Civilinė byla Nr. B2-479-368/2016

     Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00341-2015-4

                                                                         Procesinio sprendimo kategorija 3.4.2.2.

(S)

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

                                                 2016 m. sausio 22 d.

                                                         Šiauliai

 

Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Topijus“,

 

n u s t a t ė :

 

Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Topijus“. Ieškovas nurodė, kad atsakovės skola 2015-10-26 siekė 2592,09 Eur.

 

Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Topijus“ tenkintinas.

 

Dėl atsakovės IĮ „Topijus“ nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą

 

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi įpareigojo atsakovės IĮ „Topijus“ vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus. Iki šios nutarties priėmimo atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

Minėta, kad ieškovė nurodė, kad atsakovė skolinga 2592,09 Eur.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

„Sodros“ duomenimis, įmonėje nėra apdraustųjų asmenų, t. y. bendrovė realiai jokios ūkinės-komercinės veiklos nevykdo. Be to, atsakovės skola Valstybinio socialinio fondo biudžetui 2015-12-11 padidėjo iki 2825,56 Eur.

Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė IĮ „Topijus“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorių UAB „Alisanta“. Taigi IĮ „Topijus“ administratoriumi skirtina UAB „Alisanta“.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :             

 

Iškelti bankroto bylą IĮ „Topijus“ (įmonės kodas 301731267, buveinės adresas: Mažeikių r., sav., Viekšnių m., Bažnyčios g. 13-10).

            Bankrutuojančios IĮ „Topijus“ administratoriumi paskirti UAB „Alisanta“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA086, įmonės kodas 302339237).

                      Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl IĮ „Topijus“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui. 

              Uždrausti IĮ „Topijus“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti IĮ „Topijus“ turtą.

                      Nustatyti terminą IĮ „Topijus“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

              Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

                      Įpareigoti IĮ „Topijus“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

              Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

           Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Topijus“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

Apie iškeltą IĮ „Topijus“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui.

Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                                Egidijus Mockevičius