Civilinė byla Nr. eB2-737-368/2016

     Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00176-2016-1

                                                                         Procesinio sprendimo kategorija 3.4.2.2.

(S)

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

                                                 2016 m. birželio 30 d.

                                                         Šiauliai

 

Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai „Raseinių krašto televizija“,

 

n u s t a t ė :

 

Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei VšĮ „Raseinių krašto televizija“. Ieškovas nurodė, kad atsakovės skola Valstybiniam socialinio drausimo fondui 2016-05-26 sudarė 1160,39 Eur.

 

Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo VšĮ „Raseinių krašto televizija“ tenkintinas.

 

Dėl atsakovės VšĮ „Raseinių krašto televizija“ nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą

 

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

Šiaulių apygardos teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi įpareigojo atsakovės VšĮ „Raseinių krašto televizija“ vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus. Iki šios nutarties priėmimo atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

Minėta, kad ieškovas nurodė, kad atsakovė nevykdo finansinių prievolių.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

„Sodros“ duomenimis, atsakovės skola Valstybinio socialinio fondo biudžetui 2016-06-27 sudarė 1160,39 Eur.

Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorių UAB „Acountera“. Taigi VšĮ „Raseinių krašto televizija“ administratoriumi skirtina UAB „Acountera“.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :             

 

Iškelti bankroto bylą VšĮ „Raseinių krašto televizija“ (įmonės kodas 300151521, buveinės adresas: Raseinių r. sav., Raseinių m., Vaižganto g. 20).

            Bankrutuojančios VšĮ „Raseinių krašto televizija“ administratoriumi paskirti UAB „Acountera“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA202).

                      Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl VšĮ „Raseinių krašto televizija“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui. 

              Uždrausti VšĮ „Raseinių krašto televizija“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti VšĮ „Raseinių krašto televizija“ turtą.

                      Nustatyti terminą VšĮ „Raseinių krašto televizija“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

              Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

                      Įpareigoti VšĮ „Raseinių krašto televizija“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

              Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

           Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos VšĮ „Raseinių krašto televizija“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

Apie iškeltą VšĮ „Raseinių krašto televizija“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui.

Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                                Egidijus Mockevičius