Civilinė byla Nr. B2-1091-826/2019

                                                                                      Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00230-2019-4

 Procesinio sprendimo kategorijos:

3.4.3.2.1.1; 3.4.3.2.1.3; 3.4.3.2.2.3; 3.4.3.2.2.1; 3.4.3.4; 3.4.3.5.1

(S)

 

img1 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2019 m. birželio 21 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vatra LT“ direktoriaus J. J. pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vatra LT“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

1.       Ieškovas direktorius J. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Vatra LT“ bankroto bylą.

1.1.       Nurodė, kad sudarius 2018 m. lapkričio mėn. tarpinį balansą bei 2019 m. balandžio 10 d. sudarius 2018 m. įmonės veiklos balansą ir inventorizavus turimą turtą, atsargos likučius nustatyta, jog įmonė nemoki. 2018 m. lapkričio 27 d. visuotinio akcininkų neeilinio susirinkimo protokolu Nr. 18/03 akcininkai nutarė įpareigoti bendrovės vadovą J. J. paruošti dokumentus ir kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto, nes įmonė patyrė 20 995,00 Eur nuostolių, ji skolinga tiekėjams, valstybei, akcininkams, darbuotojams. Atkurti įmonės mokumo nėra galimybės, nes jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi. Turto balansinė vertė 11 851,00 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir pradelsti įsipareigojimai sudaro 14 278,00 Eur (tiekėjams 6 183,50 Eur, VMI, VSDFV, valstybei – 3 273,00 Eur, darbuotojams – 3 357,20 Eur, kiti – 1 464,23 Eur). Įmonė akcininkams skolinga 122 455,00 Eur.

Pareiškimas tenkintinas

2.       Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

3.       Iš byloje pateikto 2019 m. sausio – balandžio mėnesio balanso matyti, kad laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. balandžio mėnesio bendrovės turtą sudaro 11 320,00 Eur, iš jų ilgalaikio turto vertė 1 691,00 Eur, trumpalaikis turtas 9 602,00 Eur, atsargos – 3 707,00 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 138 948,00 Eur, 2018 m. bendrovė patyrė 20 995,00 Eur nuostolių, per keturis 2019 m. mėnesius – 2 108,00 Eur. Pradelstos skolos siekia 37 864,45 Eur, iš jų nesumokėtas darbo užmokestis – 4 016,56 Eur, skola valstybei 3 273,07 Eur, suteiktos paskolos 30 574,82 Eur.

4.       Įvertinus nutarties 4 punkte nurodytus duomenis, darytina išvada, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai (37 864,45 Eur ) viršija atsakovės balansą įrašyto turto vertę tris kartus. Tokia atsakovės UAB „Vatra LT“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei UAB „Vatra LT“ bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

5.       Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės bankroto administratore skirtina MB „Bankroveta“, sąrašo eilės Nr. B-JA389.

6.       Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus atsakovės atžvilgiu, nėra.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

1. Iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vatra LT“, juridinio asmens kodas 304287433, registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini), Tauragė, bankroto bylą.

2. Paskirti bankrutuojančios atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vatra LT“ bankroto administratore MB „Bankroveta“, sąrašo eilės Nr. B-JA389.

3. Įpareigoti bankroto administratorę Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, byloje dalyvaujantiems asmenims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

5. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

6. Įpareigoti bankroto administratorę, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

7. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vatra LT“, juridinio asmens kodas 304287433, registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini), Tauragė, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vatra LT“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vatra LT“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovės pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

8. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vatra LT“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

9. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vatra LT“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2 896 Eur.

Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Likusi nutarties dalis neskundžiama.

 

 

 

Teisėjas                                                                        Marius Dobrovolskis