Civilinė byla Nr. eB2-1705-459/2017

                                             Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00680-2017-1

                                                                        Procesinio sprendimo kategorija:

      3.2.3.1.; 3.4.3.2.1.3.; 3.4.3.2.2.1.; 3.4.3.4.;   

      3.4.3.5.1.         

        

                            (S)

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2017 m. gruodžio 6 d.

  Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei L. K. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo L. K. ir,

 

n u s t a t ė :

 

Klaipėdos apygardos teisme 2017-10-12 gautas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. K. individualiai įmonei. Pareiškėja nurodė, kad turi pagrindo manyti, jog L. K. individuali įmonė yra nemoki, nes jos įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-10-04 sudarė 2695,18 Eur. Nurodė, kad pagal VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2017-10-04 duomenis L. K. individualios įmonės vardu registruoto turto nėra.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 41 str. 2 d. numatyta, kad teismas apie pradėtą bylą praneša asmenims, su kurių teisėmis yra susijęs pareikštas ieškinys. Procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui L. K. įteikti tinkamai (CPK 123, 130 str.). Atsakovės L. K. individualios įmonės savininkė L. K. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

                     Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas. Atsakovės savininkė įtrauktina dalyvauti byloje bendraatsakove.

              Civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

              Individualios įmonės turtinės atsakomybės teisinis reglamentavimas turi tam tikrų ypatumų, išskiriančių ją iš kitų juridinių asmenų. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl pagal CK 2.50 straipsnio  4 dalį tokios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, taigi jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkai turi dalyvauti byloje bendraatsakoviais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Esant tokiai formuojamai teismų praktikai atsakovės savininkės L. K. procesinis statusas pakeistinas ir ji įtrauktina dalyvauti byloje bendraatsakove (LR CPK 45, 48, 177, 185 str.).

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma, teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, jog atsakovė savo mokumo neįrodinėja. Iš į bylą pateiktų dokumentų nustatyta, jog L. K. individualios įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-10-04 sudarė 2695,18 Eur, iš jų: 2000,70 Eur savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų, 607,50 Eur savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų, 67,33 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų pervedimą, 19,65 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens PSD įmokų pervedimą.

Sprendžiant apie įmonės turimą turtą turėtina omenyje, kad pagal VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2017-10-04 duomenis, L. K. individualios įmonės vardu registruoto turto nėra. Duomenų, kad atsakovė turi kito privalomo registruoti kilnojamo ir nekilnojamo turto į bylą negauta. Turėtina omenyje, kad vertinti įmonės finansinės padėties pagal balanso duomenis nėra galimybės, kadangi remiantis VĮ Registrų centro duomenimis L. K. individuali įmonė Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Teismui jie taip pat nepateikti. Tuo tarpu nustatyta, kad nuo 2016-04-12 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pati atsakovė paskutinį kartą į Fondo biudžetą lėšas sumokėjo 2013-01-15. Byloje esančiais duomenimis L. K. individualioje įmonėje apdraustųjų nėra. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija duomenimis L. K. individualios įmonės vadovė ir savininkė nuo 1996-02-09 yra L. K..

Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą akivaizdu, jog atsakovė skolos pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui nesumoka, todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog įmonė veiklos nebevykdo ir pajamų negauna, neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. Esant nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams atsakovei iškeltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi D. J., todėl ji skirtina bankrutuojančios atsakovės L. K. individualios įmonės administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

1. Iškelti L. K. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos  adresas  (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

2. Paskirti bankrutuojančios L. K. individualios įmonės bankroto administratoriumi D. J. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini)).

3. Įpareigoti L. K. individualios įmonės savininką/direktorių per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Išaiškinti, kad asmeniui už nustatyto įpareigojimo nevykdymą arba asmeniui trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

4. Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

     5. Įpareigoti L. K. individualios įmonės administratorių D. J. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

6. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos teismą, prokuratūrą ir antstolių kontoras.

7. Areštuoti L. K. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos  adresas  (duomenys neskelbtini), priklausantį turtą. Sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų L. K. individualios įmonės kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

              8. Atsakovės savininkės procesinį statusą pakeisti ir L. K. individualios įmonės savininkę L. K. įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakove.

Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

  Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                     Raimonda Andrulienė