Civilinė byla Nr.eB2-994 -372/2016

                                                                       Teisminio proceso Nr.2-58-3-00380-2016-8

                                                                                  Procesinio sprendimo kategorija

3.1.3.6.2; 3.2.3.2; 3.4.2.2

(S)                                                                                  

 

ŠIAULIŲ  APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

                                                      

2016 m. gruodžio 1 d.

            Šiauliai       

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. D. paslaugų įmonės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Žemda“ ir

 

n u s t a t ė :

 

              Ieškovė prašo iškelti bankroto bylą atsakovei, kadangi mano, kad pastaroji yra nemoki. Ji nurodė, kad 2011-01-20 tarp šalių buvo sudaryta subrangos sutartis. Ieškovė laiku ir tinkamai atliko darbus, pretenzijų dėl jų atsakovė nereiškė, tačiau liko skolinga ieškovei 11461,02 Eur. Už nesumokėtą skolą ieškovė priskaičiavo 4054,23 Eur palūkanų. Buvo siunčiamas pranešimas dėl skolos, reikalaujama ją atlyginti, tačiau tai nebuvo padaryta. Atsakovei jau buvo pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka, bet ji buvo nutraukta. Ieškovės žiniomis, yra areštuotas atsakovės turtas, ji skolinga VSDF biudžetui 80807,98 Eur.

              Atsiliepime į pareiškimą atsakovė nurodė, kad ne piktybiškai nemoka ieškovei. Po ieškovės pranešimo atsakovė su ja žodžiu tarėsi dėl taikaus ginčo išsprendimo būdų. Ieškovė atsisakė atsakovės siūlymo ginčą išspręsti taikiai, atsakovei sumokėjus 6000 Eur skolos, o ieškovei nuo likusios sumos atsisakant. Atsakovė neginčija, kad turi finansinių sunkumų, tačiau tęsia veiklą, vykdo įsipareigojimus VSDFV ir VMI. Atsakovė neturi einamųjų įsiskolinimų, laiku vykdo įsipareigojimus valstybei, darbuotojams, mažina jau turimus įsiskolinimus. Yra tariamasi dėl socialinio draudimo įmokų išdėstymo. Atsakovė nurodo, kad ieškovė klaidina teismą dėl iškeltų bylų teisme, kadangi nėra bylų dėl skolų išieškojimo.

              Kreditorė UAB „Grundolita“ prašo įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškusiu savarankiškų reikalavimų.

              Atsakovei UAB „Žemda“ keltina bankroto byla.

              Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, vadovaujasi ieškovės ir atsakovės pateiktais įrodymais (CPK 179 straipsnio 2 dalis).  

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba ji vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Analizuodamas du paskutinius balansus, teismas daro pagrįstą  išvadą, kad atsakovė yra nemoki. Kaip matyti iš 2015-12-31 balanso (b.l.118-119), įmonė turėjo 2959449 Eur turto, o jos per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 188302 Eur. Tuo tarpu 2016-10-31 balanse įrašyto turto liko 212242 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos išaugo iki 3285699 Eur (b.l.72-73). Tai sudaro 15 kartų didesnį skirtumą tarp skolų ir turimo turto, užfiksuoto paskutiniame balanse iki kreipimosi į teismą dėl bankroto

 

 

bylos iškėlimo.  Nuo 2014 metų įmonės veikla buvo nuostolinga, o tai patvirtina Pelno (nuostolių) ataskaitos (b.l.74,120). Atsakovė pateikė kreditorių sąrašą, kuriame nurodyta, kad viso kreditorių skaičius sudaro 172. Bendra skola jiems sudaro 3276923,42 Eur, iš kurios tik 573617,94 Eur yra nepradelstos skolos (b.l.66-70). Teismas konstatuoja, kad 2016-10-31 balanse užfiksuota pinigų ir pinigų ekvivalentų suma sudaro 14 Eur. Tai rodo, kad įmonės veikla negali būti vykdoma, nesant apyvartinių lėšų. Medžiagų ir įrangos įsigyti atsakovė nebeturi galimybių, kadangi yra skolinga tiekėjams. Pas atsakovę dirba tik 6 darbuotojai (b.l.49), todėl teismas daro išvadą, kad net normaliai vykdant veiklą, darbų apimtys yra per mažos, kad būtų galima atsiskaityti su kreditoriais. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovė yra neabejotinai nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

Teismas taip pat įvertina aplinkybę, kad atsakovei jau buvo taikyta bankroto procedūra ne teismo tvarka, tačiau ji buvo nutraukta

Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalis).

              Bankroto byla keliama dėl laiku nemokamų įstatymų nustatytų mokesčių VSDF biudžetui bei neatsiskaitymo su kreditoriais už gautas prekes ir atliktus darbus (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 ir 3 punktai, 6,  9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

              Teismas pripažįsta, kad pagal pateiktus įrodymus UAB „Grundolita“ turi reikalavimo teisę į atsakovę, todėl įtrauktina į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškusiu savarankiškų reikalavimų.

Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, įmonės administratoriumi skirtina UAB „Iflas“, sąrašo eilės numeris B-JA080.

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK  290-291 straipsniais, LR Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 punktais, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4, 6 dalimis, 7 dalies 8 punktu, 11 straipsnio 2 dalimi, teismas

 

              n u t a r i a :

 

              1. Iškelti bankroto bylą UAB „Žemda“ (įmonės kodas 144932053, buveinė – Sodo g.24, Šiauliai)

2. UAB „Žemda“  bankroto administratoriumi paskirti UAB „Iflas“, sąrašo eilės numeris B-JA080.

3. Areštuoti UAB „Žemda“ (įmonės kodas 144932053) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą  iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

4. Uždrausti UAB „Žemda“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

5. Nustatyti 30 terminą UAB „Žemda“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių  susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte,7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

7. UAB „Žemda“  valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Žemda“  įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

9.Apie iškeltą UAB „Žemda“  bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Juridinių asmenų registrui, atsakovei UAB „Žemda“, A. D. paslaugų įmonei.

Nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.

Įtraukti į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškusiu savarankiškų reikalavimų, UAB „Grundolita“.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                        Birutė Simonaitienė