Civilinė byla Nr. eB2-2261-658/2016

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00867-2016-6

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.2.2; 3.4.2.3.

(S)

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2016 m. rugpjūčio 4 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo N. P. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „TGM.LT“ iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovas N. P. kreipėsi į teismą prašydamas atsakovei UAB „TGM.LT“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė ieškovui skolinga 5 000 Eur, kuriuos ieškovas sumokėjo atsakovei už motociklą, kurį ieškovui įsipareigojo parduoti atsakovė. Atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė, sumokėtų 5 000 Eur negrąžino. Atsakovės finansinė padėtis yra sunki, ji neteikia Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, viešaisiais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) duomenimis atsakovė VSDFV skolinga 1 430 Eur.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad atsakovė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ 2016-07-22 išrašas patvirtina, kad atsakovės vardu yra registruotos keturios transporto priemonės, iš kurių trims draudžiama dalyvauti viešajame eisme (nėra techninės apžiūros ar (ir) draudimo), visos keturios transporto priemonės yra areštuotos. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis UAB „TGM.LT“ paskutinį kartą balansą pateikė už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31. Balanso duomenimis 2012 metais įmonė turto turėjo už 425 175 Lt ( 123 139 Eur), iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 78 946 Lt (22 864 Eur), trumpalaikis – 346 229 Lt ( 100 275 Eur). 2012 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 452 345 Lt ( 131 008 Eur), kurie visi buvo trumpalaikiai. 2012 metus UAB „TGM.LT“ baigė su 35 489 Lt ( 10 278 Eur) nuostoliu. Teismui neturint 2015 metų ir 2016 metų I pusmečio balanso duomenų, nustatyti realią UAB „TGM.LT“ finansinę padėtį nėra galimybės, tačiau jau 2012 metų duomenimis skolos viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė dirbo nuostolingai. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešaisiais duomenimis UAB „TGM.LT“ turi 7 397,12 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. VSDFV viešaisiais duomenimis nustatyta, kad 2016 m. liepos 20 d. skola socialinio draudimo fondams sudarė 1 522,52 Eur, įmonėje yra 1 apdraustas asmuo. Šie duomenys sudaro pagrindą daryti išvadą, kad įmonė veiklos nebevykdo, ir nėra galimybės gauti pajamų.

Įvertinus nurodytų aplinkybių visumą, atsižvelgus į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės, teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo bei negalėjimo atsiskaityti su kreditoriais faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1, 2 p.).

Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Įmonės pabaiga“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2, 4 d.).

Iškėlus UAB „TGM.LT“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

 

Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

 

n u t a r i a:

 

iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „TGM.LT“ (juridinio asmens kodas 302673347, registracijos adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Rasytės g. 6-5).

Uždarosios akcinės bendrovės „TGM.LT“ administratoriumi paskirti MB „Įmonės pabaiga“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA294, j. a. k. 304082670, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7, el. p. nagliss@gmail.com).

Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „TGM.LT“ (juridinio asmens kodas 302673347) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „TGM.LT“.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „TGM.LT“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei.

Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto registrų tvarkytojui.

Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „TGM.LT“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „TGM.LT“ kreditorių susirinkimą.

 

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                    Nerijus Meilutis