Civilinė byla Nr. eB2-2112-601/2016

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00737-2016-2

Procesinio sprendimo kategorija 3.1.18.1.; 3.4.2.8.

(S)

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. birželio 30 d.

Kaunas

 

              Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, išnagrinėjęs ieškovės VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Remontida“,

 

n u s t a t ė:

 

Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola pradėjo didėti nuo 2009 m. II ketvirčio, skola 2016-05-17 Fondo biudžetui sudarė 4 428,70 Eur. Bendrovėje apdraustųjų nėra.

Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Atsakovės UAB ,,Remontida“ direktorius A. R. teismui pateikė paaiškinimą, nurodydamas, kad nuo 2008-2009 m. įmonė sustabdė veiklą dėl didelių nuostolių, kuriuos patyrė negaudama apmokėjimų iš kitų įmonių už atliktus darbus. Įmonė neteko apyvartinių lėšų ir liko skolinga Sodrai. Įmonė materialaus turto neturi. 

Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas bankroto bylos UAB ,,Remontida“ klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje pareiškėjos pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

Juridinių asmenų registro duomenimis matyti, kad įmonė 2007-11-12 įregistruota Juridinių asmenų registre, nuo nurodytos datos įmonės direktoriumi paskirtas A. R.. Iš VĮ ,,Registrų centras“ duomenų matyti, kad įmonė neturi jokio nekilnojamojo turto. VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad įmonės vardu nėra registruotų jokių transporto priemonių, kurių dalyvavimas eisme nebūtų draudžiamas (Ford Transit, valst. Nr.  (duomenys neskelbtini) 1993 m. gamybos, išregistruota, dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas). Sodros duomenimis įmonės skola sudaro 4 428,70 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs. Įmonėje apdraustųjų asmenų skaičius yra 0, kas reiškia, kad įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas. Įsiskolinimas VMI prie FM (deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma) sudaro 2 161,89 Eur sumą. Kaip minėta, įmonė įregistruota 2007 m., Juridinių asmenų registrui įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai teikti nuo 2007 iki 2010 metų ir daugiau nei vienais metais atsakovė nurodytos pareigos nevykdė. Be to, įmonės direktorius pateikė teismui paaiškinimus, kurie patvirtina, kad įmonė nuo 2008-2009 m. veiklos nevykdo.

Taigi, bylos medžiaga, patvirtina, kad atsakovė UAB ,,Remontida“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 str. 2 p., 3 p.). Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, UAB ,,Remontida“ keltina bankroto byla.

Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius –  UAB ,,VERSLUVA“ (sąrašo eilės numeris B-JA003), kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

Iškėlus UAB ,,Remontida“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d., teismas

 

n u t a r i a:

             

Iškelti UAB ,,Remontida“ (įmonės kodas (duomenys neskelbiami), reg. adresas (duomenys neskelbiami))  bankroto bylą.

Paskirti UAB ,,Remontida“ administratoriumi UAB ,,VERSLUVA“ (sąrašo eilės numeris B-JA003).

Uždėti UAB ,,Remontida“ (įmonės kodas (duomenys neskelbiami)) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

Nustatyti, kad UAB ,,Remontida“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Įpareigoti UAB ,,Remontida“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos pranešti teismui apie visas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                                                      Evaldas Burzdikas