Civilinė byla Nr. eB2-2624-173/2016

       Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01166-2016-9

Procesinio sprendimo kategorija

(S)

3.2.7.1.; 3.4.2.2.; 3.4.2.3.

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

2016 m. lapkričio 28 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kelmas LT“,

 

n u s t a t ė :

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie LR FM) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kelmas LT“. Nurodė, kad bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui bei fondams 2016-09-19 sudarė 15 445, 14 Eur. 2013-11-07 ir 2014-05-19 buvo priimti VMI prie LR FM viršininko sprendimai išieškoti mokestinę nepriemoką iš bendrovės turto, sprendimai buvo perduoti antstolio G. S. kontorai, tačiau sprendimai iki šios dienos nėra įvykdyti. VĮ „Regitra“ ir VĮ „Registrų centras“ duomenimis, bendrovė registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Bendrovės pateiktame balanse už mokestinį laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31 matyti, kad bendrovė turėjo turto už 9502, 14 Eur, mokėtinos sumos sudarė 23 186, 63 Eur, todėl įmonė laikytina nemokia.

UAB „Kelmas LT“ vadovas pateikė teismui paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad darbo įrankiai nėra tinkami naudojimui, kiti darbo įrankiai išnuomoti, o likusi pagaminta produkcija nėra tinkama parduoti.

Pareiškimas tenkintinas.

            Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

              Kauno apygardos teismo 2016-09-29 nutartimi atsakovas UAB „Kelmas LT“ vadovas įpareigotas per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus, kurie reikalingi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą. Bendrovės vadovas 2016-10-20 pateikė teismui finansinių ataskaitų rinkinius laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2016-09-30, kreditorių ir skolininkų sąrašus. Pagal 2013-12-31 balansą bendrovė turto turėjo už 6955, 22 Eur (ilgalaikio turto už 708,80 Eur, trumpalaikio turto už 6246, 52 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 23 549, 87 Eur. Pagal 2013-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą bendrovė turėjo nuostolių už 2978, 16 Eur. Pagal 2014-12-31 balansą bendrovė turto turėjo už 6955, 22 Eur (ilgalaikio turto už 708,80 Eur, trumpalaikio turto už 6246, 52 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 23 549, 87 Eur. Pagal 2015-12-31 balansą bendrovė turto turėjo už 6955 Eur (ilgalaikio turto už 709 Eur, trumpalaikio turto už 6246 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 23 550 Eur. Pagal 2016-09-30 balansą bendrovė turto turėjo už 6955 Eur (ilgalaikio turto už 709 Eur, trumpalaikio turto už 6246 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 23 550 Eur. Pagal pateiktą 2016 metų bendrovės debitorių sąrašą, gautinos sumos sudaro 2736, 61 Eur. Tuo tarpu pradelsti kreditoriniai reikalavimai sudaro 23549,98 Eur, tarp jų 331,48 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis. Remiantis pateiktais duomenimis matyti, kad visi kreditoriniai reikalavimai yra pradelsti daugiau kaip 360 dienų. Remiantis balansų duomenimis matyti, kad įmonė ilgą laiką visiškai nedengia įsiskolinimų. Tuo tarpu iš byloje esančių įrodymų matyti, jog 2016-09-19 duomenimis UAB „Kelmas LT“ turi 15 445, 14 Eur įsiskolinimą valstybės biudžetui, VSDFV duomenimis įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. 2016-09-19 VĮ Registrų centro išrašo ir VĮ „Regitra“ LR kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad bendrovė registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra.

              Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes didžiąją dalį įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas, kuris kaip nurodo bendrovės vadovas nėra likvidus. Įmonė veiklos nevykdo nuo 2014 metų, pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 23 549,98 14 Eur, kurie pradelsti daugiau kaip trejus metus ir kelis kartus viršija bendrovės balanse įrašyto turto vertę. Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą ( Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.). 

Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, UAB „Kelmas LT“ bankroto administratoriumi skirtinas Stasys Sipavičius (adresas korespondencijai – Veiverių g. 151-210, Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA043).

Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK  290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

             

n u t a r i a :

             

1. Iškelti bankroto bylą UAB „Kelmas LT“ (juridinio asmens kodas 302589924, registracijos adresas Jurgiškių g. 15-9. Alytus).

2. Bankrutuojančios UAB „Kelmas LT“ administratoriumi paskirti Stasį Sipavičių (adresas korespondencijai – Veiverių g. 151-210, 46417 Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA043).

3. Areštuoti UAB „Kelmas LT“ (juridinio asmens kodas 302589924) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

4. Uždrausti UAB „Kelmas LT“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

              5. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Kelmas LT“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti  nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

              6. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ  22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

7. UAB „Kelmas LT“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                  Leonas Jachimavičius