Civilinė byla Nr. B2-310-513/2016

                                                                                       Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00341-2014-2 

                      Procesinio sprendimo kategorijos:

                                              3.2.3.10; 3.2.7.1

                                                                                    (S)

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2016 m. kovo 21 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovų ALBA Ferrous Trading GmbH ir VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Resota“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais ieškovų pusėje Danske bank, A/S, Lietuvos filialas,

 

n u s t a t ė :

 

2014-05-28 priimtas ieškovo ALBA Ferrous Trading GmbH ieškinys atsakovei UAB „Resota“ dėl bankroto bylos iškėlimo, 2015-04-13 nutartimi byla sustabdyta, kol įsiteisės teismo nutartis Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1168-459/2015 iškelti UAB „Resota“ restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti (t. 1, b. l. 144, 156; t. 2, b. l. 103, 107, 153, 162–163, 176).

 

2016-02-18 įsiteisėjo trečioji 2015-12-07 Klaipėdos apygardos teismo nutartis atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Resota“, 2016-02-19 byla atnaujinta ir paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka (t. 3, b. l. 66–73).

 

Ieškovai teigia, kad atsakovė yra nemoki, nes nevykdo 2013-07-31 Pasaulio prekybos organizacijos Tarptautinio arbitražo teismo sprendimo sumokėti 1 190 908,71 euro skolą,                       2014-10-01 skola VSDFV buvo 28 552,60 euro, skolininkės nemokumas nuo 2012 metų buvo nustatytas 2014-05-09 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi (įsiteisėjo 2014-08-29) ir tai patvirtina įmonės 2014-03-31 balansas (t. 1, b. l. 2–6).

 

Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais ieškovų pusėje Danske bank, A/S, Lietuvos filialas sutinka, kad atsakovė nemoki, nes, nevykdė įsipareigojimų pagal kredito sutartį ir liko skolinga 858 263,21 euro (t. 2, b. l. 143–146).

 

Atsakovė UAB „Resota“ su pareiškimais nesutinka ir teigia, kad negalima vadovautis Apeliacinio teismo nutarties atsisakyti iškelti restruktūrizavo bylą motyvais ir teigti, kad įmonė nemoki, priešingai, įmonė gali vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, remiantis 2014-08-31 balansu įmonės turtas yra 5 124 055 eurai (iš jo 356 522,24 euro vertės žemės sklypas, 249 922,67 euro vertės statiniai ir pastatai, 25 774,44 euro vertės mašinos ir įrengimai, 168 120,94 euro vertės transporto priemonės), o pradelsti įsipareigojimai – 2 486 329 eurai, su 747 378,82 euro kreditinį reikalavimą turinčiu AB Danske banku vyksta ginčas dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, todėl mano, kad pradelsti gali būti tik 1 738 950 eurų kreditiniai reikalavimai. Taip pat prie turto skaičiuoja BUAB „Jaumina“ 2014-06-16 nutartimi patvirtintą savo 3 168 333,40 euro kreditinį reikalavimą ir ši suma realiai gražintina arba pardavus, arba perėmus BUAB „Jaumina“ didelės vertės nekilnojamąjį turtą, esantį adresu Kretingos g. 100, Klaipėda. Atsakovė pažymi, kad rinkoje yra daugiau nei 10 metų, sukaupusi didelę patirtį ir pašalinimas iš rinkos sukeltų daugiau neigiamų padarinių (t. 2, b. l. 86–92).

 

2016-02-26 gautas pareiškėjos VšĮ Žemaitijos kolegijos prašymas panaikinti nuomos teisės areštą, nes nuomos sutartis pasibaigė, o dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių Nekilnojamojo turto registras atsisako ją išregistruoti iš registro (t. 3, b. l. 76).

 

Iki bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka pradžios papildomų rašytinių įrodymų negauta.

 

Dėl bankroto bylos iškėlimo

 

Remiantis į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, LITEKO duomenimis nustatyta ir įrodyta, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo teisme priimtas 2014-05-28 ir iki bylos nagrinėjimo įsiteisėjo trys Klaipėdos apygardos teismo nutartys atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, šiose bylose buvo detaliai analizuojami įmonės veiklos finansiniai rodikliai, finansinių sunkumų priežastis ir galimybė atkurti mokumą, šiose bylose dalyvavo visi šios bylos dalyviai, įrodinėjantys atsakovės nemokumą. Teismai nustatė, kad, pagal 2014-12-31 balansą, atsakovės turto vertė siekia 4 636 908 Eur, pradelsti įsipareigojimai – 2 488 316,08 Eur, didžiąją turto dalį sudaro finansinis turtas (3  364 438 Eur) ir duomenų, kad trečios eilės kreditorė realiai jį atgautų BUAB „Jaumina“ bankroto byloje, nėra. Be to, BUAB „Jaumina“ ir UAB „Resota“ yra per valdymo organus susijusios įmonės, BUAB „Jaumina“ laidavo, kad UAB „Resota“ laiku ir tinkamai įvykdys savo prievoles Danske Bank, A/S, Lietuvos filialui, prievolės įvykimui užtikrinti įkeitė savo turtą ir bankrutavo, bankroto byloje Nr. B2-279-538/2016 iš naujo bus tikrinamas kreditorės UAB „Resota“ kreditinio reikalavimo pagrįstumas (LITEKO duomenys, civ. byla Nr. 2-1022-513/2016). Taigi bylose dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įrodyta, kad atsakovės balanse nurodyta turto vertė neatitinka realios turto vertės, atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl teismai padarė išvadą, kad atsakovė yra nemoki.

Įrodymų, paneigiančių nustatytus faktus, byloje nėra, todėl atmestinas atsakovės argumentas apie tai, kad įmonė moki, ir atsakovei keltina bankroto byla (CPK 182 str. 2 p., 185 str., ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 1–2 p.).

 

Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

 

Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

Įmonės bankroto administratore skirtina UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, sąrašo eilės Nr. B-JA012 (ĮBĮ 11 str. 2 d., LITEKO). ĮBĮ 11 str. 4 d. nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratorės kandidatūra būtų pripažintina netinkama, nustatyta.

 

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

 

Kai įsiteisėja nutartis iškelti bankroto bylą, visos atsakovei UAB „Resota“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (ĮBĮ 9 str. 2 d. 5 p.). Nustatyta, kad 2013-07-01 valstybei priklausančio ir VšĮ Žemaitijos kolegijos patikėjimo teise valdomo 737,24 kv. m garažo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), nuomos sutartis Nr. Ū-3-14 terminuota, jos galiojimo terminas suėjo 2015-07-01, įrodymų, kad nuomos sutartis pratęsta ir galioja šią dieną, kad pastate vykdoma veikla ir (arba) liko UAB „Resota“ daiktų, nėra / nepateikta, todėl sutiktina su pareiškėja, kad 2015-03-18 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės neleidžia išregistruoti nuomos sutarties iš Nekilnojamojo turto registro. Taigi pareiškėjos teisė nepagrįstai ribojama, todėl naikintinos laikinosios apsaugos priemonės pastato Nr. 7400-2001-6014 nuomos teisei, taikytos 2015-03-18 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi (CPK 149 str. 3 d.).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

1. Atsakovei UAB „Resota“, įmonės kodas 241932490, buveinės adresas Lypkių g. 20, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., iškelti bankroto bylą.

2. Bankrutuojančios UAB „Resota“ bankroto administratore paskirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, sąrašo eilės Nr. B-JA012.

3. Įpareigoti atsakovės UAB „Resota“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

4. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Resota“ kreditoriai turi teisę per 45 dienas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

5. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Resota“ administratorę atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

6.  Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Resota“ pastato  Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adresu (duomenys neskelbtini), nuomos teisei pagal 2013-07-01 nuomos sutartį Nr. Ū-3-14, taikytas 2015-03-18 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi.

Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

Teisėja                                                                                                   Irma Čuchraj