Civilinė byla Nr. B2-903-368/2016

     Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00298-2016-6

                                                                   Procesinio sprendimo kategorija 3.4.2.2.

(S)

 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

                                                 2016 m. rugsėjo 27 d.

                                                         Šiauliai

 

Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Erdma“,

 

n u s t a t ė :

 

Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės VSDFV Mažeikių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Erdma“. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola biudžetui turimais 2016 m. rugpjūčio 11 d. apskaitos duomenimis sudarė 952,59 Eur.

 

Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Erdma“ tenkintinas.

 

Dėl atsakovės nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą

 

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Erdma“ vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus. Nutartis siųsta UAB „Erdma“ buveinės bei įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresais, tačiau buvo neįteikta. Iki šios nutarties priėmimo atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

Ieškovė VSDFV Mažeikių skyrius nurodė, jog UAB „Erdma“ įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti  nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio. 2016 m. rugpjūčio 11 d. duomenimis, UAB „Erdma“ biudžetui yra skolinga 952,59 Eur (iš jų 946,36 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 6,23 Eur delspinigių).

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

Iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog pagal VĮ Registrų centras pateiktą informaciją UAB „Erdma“ nekilnojamojo turto neturi (b. l. 10). VĮ „Regitra“ duomenimis, įmonės vardu buvo registruota viena transporto priemonė, kuri šiuo metu išregistruota ir jos dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas (b. l. 11). Pagal VĮ Registrų centras pateiktos 2014 metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, įmonė 2014 metais patyrė 5 796,74 Eur nuostolį (b. l. 13). Finansinių atskaitomybės dokumentų už 2015 metus VĮ Registrų centras UAB „Erdma“ nepateikė. Pagal Telšių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2016 m. birželio 27 d. pažymą Nr. (17.25.40)RESP-7104, UAB „Erdma“ 2016 m. birželio 23 dienai skolinga nėra, tačiau metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2015-01-01 – 2015-12-31 laikotarpį nėra pateikusi (b. l. 12). Ieškovės duomenimis, visi UAB „Erdma“ samdomi darbuotojai buvo atleisti 2015-08-18, o paskutinis mokėjimas iš UAB „Erdma“ buvo gautas 2015 m. rugpjūčio 13 d.

Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė UAB „Erdma“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorių V. T., taigi UAB „Erdma“ administratoriumi skirtinas V. T..

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :             

 

Iškelti bankroto bylą UAB „Erdma“ (įmonės kodas 302521987, buveinės adresas: (duomenys neskelbtini).

            Bankrutuojančios UAB „Erdma“ administratoriumi paskirti V. T. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini)).

Areštuoti UAB „Erdma“ (įmonės kodas 302521987) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

              Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „Erdma“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui. 

              Uždrausti UAB „Erdma“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

                      Nustatyti terminą UAB „Erdma“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

              Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p., 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

                      Įpareigoti UAB „Erdma“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

              Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

           Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Erdma“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

Apie iškeltą UAB „Erdma“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui.

Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

 

Teisėjas                                                                                                Egidijus Mockevičius