Civilinė byla Nr. B2-1172-413/2014

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01021-2013-6

Procesinio sprendimo kategorija 126.2.

(S)

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

2014 m. sausio 16 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovų V. P. ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Investicinių projektų vykdymo grupė“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naujoji Vaišvydava“,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovas V. P. (atsakovės administracijos vadovas) kreipėsi pareiškimu į teismą, prašydamas iškelti UAB „Naujoji Vaišvydava“ bankroto bylą. Nurodė, kad pareiškimo padavimo dienai į įmonės balansą įrašyto turto vertė sudaro 1 357 044,63 Lt, tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekia 1 456 806,64 Lt. Teismuose nagrinėjamos bylos, kuriose atsakovei pareikšti turtiniai reikalavimai. Dalies kreditorių reikalavimai yra užtikrinti hipoteka. Atsakovės vadovas tvirtina, kad atsakovė neturi lėšų ir priemonių tęsti savo veiklą, nėra galimybių padengti įmonės skolų, todėl akivaizdu, kad yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

Kauno apygardos teisme 2013 m. lapkričio 15 d. gautas ieškovės BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Naujoji Vaišvydava“. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės skola ieškovei siekia 3 944 245,37 Lt, t. y. 2 kartus didesnė už atsakovės šiai dienai turimo turto vertę, todėl tikėtina, kad įmonė yra nemoki. 

Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. sujungė į vieną bylą civilines bylas Nr. EPP B2-2710-413/2013 pagal V. P. pareiškimą ir Nr. B2-2826-413/2013 pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Investicinių projektų vykdymo grupė“ pareiškimą, suteikiant bylai numerį B2-2826-413/2013.

UAB „Naujoji Vaišvydava“ atsiliepimu į ieškovės BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ pateiktą pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei nesutinka su pareiškime nurodyta atsakovės skola ieškovei, kadangi tarp šalių vyksta teisminiai ginčai, todėl sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašo ieškovės nurodytos skolos sumos nevertinti, ir neskirti ieškovės siūlomos administratoriaus kandidatūros bankroto administratoriumi, kadangi tikėtina, jog jis siektų ginti tik ieškovės interesus, tuo pažeisdamas kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teises.

 

UAB „Naujoji Vaišvydava“ keltina bankroto byla.

 

Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

Pagal susiformavusią teismų praktiką, vertinant įmonės nemokumą, į įmonės pradelstų įsipareigojimų sumą neįskaitomi tie įmonės įsipareigojimai, kuriuos atsakovė ginčija teisme, jei šių įsipareigojimų dydis turi esminės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-562/2011, 2012 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1818/2012). Kadangi tarp ieškovės ir atsakovės yra kilęs ginčas dėl pareikštų finansinių reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo, kuris šiuo metu nagrinėjamas teisme kitoje civilinėje byloje, negalima pripažinti, kad ieškovė turi neginčijamą teisę reikalauti, jog atsakovė įvykdytų prievoles pagal ginčijamą susitarimą, dėl ko ieškovės ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei nurodyta skola (3 944 245,37 Lt) neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis.

Iš byloje pateikto atsakovės balanso matyti, kad 2012 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo turto už 3 745 328 Lt, iš kurio ilgalaikis turtas – 802 002 Lt, trumpalaikis turtas – 2 943 326 Lt (atsakovės vadovo teigimu, pareiškimo padavimo dienai įmonės turtas yra sumažėjęs iki 1 357 044,63 Lt), tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 8 510 219 Lt, kurių didžiąją dalį sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai (5 438 266 Lt), įmonės nuosavas kapitalas buvo neigiamas (– 4 764 891 Lt). Iš byloje pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams pareiškimo pateikimo dienai sudarė 1 456 806,64 Lt. Kitiems kreditoriams finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminas šiai dienai taip pat yra suėjęs, todėl bendra pradelstų įsipareigojimų kreditoriams suma siekia 3 197 097,26 Lt. Iš byloje pateiktos 2013 m. kovo 30 d. sudarytos įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2012 metais įmonė dirbo nuostolingai, nuostoliai siekė 629 325 Lt. VSDFV duomenimis, atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2014 m. sausio 16 d. sudaro 1 203,63 Lt. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos teismuose yra iškeltos bylos, kuriose atsakovei yra pareikšti turtiniai reikalavimai.

Nustačius, kad atsakovė UAB „Naujoji Vaišvydava“ neatsiskaito su kreditoriais, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, atsižvelgus į įmonės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, teismas sprendžia, jog yra pagrindas UAB „Naujoji Vaišvydava“ kelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

Byloje pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros:

1) ieškovas V. P. įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“;

2) ieškovė BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

Be to, savarankiškus siūlymus tapti UAB „Naujoji Vaišvydava“ bankroto bylos administratoriumi pateikė UAB „Nemokumo sprendimai“ ir UAB „Ius Positivum“. Kadangi įstatymas nenumato imperatyvo, jog administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, kurį siūlo dalyvaujantys byloje asmenys ar kreditoriai, todėl svarstytinos ir pačių administratorių pateiktos kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2360/2011).

2014 m. sausio 16 d. teisme gautas UAB „Nemokų įmonių konsultavimas ir administravimas“ pareiškimas dėl šios įmonės paskyrimo UAB „Naujoji Vaišvydava“ administratoriumi. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškimas gautas teismo posėdžio dėl bankroto bylos UAB „Naujoji Vaišvydava“ iškėlimo dieną, kad teismui teikiamos administratorių kandidatūros turi būti suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, kad posėdžio dieną baigiasi įstatymu nustatytas terminas bankroto bylos iškėlimui, UAB „Nemokų įmonių konsultavimas ir administravimas“ kandidatūrą atsisakytina svarstyti, kadangi šio asmens prašymas pateiktas pavėluotai.

Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visi kandidatūras pateikę administratoriai.

Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje. Tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti (įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius), kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais (administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius), kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone (administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2012).

Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2012).

Atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ administratoriaus kandidatūrą siūlo atsakovės vadovas, bei tai, kad ieškovė BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ nepritaria atsakovės vadovo siūlomai administratoriaus kandidatūrai, į tai, kad šalys turi priešiškus interesus ir iki šiol neišspręstas jų tarpusavio turtinis ginčas, teismas sprendžia, kad abiejų ieškovų pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros negali būti skiriamos bankroto administratoriumi UAB „Naujoji Vaišvydava“ bankroto byloje, kadangi paskyrus vienos iš šalies siūlomą administratoriaus kandidatūrą neišvengiamai kiltų šalių ginčas vykdant kitas bankroto procedūras, kas būtų nesuderinama su kitų kreditorių teisėmis bei interesais, taipogi pažeistų šalių interesų pusiausvyros principą.

Sprendžiant dėl likusių administratorių kandidatūrų, pažymėtina, kad UAB „Nemokumo sprendimai“ buveinė yra Vilniuje, joje dirba 4 darbuotojai, ši įmonė dar nėra baigusi bankroto bylų ir vykdo dešimt bankroto procedūrų. UAB „Ius Positivum“ buveinė yra Vilniuje, tačiau ši įmonė turi filialą ir Kaune, joje dirba 4 darbuotojai, įmonė yra užbaigusi 22 bankroto bylas, vykdo 46 bankroto procedūras.

Nors UAB „Ius Positivum“ vykdo daugiau bankroto procedūrų nei UAB „Nemokumo sprendimai“, tačiau UAB „Ius Positivum“ darbo patirtis yra žymiai didesnė. UAB ,,Naujoji Vaišvydava“ turto vertė yra didelė, todėl siekiant kuo tinkamiau atlikti tokio dydžio įmonės veiklos teisinę analizę, įvertinti kreditorinius bei debitorinius įsipareigojimus, nustatyti tikrąsias įmonės nemokumo priežastis, reikalingas kruopštus teisinis-ūkinis veiklos ištyrimas. Todėl administruoti tokią įmonę tikslinga skirti bankroto administratorių, turintį didesnę darbo patirtį. Be to, kaip minėta, UAB „Ius Positivum“ turi filialą Kaune, todėl bus patirta ženkliai mažiau teismo ir administravimo išlaidų bankroto procedūros metu, labiau užtikrinta kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei kitos ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos.

Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

 

Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas 

             

n u t a r i a :

             

iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Naujoji Vaišvydava“ (įmonės kodas 300142102, registracijos adresas: Radvilėnų pl. 8, Kaunas).

Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji Vaišvydava“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ius Positivum“ (į. k. 302318410, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 141).

Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji Vaišvydava“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji Vaišvydava“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, bylos šalims ir administratoriui.

Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                Gintautas Koriaginas