Civilinė byla Nr. eB2-4384-560/2018

   Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01357-2018-2

   Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4.

(S)

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. rugsėjo 10 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius,

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. Š. IĮ, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, R. Š.,

 

n u s t a t ė :

 

Ieškovas prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 3 531,30 Eur.

Atsakovė ir suinteresuoti asmenys nepateikė atsiliepimų bei reikalaujamų dokumentų.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Juridinių asmenų registre atsakovė įregistruota 2000 m., įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikusi nėra. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar realiai valdomą turtą teismas neturi. Ieškovo pateiktais duomenimis atsakovė nuo 2014 m. nesilaikė nustatytos VSD įmokų mokėjimo tvarkos; įsiskolinimas nuolat didėjo. Ieškovo taikytos priverstinio poveikio priemonės dėl skolos išieškojimo rezultato nedavė. Darytina išvada, kad lėšų sumokėti įsiskolinimą įmonė neturi. Viešųjų registrų duomenimis atsakovė neturi registruotino nekilnojamo turto ir transporto priemonių. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Nutarties priėmimo dienai įmonėje nėra apdraustųjų asmenų, todėl teismas sprendžia, jog ji veiklos nevykdo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui ieškovo pateiktus argumentus ir duomenis, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 2 straipsnio 8 punktas).

ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorius MB „Fasis“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

             

Iškelti R. Š. IĮ (į. k. 181632966, registracijos adresas: Sodų g. 14-18, Elektrėnai) bankroto bylą.

Įmonės administratoriumi paskirti MB „Fasis“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA240).

Iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos areštuoti bankrutuojančios R. Š. IĮ nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                        Dainius Rinkevičius