalis sumos yra pradelsta. Įvertinus UAB „Carbo“ mokumą pagal įmonės vadovo pateiktus duomenis, bendra pradelstų įsipareigojimų suma neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl formaliai įmonės negalima pripažinti nemokia. Tačiau įmonės vadovo pateiktame kreditorių sąraše nenurodyta skola VSDFV Kauno skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, AB SEB bankui. Atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai viešai skelbiamais duomenimis 2017-03-28 sudarė 13944,10 Eur, įmonėje apdraustų asmenų nėra. Iš pateikto trečiojo asmens VSDFV Kauno skyriaus Sprendimo dėl apdraustojo A. P. socialinio draudimo pabaigos UAB „Carbo“ įrašymo 2017-03-16 Nr. 8.A-1305 nustatyta, kad skyriaus iniciatyva nuspręsta įrašyti LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazėje A. P. dirbančio uždarojoje akcinėje bendrovėje „Carbo“ valstybinio socialinio draudimo pabaigos datą 2016-12-01. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM teismui 2017-03-14 pateikto rašto Nr.(7.1 E-3.2.2) K- nustatyta, kad pagal iki 2017-03-13 pateiktas mokesčių deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis UAB „Carbo“ 2017-03-13 turėjo 16741,17 Eur mokestinę nepriemoką valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams. Neįvertintos bendrovės mokestinės prievolės pagal nepateiktas deklaracijas, kurių pateikimo terminai yra pasibaigę: 2017 m. 01 mėn. Mėnesinę pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaraciją, 2013-2015 m. Metines pelno mokesčio deklaracijas, 2013-2015 m. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas, 2012 m. 03 mėn. ir laikotarpio nuo 2012 m. 05 mėn. iki 2016 m. 12 mėn. Mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovės įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai 2017-03-30 sudarė 1744,53 Eur. Teismas pažymi, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju įrodyti įmonės mokumą tenka atsakovei UAB „Carbo“. Teismas sprendžia, kad atsakovė savo mokumo neįrodė. Iš atsakovės pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų nustatyta, kad atsakovės per vienerius metus gautinos sumos sudaro 216264,00 Eur, tačiau šių sumų atgavimas praktikoje dėl įvairių priežasčių (įmonių bankroto, nesąžiningumo, išieškojimo negalimumo ir pan.) ne visada yra realus, todėl nepatvirtina atsakovės mokumo. Byloje pateiktoje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės veiklos tyrimo skyriaus 2015-01-19 Nr. 5-2/10 specialisto išvadoje konstatuota, kad UAB „Carbo“ ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikė laikotarpio nuo 2008-01-01 iki 2012-12-31 paslaugų teikimo sutarčių, todėl negalima nustatyti su kokiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, ir kada konkrečiai tiriamuoju laikotarpiu UAB „Carbo“ pasirašė paslaugų teikimo sutartis; negalima nustatyti, kokie konkrečiai pirkėjai ir kokiomis sumomis atsiskaitė, atlikdami mokėjimus per UAB „Finansinis faktorius“. Taigi, negalima tiksliai nustatyti, UAB „Carbo“ debitorių ir jų skolinių įsipareigojimų sumos. Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), kad Kauno teismo civilinėje byloje Nr. 2-336-454/2014, UAB „Carbo“ nevykdant įsipareigojimų AB SEB bankui pagal Kauno apygardos teismo 2015-03-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-79-221/2015 patvirtintą taikos sutartį, 2016-03-30 išduotas vykdomasis raštas dėl UAB „Carbo“, UAB „Kvesmedis“ ir UAB „Romainių autoservisas“ iškeldinimo iš patalpų, esančių (duomenys neskelbtini). Kauno apygardos teismas 2016-06-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1367-260/2016 Kauno apylinkės teismo 2016-03-30 nutartį paliko nepakeistą. Taigi, tarp UAB „Carbo“ ir AB SEB banko sudarytos 2007-02-19 finansinio lizingo sutartis Nr. 2007-020191 ir 2007-02-19 išperkamosios nuomos sutartis Nr. 2007-020192 buvo nutrauktos, atsakovės nuomininkai iš patalpų taip pat iškeldinti, todėl atsakovė negali gauti pajamų iš minėtų patalpų nuomos. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė UAB „Carbo“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Carbo“ negali įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, nemoka privalomų mokesčių valstybei, skola valstybei tik didėja. Remiantis ankščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto sudėties, jo vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Tai sudaro pagrindą tenkinti ieškovės ieškinį ir iškelti UAB „Carbo“ bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. UAB „Carbo“ administratoriumi skirtina UAB „Forsina“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

Iškėlus UAB „Carbo“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

 

n u t a r i a :

Iškelti atsakovei UAB „Carbo“ (juridinio asmens kodas 133071746, registracijos adresas Vieškeliuko g. 15, Kaunas) bankroto bylą.

Paskirti atsakovės atsakovei UAB „Carbo“ bankroto administratoriumi UAB „Forsina“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA109).

Uždėti atsakovės UAB „Carbo“ (juridinio asmens kodas 133071746, registracijos adresas Vieškeliuko g. 15, Kaunas) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad UAB „Carbo“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims. 

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą. 

 

 

Teisėja                                                                                                                    Albina Rimdeikaitė