Civilinė byla Nr. eB2-833-372/2018

                  Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00286-2018-5

                  Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.18.3.;  

                  3.2.3.2.; 3.2.4.4.; 3.2.4.9.3.3.; 3.2.4.11.;  

              3.2.7.1.; 3.2.7.2.; 3.4.3.1.; 3.4.3.4.; 3.4.3.5.1. (S)

 

img1 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. lapkričio 15 d.

Šiauliai

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių duona“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

1.       Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyrius kreipėsi su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Mažeikių duona“, juridinio asmens kodas 166599459, buveinės adresas Skuodo g. 85-63, LT-89100 Mažeikiai. Nurodė, kad Valstybinio socialinio draudimo įmokų  (toliau – VSD) mokėjimo tvarką UAB „Mažeikių duona“ pažeidinėjo nuo 2016 m. balandžio mėn., VSD įmokos nors ir pavėluotai buvo išieškomos debeto mokėjimo nurodymų pagalba. Nuo 2018 m. gegužės mėnesio bendrovei kiekvieną mėnesį buvo pradėta fiksuoti skola praleistais mokėjimo terminais. VSDFV Mažeikių skyrius, siekdamas išieškoti nesumokėtas įmokas, siuntė raginimus dėl skolos sumokėjimo geruoju ir debeto mokėjimo nurodymus į draudėjo sąskaitas, tačiau UAB „Mažeikių duona“ skola VSDF biudžetui augo, nes pat draudėjas nebemokėjo, o debeto mokėjimo nurodymų pagalba VSD įmokų buvo išieškoma ženkliai mažiau negu priskaičiuota.

2.       Pareiškėjas teigia, jog UAB „Mažeikių duona“ 2018 m. liepos 1 d. VSDF biudžetui buvo skolinga 5 915,02 Eur VSD įmokų. Skola praleistais mokėjimo terminais – 2 052,73 Eur. Pareiškėja įstatymo nustatyta tvarka įspėjo atsakovę, kad nesumokėjus skolos per nustatytą terminą bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė per nustatytą terminą skolos nesumokėjo. Siekdamas išieškoti laiku nesumokėtas VSD įmokas, pareiškėjas, įstatymo nustatyta tvarka, 2018 m. rugsėjo 24 d. atliko patikrinimą dėl atsakovės piniginių sumų nustatymo pas kitą draudėją. Nustatė, kad 2018 m. liepos 31 d. atsakovės kreditorinis įsiskolinimas sudarė 88 551,36 Eur, o debitorinis įsiskolinimas – 11 267,91  Eur. Pareiškėjas atsakovės skolininkams išsiuntė raginimus dėl debitorinių skolų sumokėjimo geruoju. Debitoriams nesumokėjus skolos per nustatytą terminą, pareiškėjas priėmė sprendimą nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš pastarųjų sąskaitų. Iš debitorių gauta tik 1 252,51 Eur suma. 2018 m. spalio 23 d. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ kelių transporto priemonių registro išrašų duomenimis atsakovės vardu turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neįregistruota.

3.       Pareiškėjas nurodo, kad atsakovė 2017 m. balanso VĮ Registrų centras nepateikė. Pagal 2016 m. balansą bendrovės turtą sudarė 89 230 Eur, iš jo: ilgalaikis turtas – 2 695 Eur, trumpalaikis turtas – 86 535 Eur. Trumpalaikį turtą sudarė 43 138 Eur – per vienerius metus gautinos sumos, 25 877 Eur – atsargos bei 17 520 Eur pinigai. Mokėtinos sumos įsipareigojimai (po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai) sudarė 667 Eur. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis bendrovė 2016 m. patyrė 59 012 Eur nuostolį.

4.       Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, įmonė 2018 m. spalio 10 d. valstybės biudžetui skolinga 197,21 Eur. 2018 m. spalio mėnesį buvo atleisti šeši darbuotojai, šiuo metu įmonėje dirba septyni darbuotojai. Paskutinis mokėjimas iš įmonės gautas 2018 m. spalio 18 d., debeto mokėjimo nurodymo pagrindu buvo išieškota 303,34 Eur skola, gautomis lėšomis buvo dalinai padengtas įmokų paskaičiuotų 2018 m. liepos m., įsiskolinimas. Pareiškimo pateikimo dienai nepadengtas už 2018 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius priskaičiuotų VSD įmokų įsiskolinimas. 2018 m. spalio 1 d. atsakovės skola VSDF biudžetui siekė 11 708,93 Eur VSD įmokų. Skola praleistais terminais – 7 923,51 Eur. 2018 m. spalio 23 d. atsakovės skola VSDF biudžetui  siekia 13 142,17 Eur VSD įmokų. Skola praleistais terminais – 10 450,84 Eur. Pareiškėjo manymu, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

Iškeltina bankroto byla.

5.       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai). Nagrinėjamu atveju dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Mažeikių duona“  kreipėsi jos kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius, t. y. asmuo, kuriam įstatymas suteikia teisę inicijuoti bankroto bylą.

6.       Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

7.       Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Taip pat sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorių skolų, kokio dydžio šios skolos lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2145-370/2016).

8.       Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi įpareigojo atsakovę per 5 darbo dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą dėl pareikšto reikalavimo bei duomenis reikšmingus vertinant atsakovės finansinę būklę.

9.       Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka, be to, apie teismo posėdžio datą paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, taigi atsakovė yra tinkamai informuota apie bankroto procesą.

10.       Atsakovės UAB „Mažeikių duona“ direktorius D. R. pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo prašo, jog būtų iškelta bankroto byla. Kartu su atsiliepimu teismui pateikė įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašą; praėjusių finansinių metų (2017 m.) finansinių ataskaitų rinkinį, t. y. 2017 m. gruodžio 31 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita bei finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas; finansinių ataskaitų rinkinį iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo.

11.       Atsiliepime atsakoves direktorius D. R. patvirtino, kad įmonė yra nemoki. Nurodė, kad 2017 m. balandžio 6 d. įsigijęs visas atsakovės akcijas tapo vieninteliu akcininku bei turėjo realių planų padaryti atsakovę pelninga įmone. Su atsakovės kreditoriais buvo susitarta, kad esamas skolas įmonė padengs per 2-5 metų laikotarpį, o 2017 metais imtasi veiksmų įmonės veiklos optimizavimui. 2017 metus įmonė baigė su 23 procentų augimu. 2018 m. I ketvirtį įmonėje trūkstant 26 darbuotojų, įmonė negavo 150 000 tikėtinų pajamų. 2018 m. II ketvirtį padėtis dar labiau pablogėjo ir įmonei trūkstant 47 darbuotojų, negauta 300 000 Eur tikėtinų pajamų, dėl ko įmonė patyrė didžiulius nuostolius. Atsakovės direktorius taip pat nurodė, jog atsakovės atžvilgiu yra vykdomi išieškojimai bei teismuose yra iškelti bylų.

12.       Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Mažeikių duona“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1992 m. birželio 15 d., finansinės atskaitomybės dokumentai registrui teikti nuo įmonės įregistravimo dienos iki 2017 m. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovė neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu nėra registruota transporto priemonių. Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nėra pateikta.

13.       Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) viešai skelbiami 2018 m. lapkričio 9 d. duomenys (http://draudejai.sodra.lt) patvirtina, kad atsakovės skola VSDF biudžetui yra 10853,19 Eur, įmonėje dirba 4 darbuotojai. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) 2018 m. spalio 10 d. nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos (duomenys neskelbtini) duomenimis, UAB „Mažeikių duona“ skola VMI prie LR FM sudaro 14197,21 Eur dydžio sumą.

14.       Iš pateikto 2017 m. balanso matyti, kad 2017 m. gruodžio 31 d. atsakovės turtas sudarė 112009 Eur, ilgalaikis turtas 8132 Eur, trumpalaikis turtas – 103877, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 314789 Eur per vienerius mokėtinos sumos. Pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad 2017 m. atsakovė veikė nuostolingai ir nuostoliai sudarė 57343 Eur. Įmonės duomenimis, pradelstų įsipareigojimų kreditoriams suma siekia 228114,68 Eur, t. y. viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės debitorių įsiskolinimas sudaro – 39339,47 Eur. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovė yra neabejotinai nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

15.       Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, uždėtinas areštas įmonės nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16.       ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus bei bankroto administratoriaus paslaugas teikiančių asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus. Parinktam asmeniui pasiūloma pateikti sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę. Pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę asmuo paskiriamas įmonės administratoriumi, jeigu sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi.

17.       Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, į tai, kad nagrinėjamoje byloje ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa atrinktas bankroto administratorius M. V. pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę UAB „Mažeikių duona“. Remiantis bylos duomenimis nenustatyta aplinkybių, numatytų ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje, dėl kurių M. V. negalėtų būti UAB „Mažeikių duona“ administratoriumi, todėl įmonės bankroto administratoriumi skirtinas M. V., sąrašo eilės Nr. B-FA562.

18.       Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu UAB „Mažeikių duona“ valdymo organai įpareigotini per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Jei asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas gali skirti jam 2 896 Eur dydžio baudą.

19.       Atsižvelgiant į tai, kad baudos skyrimu siekiama skatinti įmonės valdymo organus operatyviai pateikti bankroto procedūrų vykdymui reikšmingus dokumentus, bankroto administratorius privalo pateikti duomenis, patvirtinančius, kad ėmėsi aktyvių veiksmų siekdama išsiaiškinti bankrutuojančios įmonės finansinių dokumentų buvimo vietą ir juos sugrąžinti įmonei, pavyzdžiui, siuntė pranešimus bei bandė nuvykti įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu ir pan.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsniu, 6 straipsniu, 10 straipsniu ir 11 straipsniu, teismas

 

n u t a r i a :

 

Iškelti bankroto bylą UAB „Mažeikių duona“, juridinio asmens kodas 166599459, buveinės adresas Skuodo g. 2-10, LT – 89187, Mažeikiai.

Bankrutuojančios UAB „Mažeikių duona“ bankroto administratoriumi paskirti M. V., sąrašo eilės Nr. B-FA562, parinktą naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

Areštuoti atsakovės UAB „Mažeikių duona“, juridinio asmens kodas 166599459, nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo Turto arešto aktų registre momento.

Uždrausti atsakovei UAB „Mažeikių duona“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

Nustatyti terminą UAB „Mažeikių duona“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte, 7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

Įpareigoti bankroto administratorių sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Mažeikių duona“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Mažeikių duona“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti UAB „Mažeikių duona“ valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Mažeikių duona“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

Apie iškeltą bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (iki reorganizacijos buvęs įstaigos pavadinimas – Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos).

Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai bankroto administratoriui, Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

 

Teisėja         Birutė Simonaitienė