Civilinė byla Nr. eB2-934-613/2016

      (Proceso Nr. 2-57-3-00041-2016-1)

     Procesinio sprendimo kategorija

(S)

                 3.4.2.2; 3.4.2.3; 3.4.2.8                                                         

 

 

 

KLAIPĖDOS   APYGARDOS     TEISMAS

                                         

N U T A R T I S

                                         

2016 m. kovo 21 d.

Klaipėda

 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka,  civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Risatas“,

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ieškiniu prašo iškelti atsakovui bankroto bylą. Reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes, kad UAB „Risatas“ mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2009 m. sausio mėn. patikrinimo aktu priskaičiavus bendrovei papildomai sumokėti į biudžetą pelno ir socialinio mokesčio už laikotarpį nuo 2007 metų iki 2009 metų. Bendrovė mokėtinus į biudžetą mokesčius mokesčių įstatymų nustatytais terminais nesumokėjo. Valstybinės mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2014 m. lapkričio 10 d. priėmė nurodymą nurašyti 52885,01 Eur mokestinę nepriemoką iš Bendrovės sąskaitos, 2015 m. vasario 6d. priėmė nurodymą nurašyti 20,15 Eur. Iš bendrovės sąskaitų nebuvo išieškota. 2015 m. sausio 26 d. VMI prie FM priėmė sprendimą išieškoti 52895,94 Eur iš bendrovės turto, šis sprendimas 2015 m. liepos 8 d. buvo pakeistas sprendimu išieškoti 41980,24 Eur. Šie sprendimai perduoti vykdymui antstolės L. N. kontorai. Pagal pateiktus sprendimus iš antstolės kontoros lėšų pervesta nebuvo. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovas nuosavybės teise nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. Antstolių vieningo vykdomųjų bylų sąvado duomenimis iš bendrovės turto yra vykdomas priverstinis išieškojimas pagal 1 vykdomąją bylą antstolės L. N. kontoroje, išieškoma suma 41980,20 Eur. Bendrovė yra pateikusi finansinę atskaitomybę už 2005-2007 metus. 2007 m. balanso duomenimis bendrovės turtas sudarė daugiau kaip pusę turimų įsipareigojimų. Kadangi bendrovė daugiau nebeteikė finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl nėra duomenų ar bendrovės mokėtinos sumos sudaro daugiau kaip pusę turimo turto. Atsakovas Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia. Ieškovas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka išsiuntė atsakovui pranešimus apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas įsiskolinimo nesumokėjo. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo nuomone, atsakovas yra nemokus.

 

Ieškinys tenkintinas.

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Teismas nutartimi atsakovui nustatė terminą atsiliepimui ir bankroto bylai nagrinėti reikalingiems dokumentams pateikti, tačiau  nei atsiliepimas į ieškinį, nei finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Juridinių asmenų registre esančiais duomenimis, atsakovo buveinės vieta – Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, procesiniai dokumentai buvo įteikti atsakovo vadovo Juridinių asmenų registre nurodytos gyvenamosios vietos adresu. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovo finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo  atsakovui spręstinas vadovaujantis  ieškovo pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

Atsakovas įregistruotas Juridinių asmenų registre nuo 2002-05-13. Atsakovas nuo jo įregistravimo, Juridinių asmenų registrui įstatymų nustatyta tvarka nuo 2007 metų nėra pateikęs finansinių atskaitomybės dokumentų. Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovas registruotino turto neturi, duomenų apie kitokį atsakovo turtą byloje nėra. Byloje duomenų apie atsakovo vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra. Atsakovo įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui sudaro 87070,24 eurai. Antstolių kontorose yra užvesta 1 vykdomoji byla dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo, kurios bendra suma yra 41980,20 eurai. Tokios aplinkybės teismo nuomone, sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog atsakovas turto įrašytino į balansą neturi, o pradelsti įsipareigojimai šiuo metu viršija pusę  turto vertės.

Kadangi, remiantis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atsakovas nevykdo veiklos ir įsipareigojimų,  o pradelsti atsakovo įsipareigojimai šiuo metu viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, tai yra, atsakovas yra nemokus (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas),  todėl yra pagrindas atsakovui iškelti bankroto bylą  (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovo bankroto administratoriumi skirtina Uždaroji akcinė bendrovė Verslo administravimo centras, asmenų teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA045.

Byloje nėra duomenų apie atsakovo atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias  bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus.

Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

1. iškelti atsakovui UAB „Risatas“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

2. Paskirti bankrutuojančio atsakovo UAB „Risatas“ bankroto administratoriumi UAB „Verslo administravimo centras“, asmenų teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA045.

3. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims,  paskirtam bankroto administratoriui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

5. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

6. Įpareigoti bankroto administratorių, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš  atsakovo, apie atsakovo atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias  bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

7. Pranešti apie bankroto bylos iškėlimą antstolei L. N., išsiunčiant įsiteisėjusios teismo nutarties patvirtintą kopiją.

8. Areštuoti atsakovui UAB „Risatas“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovo UAB „Risatas“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovui UAB „Risatas“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovo turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

9. Nustatyti, kad atsakovo UAB „Risatas“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

10. Nustatyti, kad atsakovo UAB „Risatas“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra neskundžiama.

 

 

 

Teisėja                                                                                                                              Giedrė Seselskytė