Civilinė byla Nr. B2-1466-260/2017

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01454-2016-9

Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

3.4.3.2; 3.4.3.2.2.3; 3.4.3.4

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2017 m. sausio 9 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Taronda“ direktoriaus I. K. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Taronda“ iškėlimo,

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas atsakovei UAB „Taronda“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė nepajėgia atsiskaityti su kreditoriais, laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku nemoka už paslaugas, negrąžina kreditų ir nevykdo turtinių įsipareigojimų bei laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir priteistų sumų. Pagal 2016 m. lapkričio 30 d. sudaryto įmonės balanso duomenis nustatė, jog UAB „Taronda“ yra nemoki, jos mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai (69 056 Eur) kreditoriams yra didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (2 426 Eur).

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės vadovas turi teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis).

Ieškovas UAB „Taronda“ direktorius pateikė teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Taronda“ ir atsakovės finansinius dokumentus.

Iš 2016 m. lapkričio 30 d. balanso matyti, kad įmonės balanse apskaitomas turtas 2 426 Eur sumai, kurį sudaro ilgalaikis turtas 461 Eur (materialusis turtas 461 Eur), trumpalaikis turtas 1 965 Eur ( atsargos 1 560 Eur, kitas trumpalaikis turtas 360 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai 45 Eur). Nuosavas kapitalas 66 630 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 69 056 Eur sumai, kurias sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 69 056 Eur. Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė 2016 m. lapkričio 30 d. turi 34 973,21 Eur pradelstų kreditorinių įsiskolinimų.

Atsižvelgiant į tai ir įvertinus atsakovės turimo turto dydį bei kreditorinių įsiskolinimų santykį, įmonės vadovo pareiškimą, kad įmonė neturi lėšų kreditorių reikalavimams patenkinti, darytina išvada, kad tokia UAB „Taronda“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas).

Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto administratorių.

Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko Kęstutį Kvietkauską, sąrašo eilės Nr. B-FA026, kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę, jį teismas ir skiria UAB „Taronda“ administratoriumi.

Iškėlus UAB „Taronda“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

 

Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

 

n u t a r i a:

 

iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Taronda“ (juridinio asmens kodas 303379868, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 27).

Uždarosios akcinės bendrovės „Taronda“ administratoriumi paskirti Kęstutį Kvietkauską (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA026, adresas Ateities g. 18-13, Druskininkai, tel. 8 686 31705, el. p. kest59@gmail.com).

Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Taronda“ (juridinio asmens kodas 303379868) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Taronda“.

Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Taronda“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei.

Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto registrų tvarkytojui.

Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Taronda“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „Taronda“ kreditorių susirinkimą.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

 

Teisėjas                                                                                    Raimondas Buzelis