Civilinė byla Nr. eB2-1343-413/2017

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01319-2016-9

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.3.4.; 3.4.3.5.

(S)

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2017 m. sausio 17 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Straujos“ prekybos sistemos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Komena“,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovė UAB „Straujos“ prekybos sistemos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Komena“. Nurodė, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė skolinga 1695,51 Eur. Atsakovė vengia atsiskaityti, todėl galimai yra nemoki.

Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

2017 m. sausio 12 d. teismo nutartimi atidėjus procesinio dokumento dėl bankroto bylos UAB „Komena“ iškėlimo priėmimą ir paskelbimą 5 dienoms, 2017 m. sausio 17 d. teisme gautas ieškovės UAB „Straujos“ prekybos sistemos prašymas atidėti posėdį dėl UAB „Komena“ bankroto bylos iškėlimo iki 2017 m. sausio 24 d. Prašymą ieškovė grindė atsakovės pateiktu mokėjimo grafiku, kuriuo atsakovė galėtų įrodyti savo mokumą.

Atsižvelgiant į tai, kad nei byloje, nei kartu su prašymu nėra pateikta įrodymų, kad susidariusi atsakovės skola ieškovei būtų pilnai apmokėta (ĮBĮ 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas), ieškovei nepateikus prašymo dėl pareiškimo atsisakymo (ĮBĮ 6 straipsnio 5 dalis), nėra pagrindo tenkinti ieškovės prašymo ir atidėti klausimo dėl bankroto byloje iškėlimo UAB „Komena“ svarstymą. Tokiu būdu, vadovaujantis byloje pateiktais ir teismo iniciatyva gautais duomenimis, spręstinas klausimas dėl UAB „Komena“ bankroto bylos iškėlimo.

 

Pareiškimas tenkintinas, atsakovei UAB „Komena“ keltina bankroto byla

 

              LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Komena“ įregistruota 2016 m. kovo 14 d., bendrovės direktorė bankroto bylos iškėlimo dienai – N. Ž.. Iš pateikto į bylą įmonės balanso, sudaryto 2016 m. lapkričio 30 d., matyti, kad įmonė turimo turto vertė siekia 1046 Eur, kurį sudaro tik trumpalaikis turtas. Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 13 788 Eur, kurie pagal pateiktus byloje duomenis beveik visi yra pradelsti. Tokiu būdu yra pagrindas išvadai, kad pradelsti atsakovės įsipareigojimai kreditoriams keliolika kartų viršija turimą įmonės turtą. 2016 m. lapkričio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė dirbo nuostolingai, nuostoliai siekė 15 242 Eur. VSDFV 2017 m. sausio 12 d. duomenimis, įmonėje dirba vienas darbuotojas, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui siekia 882,98 Eur. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Komena“ nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi. VMI prie LR FM duomenimis, atsakovė skola valstybės, savivaldybės biudžetams siekia 857,93 Eur.

Nustačius, kad atsakovė UAB „Komena“ neatsiskaito su kreditoriais, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, neturi nekilnojamojo turto, įmonėje dirba tik vienas darbuotojas, t. y. įmonės vadovė, kas leidžia spręsti, kad įmonė nevykdo ūkinės veiklos, pradelsti atsakovės įsipareigojimai kreditoriams viršija viso į balansą įrašyto turto vertę, teismo vertinimu, yra pagirndas išvadai, jog įmonė yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Kitų pagrindų, dėl ko įmonei galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinktas A. V., kuris ir skirtinas UAB „Komena“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

 

Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teisėjas 

 

n u t a r i a :

 

iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Komena“ (juridinio asmens kodas 304207654, Partizanų g. 61-806, Kaunas) bankroto bylą.

Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Komena“ administratoriumi paskirti A. V. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA549).

Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Komena“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

              Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Komena“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Apskaitos, audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,  ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.

Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

Teisėjas                                                                                                                                Gintautas Koriaginas